דף הבית >> משולחן הוועד===================================================================================================


=============================================================================================

==========================================================================================================

==========================================================================================================================================================================================================


======================================================================================================================
============================================================================================

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================

===========================+++++============================================
========================================================================================================================================================================================


===========================================================================================================================================================================================


==========================================================================================
==============================================================================================

===========================================================================================================================================================================================


=============================================================================================
======================================================================================================================================================================================
======================================================================================================================================================================================

להתחלת הפרוטוקול גלגל למעלה

===============================================================================================

==========================================================================================

===========================================================================


=========================================================================================================================================================================================

=========================================================================================

==============================================================================================


================================================================================================

================================================================================================
תקנות הדיור המוגן (ועד דיירים), התשע"ז-2017
 
    בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012[1] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:
אסיפה כללית רגילה 1.
 1. דיירים בבית דיור מוגן, אשר מעוניינים במינוי נציגות מטעמם בהתאם לסעיף 35 לחוק, יקיימו אסיפה כללית של הדיירים (להלן- האסיפה הכללית), אחת לשנתיים, לשם מינוי נציגות שתהיה שלוח של הדיירים בכל הנוגע לענייניהם המשותפים בקשר לבית הדיור המוגן (להלן – ועד הדיירים).
   
 1. ועד הדיירים שימונה יקבע את מועדי האסיפה הכללית; האסיפה הראשונה תתקיים תוך שישה חודשים מיום אכלוס בית הדיור המוגן, גם אם האכלוס נעשה באופן חלקי; קיום האסיפה הוא באחריות הדיירים השוהים בבית הדיור המוגן; לאחר מכן, תתקיים האסיפה אחת לשנה, ככל הניתן בתאריך קבוע.
אסיפה כללית שלא מן המניין 2. נוסף על האסיפות הכלליות כאמור בתקנה 1, רשאי ועד הדיירים לקבוע אסיפה כללית שלא מן המניין כל אימת שימצא כי הדבר נדרש, והוא מחויב לקיימה אם דרשו זאת שליש מהדיירים לפחות בבית הדיור המוגן.
כינוס האסיפה 3.
 1. הודעה על מועד קיומה של האסיפה הכללית ומקומה תימסר לדיירים עשרה ימים לפחות לפני המועד.
   
 1. הודעה שהוצגה במקום בולט ונראה לעין בתוך בית הדיור המוגן, רואים אותה כאילו נמסרה לכל דייר יום אחד לאחר שהוצגה באותו מקום.
המניין באסיפה 4. רואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה כאמור בתקנה 3 והשתתפו בה מחצית הדיירים, לפחות, בעצמם.
סדר היום באסיפה 5.
 1. ההודעה על מועד האסיפה הכללית תפרט את סדר יומה.
   
 1. דייר רשאי להוסיף נושא לסדר יומה של האסיפה הכללית, ובלבד שהודעה על כך תימסר לוועד הדיירים שלושה ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה בדרך שנמסרת הודעה על מועד קיומה של האסיפה הכללית; ועד הדיירים יוסיף את הנושא לסדר יומה של האסיפה ויפרסם את סדר היום המעודכן מוקדם ככל הניתן.
   
 1. לא יידון באסיפה כללית נושא שלא נכלל בסדר יומה, אלא אם כן רוב הדיירים באסיפה הסכימו שהעניין יעמוד לדיון בה.
   
 1. אסיפה כללית תתקיים בנוכחות הדיירים בלבד; אולם ועד הדיירים רשאי להזמין משתתפים נוספים לאותה אסיפה.
   
 1. האסיפה הכללית תקבע נוהל בחירות לוועד הדיירים  הכולל הוראות לעניין ההצבעה, בדיקת התוצאות ופרסומן.
   
 1. האסיפה הכללית רשאית למנות ועדת ביקורת, לשם פיקוח ובקרה על פעילות ועד הדיירים.
יושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית 6. האסיפה הכללית תבחר לה יושב ראש ומזכיר.
החלטות האסיפה הכללית 7.
 1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים באסיפה, בכפוף לאמור בתקנה 4, ויירשמו בספר ההחלטות שינהל  מזכיר האסיפה.
   
 1. החלטה בדבר שינוי נוהל הבחירות האמור בתקנה 5(ה), תתקבל ברוב של שני שלישים מהנוכחים באסיפה, בכפוף לאמור בתקנה 4, ובלבד שהתיקון המוצע יובא לידיעת הדיירים 10 ימים מראש לפחות לפני המועד הקבוע לקיום האסיפה.
   
 1. כל דייר רשאי להשתתף באסיפה כללית, להביע את עמדתו בנושא, בין בעצמו ובין על ידי מיופה כוחו, ולהצביע בה בעצמו; בתקנה זו, "מיופה כוח" – כמשמעותו בסעיף 34 לחוק.
   
 1. החלטה המטילה על דייר חיוב כספי או תשלומים מכל סוג ובכל שיעור, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו דייר אלא אם כן הסכים לכך בכתב.
   
 1. החלטה שנתקבלה בהתאם לתקנת משנה (א) ונרשמה כהחלטה בספר ההחלטות, תחייב כל דייר, בין שהיה דייר בשעת קבלת ההחלטה ובין שהפך לדייר לאחר קבלתה, ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ג).
   
 1. עותק מהחלטה שנרשמה בספר ההחלטות הקשורה לזהות יושב ראש ועד הדיירים, מזכיר הוועד וחברי הוועד יועבר להנהלת בית הדיור המוגן; חזקה היא כי החלטה שנרשמה בספר ההחלטות היא החלטה שהתקבלה כדין ובהתאם לסמכות המנויה בתקנות אלה.
   
 1. ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון אצל ועד הדיירים, בכל עת סבירה, לכל דייר או מי שמתכוון להיות דייר.
הצבעות 8.
 1. ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים, אולם לפי דרישת רבע, לפחות, מהדיירים הנוכחים תתקיים הצבעה חשאית.
   
 1. בהצבעה זכאי כל דייר לקול אחד.
   
 1. היו הקולות שקולים, תתקיים הצבעה נוספת; היו הקולות שקולים בהצבעה השנייה, רואים את ההצעה כנדחית.
   
 1. הצעה שנדחתה כאמור בתקנת משנה (ג), ניתן יהיה להעלותה מחדש בכל עת.
ועד הדיירים 9.
 1. ועד הדיירים שייבחר באסיפה כללית כאמור בתקנה 1 יהיה בן שלושה חברים או יותר אך לא יותר משבעה חברים.
   
 1. יושב ראש ועד הדיירים יהיה הדייר שקיבל את מירב הקולות בבחירות; אם הדייר הנבחר אינו מעוניין או נבצר ממנו לשמש יושב ראש הוועד כאמור, יבחרו חברי הוועד הנבחר יושב ראש אחר מתוכם.
   
 1. אסיפה כללית, לרבות אסיפה כללית שלא מן המניין, רשאית להחליף את ועד הדיירים, לשנות את הרכבו, או להשלימו, אם -
     
 1. פחת מספר חבריו מכל סיבה שהיא;
     
 1. חברי הוועד אינם מבצעים את התפקיד המוטל עליהם, לעניות דעתם של מחצית מהדיירים לפחות.
    (ד)       נבחר ועד דיירים במספר חברים מסוים בהתאם לאמור בתקנת משנה (א) ומספר חבריו פחת מהמספר המזערי כאמור באותה תקנת משנה, מכל סיבה שהיא, יזמנו חברי ועד הדיירים הנשארים, תוך 30 ימים ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הוועד; פחת מספר חברי הוועד ממספר החברים שנבחר  כאמור בתקנת משנה (א), אך לא פחת ממספר החברים המזערי כאמור, רשאי הוועד לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין, לשם השלמת הרכב הוועד.
היעדר נוהל בחירות 10.
 1. כל עוד לא נקבע נוהל בחירות כאמור בתקנה 5(ה, תפעל האסיפה הכללית בדרך הנראית לה מוצדקת ויעילה ביותר לצורך בחירת ועד הדיירים וכן תפעל כאמור בכל עניין אחר שלא נקבעו לגביו הוראות בתקנות אלה.
   
 1. ועד הדיירים רשאי למנות ועדות, לשם סיוע בביצוע תפקידיו.
תקופת כהונה 11. תקופת כהונתו של ועד הדיירים, כולל חבריו שנבחרו לפי תקנה 9 היא לתקופה של שנתיים, ואפשר לשוב ולמנותם לעוד שתי תקופות נוספות ובלבד שלא ימונה חבר ליותר משלוש תקופות כהונה רצופות.
החלטות ועד הדיירים 12. החלטות ועד הדיירים יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות לגבי הצעה מסוימת שקולים, רואים את ההצעה כנדחית.
     
ניגוד עניינים 13.
 1. התברר לחבר ועד הדיירים כי נושא הנדון בוועד או המטופל על ידי הוועד עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, יודיע על כך ליושב ראש ועד הדיירים.
   
 1. חבר ועד דיירים יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו ובין עניין אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו.
מפגשי עבודה 14.
 1. בעל רישיון הפעלה, הנהלת בית הדיור המוגן וועד הדיירים יקיימו ביניהם פגישות עבודה במועדים קבועים, אחת לרבעון לפחות.
   
 1. סיכומי ההחלטות שקיבלו הנהלת בית הדיור המוגן וועד הדיירים בפגישות עבודה כאמור בתקנת משנה (א) יפורסמו בידי הנהלת בית הדיור המוגן במקום בולט בשטח בית הדיור המוגן ויהיו זמינים לעיון הדיירים בכל עת סבירה אצל ועד הדיירים.
חשבונות 15.
 1. אם ועד הדיירים גובה תשלומים כלשהם מהדיירים בבית הדיור המוגן, ימנה הוועד גזבר.
   
 1. הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האסיפה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.
   
 1. הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לשישה חודשים; דין וחשבון כאמור יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.
   
 1. דייר רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.
   
 1. הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם ועד דיירי בית הדיור המוגן.
                   
 
 
____________  התשע"ז ( __________ 2017)                 
(חמ 3-4982)
 
 
.........................
חיים כץ
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
דברי הסבר
סעיף 35 לחוק קובע כי דיירים רשאים למנות, מביניהם, נציגות, שתהיה שלוח של הדיירים בכל הנוגע לענייניהם המשותפים בקשר לבית הדיור המוגן. כמו כן, מסמיך הסעיף את שר הרווחה לקבוע הוראות לעניין ועד הדיירים, לרבות דרכי המינוי ותקופת כהונתו.
התקנות קובעות את כל הנהלים לעניין כינוס האסיפה, המניין באסיפה, סדר היום, הצבעות, מינוי ועד דיירים לרבות נהלי בחירות, תקופת כהונה ועוד.
 
17/08/17


[1] ס"ח התשע"ב, עמ' 426.

==============================================================================================
סיכום ישיבת ועד דיירים מיום 8.10.2018
נוכחים כל חברי הועד למעט לני,  ונציג ועדת ביקורת.
1. זאת כנראה הישיבה האחרונה  שלנו כוועד דיירים ולכן לאחר הבחירות שתתקיימנה בתאריך 30 אוקטובר  נתאם עם הועד החדש פגישה כדי להעביר להם את הנושאים בהם טיפלנו ונושאים שלדעתנו חשוב שיועברו בצורה שלמה. כל חבר ועד מתבקש להכין את הנושאים שלדעתו חיוני להעביר לועד החדש.
2. בהמשך לשיחות עם בעלי החברה ניסינו לאתר חברת נאמנות אשר אנו מבקשים שתרשום את הבטוחה של כל דייר על הפיקדון. אותרה חברה בשם mermetic  המתאימה לתחום ועוסקת בו כבר הרבה שנים, שהיא חברת בת של בנק לאומי. העברנו את פרטי החברה לבעלי האחוזה, משפחת רובינשטיין, כדי שיסכמו איתה את התנאים. להזכיר לכולם כי התשלום הוא על ידי הבעלים ולכן המשא ומתן על התשלום יהיה עם הבעלים ללא כל מעורבות של הדיירים. החברה היא  mermetic.כל דייר המתנגד לחברה המומלצת מתבקש להגיש ערעור עד ה21 לחודש. אם רוב הדיירים יתנגדו לבחירה זו הנושא יועבר לוועד החדש שייבחר.
3. מבקשים להזכיר לדיירים להסדיר את ביטוח  תכולת הדירה וביטוח צד שלישי כדי להימנע מבעיות במקרה שחלילה נגרם נזק שאין לדייר ביטוח לכיסויו.
4. מזכירים לכל בעלי הקלנועיות לבטח את כלי הרכב, כי אין לבית כל התחייבות על ביטוח במקרה של תאונה או נזק בהפעלתו.
5. התעוררה בעיה של תיקון נזק שנעשה בבית העלמין לקבר של האחוזה. העלות 3000 שח עי הקיבוץ. אם לא ניתן יהיה להגיע להסדר עם הקיבוץ הועד רואה לנכון שהתשלום יעשה עי הועד.

הועד מודה לכל הדיירים על האמון שנתנו בנו לפעילות משך קרוב לשלוש שנים ומאחלים לוועד שייבחר הצלחה בהמשך שיפור התנאים שלנו באחוזה.
סיכום ישיבת ועד דיירים מיום 8.10.2018
נוכחים כל חברי הועד למעט לני,  ונציג ועדת ביקורת.
1. זאת כנראה הישיבה האחרונה  שלנו כוועד דיירים ולכן לאחר הבחירות שתתקיימנה בתאריך 30 אוקטובר  נתאם עם הועד החדש פגישה כדי להעביר להם את הנושאים בהם טיפלנו ונושאים שלדעתנו חשוב שיועברו בצורה שלמה. כל חבר ועד מתבקש להכין את הנושאים שלדעתו חיוני להעביר לועד החדש.
2. בהמשך לשיחות עם בעלי החברה ניסינו לאתר חברת נאמנות אשר אנו מבקשים שתרשום את הבטוחה של כל דייר על הפיקדון. אותרה חברה בשם mermetic  המתאימה לתחום ועוסקת בו כבר הרבה שנים, שהיא חברת בת של בנק לאומי. העברנו את פרטי החברה לבעלי האחוזה, משפחת רובינשטיין, כדי שיסכמו איתה את התנאים. להזכיר לכולם כי התשלום הוא על ידי הבעלים ולכן המשא ומתן על התשלום יהיה עם הבעלים ללא כל מעורבות של הדיירים. החברה היא  mermetic.כל דייר המתנגד לחברה המומלצת מתבקש להגיש ערעור עד ה21 לחודש. אם רוב הדיירים יתנגדו לבחירה זו הנושא יועבר לוועד החדש שייבחר.
3. מבקשים להזכיר לדיירים להסדיר את ביטוח  תכולת הדירה וביטוח צד שלישי כדי להימנע מבעיות במקרה שחלילה נגרם נזק שאין לדייר ביטוח לכיסויו.
4. מזכירים לכל בעלי הקלנועיות לבטח את כלי הרכב, כי אין לבית כל התחייבות על ביטוח במקרה של תאונה או נזק בהפעלתו.
5. התעוררה בעיה של תיקון נזק שנעשה בבית העלמין לקבר של האחוזה. העלות 3000 שח עי הקיבוץ. אם לא ניתן יהיה להגיע להסדר עם הקיבוץ הועד רואה לנכון שהתשלום יעשה עי הועד.

הועד מודה לכל הדיירים על האמון שנתנו בנו לפעילות משך קרוב לשלוש שנים ומאחלים לוועד שייבחר הצלחה בהמשך שיפור התנאים שלנו באחוזה.
סיכום ישיבת ועד דיירים מיום 8.10.2018
נוכחים כל חברי הועד למעט לני,  ונציג ועדת ביקורת.
1. זאת כנראה הישיבה האחרונה  שלנו כוועד דיירים ולכן לאחר הבחירות שתתקיימנה בתאריך 30 אוקטובר  נתאם עם הועד החדש פגישה כדי להעביר להם את הנושאים בהם טיפלנו ונושאים שלדעתנו חשוב שיועברו בצורה שלמה. כל חבר ועד מתבקש להכין את הנושאים שלדעתו חיוני להעביר לועד החדש.
2. בהמשך לשיחות עם בעלי החברה ניסינו לאתר חברת נאמנות אשר אנו מבקשים שתרשום את הבטוחה של כל דייר על הפיקדון. אותרה חברה בשם mermetic  המתאימה לתחום ועוסקת בו כבר הרבה שנים, שהיא חברת בת של בנק לאומי. העברנו את פרטי החברה לבעלי האחוזה, משפחת רובינשטיין, כדי שיסכמו איתה את התנאים. להזכיר לכולם כי התשלום הוא על ידי הבעלים ולכן המשא ומתן על התשלום יהיה עם הבעלים ללא כל מעורבות של הדיירים. החברה היא  mermetic.כל דייר המתנגד לחברה המומלצת מתבקש להגיש ערעור עד ה21 לחודש. אם רוב הדיירים יתנגדו לבחירה זו הנושא יועבר לוועד החדש שייבחר.
3. מבקשים להזכיר לדיירים להסדיר את ביטוח  תכולת הדירה וביטוח צד שלישי כדי להימנע מבעיות במקרה שחלילה נגרם נזק שאין לדייר ביטוח לכיסויו.
4. מזכירים לכל בעלי הקלנועיות לבטח את כלי הרכב, כי אין לבית כל התחייבות על ביטוח במקרה של תאונה או נזק בהפעלתו.
5. התעוררה בעיה של תיקון נזק שנעשה בבית העלמין לקבר של האחוזה. העלות 3000 שח עי הקיבוץ. אם לא ניתן יהיה להגיע להסדר עם הקיבוץ הועד רואה לנכון שהתשלום יעשה עי הועד.

הועד מודה לכל הדיירים על האמון שנתנו בנו לפעילות משך קרוב לשלוש שנים ומאחלים לוועד שייבחר הצלחה בהמשך שיפור התנאים שלנו באחוזה.
   

 
 =================================================================================================                                                                               
 
 ישיבת ועד מיום 2.7.2018
                                                                           נוכחות כל חברי הועד (למעט לני) וועדת ביקורת כולה.
 
הנושאים שהועלו והסיכומים. 
 
1.מזכירים לכל הדיירים כי בחודש אוקטובר יתקיימו בחירות לועד הדיירים ולוועד הארנונה, מבקשים שכל המעוניינים להיבחר יפנו לוועד הבחירות לתיבת דואר של ישראל רוזנברג יו"ר הועדה  בית 104 או יוכי מרינוב בית 391.
 
2.יפוי כח מתמשך- לאור אי הבהירות בנידון של חלק מהדיירים הועד הדפיס עותקים מתמצית הרצאת עו"ד של העמותה וכן יכין עותקים באנגלית לדוברי אנגלית שבינינו. כל המעוניין לקבל עותק יפנה לעפרה מזכירת הועד.
 
3.רכזת תרבות- עדי הרכזת  תרבות החדשה מחליפה את
 ורדה נכנסה לתפקידה ואנו מאחלים לה הצלחה  ושיתוף פעולה עימנו.
 
4. מרפאה- בסיכום עם מנהלת האחוזה הובהר כי במשך חודש יולי יבוצעו שיפוצים במרפאה, יסוכם על הגעת רופא נוסף ויסוכמו הבעיות  שמעלה ד"ר אפרימיאן ביחס לעבודתו. הסיכום הוא  על דעת כל הגורמים כולל הועד והרופא.
 
וועד הדיירים
 


==============================================================================================

סיכום אסיפת דיירים 6.5.2018
אסיפת הדיירים ליום 6.5 נקבעה לצורך עדכון שוטף  וכן בחירת ועדת בחירות.
 1. בחירת ועדת  בחירות –הועדה הנוכחית מסיימת את הקדנציה שלה בתחילת אוגוסט. בנוסף לכך  יור"הועדה הגישה את התפטרותה מסיבות אישיות.לקראת האסיפה לא הגיש אף דייר את מועמדותו. בהתאם לתקנון הדיירים הועדה חייבת לכלול שלושה חברים. באסיפה הבהירה אסתי  יו"ר הועדה הנוכחית את תפקידיה של הועדה והיקף הפעילות הנדרשת. חברים הנוכחים בישיבה התבקשו להתנדב במגמה שיהיו לפחות 4 חברים כדי שאם קורה ואחד לא יוכל להמשיך לכל הקדנציה שהיא 3 שנים, יהיה לו חבר ממשיך ולא יווצר  מצב של חוסר יכולת לתפקד. באסיפה התנדבו 4 דיירים  להיות חברים בועדת הבחירות, בחירתם  נקבעה פה אחד ללא מתנגדים וללא נמנעים.
 2. חברי הועדה שנבחרו הם: רוזנברג ישראל בית 104,רנות דליה בית 7286, מרינוב יוכי בית7391, לבוב דליה בית 152
 3. מילוי טפסים לבקשת יפוי כוח מתמשך: הובהר שמי שרוצה למלא טופס כזה חייב לפנות לעו"ד שיש לו אישור לכך ממשרד האפוטרופסות הכללי ולסכם עם העו"ד שבחר את העלות. מומלץ שכמה דיירים יתאגדו לאותו יום ולאותו עו"ד כדי להוזיל את המחיר לכל דייר. עו"ד של העמותה קיבל אישור והציע מחיר אחיד כפי שפורסם בסכום העמותה בנידון.
 4. המשך כהונת ועד הדיירים- חברי הועד הביעו הסכמה להישאר בתפקידם עד מועד הבחירות למועצות מקומיות. לכן הבחירות לועד חדש ולועד הארנונה ייקבעו בחודש אוגוסט ,כדי לאפשר העברה מסודרת של התפקידים  לנבחרים החדשים. ועדת הבחירות החדשה תטפל בבחירות האלה.
 5. עדכון פגישות הועד עם המנהלת החדשה ורדית: הועד העלה בעיות בוערות  שמבקשים לטפל בהן בהקדם, העביר מכתב למנהלת וסוכם שתקוים פגישה נוספת לעדכון על הנעשה בכל אחת מהנקודות אותן העלינו.
 6. החלפת מנהל האחזקה אוריאל- בעלי הבית החליטו שאוריאל עובר מהאחוזה לנהל את התפעול באחוזת צהלה ואלינו יגיע מנהל תפעול של אחוזת צהלה. המועד יתואם בין הנהלות האחוזות.
 7. מפגש ועדי אחוזות רובינשטיין- המפגש  התקיים באחוזת פולג ב30.4.2018. מהדיונים הבנו כי הדרך היחידה להבטיח לוויי לבית חולים לדייר אשר משפחתו איננה זמינה היא בהעסקת אנשים בתשלום. הועד מטפל בהכנת רשימת אנשים המוכנים לכך מתושבי אבן יהודה ותל יצחק, ויסכם תעריפים. הכוונה שהמלווים ישארו עם הדייר/ת עד שיקבע מעמדו/ה בבית החולים, או בתאום עם המשפחה.  רשימת האנשים תהיה בידי העובדות הסוציאליות  ותאום העסקתם כמו גם התשלום יעשה עי העובדת הסוציאלית.
 
 


==========================================================================================


סיכום ישיבת ועד שהתקיימה ביום 28 מרץ 2018

נוכחים: כל הועד למעט חווה תדהר  נציגי ועדת הביקורת.


הנושאים שהועלו:
 

1. ועדת הבחירות - הועדה הנוכחית מסיימת את תפקידה אליו היא נבחרה לשלוש שנים בחודש אוגוסט 2018. הועדה מונה שלושה חברים ואחר מהם ביקש לסיים את תפקידו בסוף אפריל עוד לפני סיום הקדנציה של הועדה.

לאחר בדיקה התברר כי ועדת הבחירות מועסקת משך הקדנציה שלה פעם או פעמיים על מנת לקיים בחירות לוועד  הדיירים ולשאר הוועדות. לאור המצב שנוצר שבגללו הועדה כיום מונה שני חברים בלבד, הועד עם ועדת הביקורת החליטו שיש לקיים בחירות לועדת הבחירות מוקדם ככל שניתן. את הבחירות האלה תנהל ועדת הביקורת.

אי לכך מבקשים מאנשים להתנדב לוועדת הבחירות. המועמדים  מתבקשים להגיש מועמדותם עד ה 16 לאפריל. את המועמדות יש להגיש למייק נוימן חבר וועדת הבחירות.

בתאריך 22 אפריל 2018  נקיים אסיפה כללית בה יציגו המועמדים את עצמם לציבור הרחב והבחירה תהיה בהצבעה גלויה שתנוהל על ידי ועדת הביקורת.

למותר לציין שחשוב מאוד שחברים יתנדבו להיות חברים בועדת הבחירות!
 


2. התנהגות אלימה בין דיירים - באחת ההופעות באולם התפתחה אלימות פיזית ומילולית בין שני דיירים, דבר שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום.

הועד פנה להנהלת הבית לטפל בדחיפות בבעיה ולהזהיר את המתלהמים כי בסמכות הנהלת הבית להרחיק מתוכו אנשים המתנהגים בצורה שפוגעת בדיירים אחרים או בניגוד לנורמות שנקבעו.

 

==============================================================================================

סיכום ישיבת ועד 17.1.2018 
נוכחים חברי הועד למעט מיקה שלא יכלה להגיע. ועדת ביקורת  דני ומייק.

 
נושאים שהועלו וסיכומם

1. לקראת אסיפת הדיירים ב 28.1.2018 
                                                                                                                                                            א. ביום 18.1. יוכנס לתא של כל דייר דף מידע ובו פרוט הנושאים שעליהם יהיה צורך להצביע באסיפת הדיירים שתתקיים ביום28.1  בשעה 16.30. דף המידע יפורסם גם בכל לוחות המודעות של הועד בתקווה שלא יתלש או יקרע כך שהמידע יגיע לכל הדיירים.
ב. סדר היום באסיפה הכללית:
- בחירת יושב ראש לאסיפה
- דברי הועד וסבר על הבחירות המחייבות הצבעת הדיירים
- הצגת המאזן
- הצגת דוח ועד הביקורת
- הצגת המועמדים לנציגנו בהנהלת הקיבוץ לטיפול בניצול החזרי כספי הארנונה לקביעת תוכניות תרבות לכולנו. יש להדגיש כי על המועמדים להירשם אצל ועדת הבחירות לא יאוחר  מתאריך 26.1.18 שעה 14.00
- הצבעה  על נושא הבניה ושידרוג המועדון.
- הצבעה על התוספת לשנוי של תקנון הדיירים.
- דיון בנושאים שיעלו הדיירים- יש להעביר לתיבת הועד את הנושא ושם הדייר עד לתאריך  26.1.18 שעה 14.00

2. תודה לרופאי האחוזה ביום הרופא: ביום הרופא הועד מסר לכל אחד מהרופאים המטפלים בנו מכתב תודה אישי ועציץ כאות תודה על שרותיהם.

3.אירוע שנתי לעובדים הזרים באחוזה- הועד מודה למארגני  האירוע. לאחר איסוף תרומות דיירים וההוצאות השונות לקיום האירוע נשאר בידי הצוות המארגן סך- 2129 שקל. הכסף נשמר בחשבון הועד ומיועד למסיבה השנתית הבאה ולא ניתן לניצול על ידי הועד לשום נושא אחר.

4.מעגלים- ממשיכים בפעילות ומתן שירותים לכלל הדיירים.ההנהלה מטפלת במציאת פיתרון לנגישות לבית המעגלים עבור כל המשתמשים בכיסאות גלגלים או בהליכונים.

5. המרפאה- התקיימה ישיבה בין נציגי הועד, הנהלת המרפאה והנהלת האחוזה להצגת כלל הבעיות. הייתה הבנה  לצרכים ולשיפורים הנדרשים לתפקוד תקין של המרפאה. יש לקבל לוח זמנים למימוש כל הנדרש לרווחת הדיירים.

6.ניצול כספי הסדרי הארנונה -הועד קיבל הסבר מפורט על ניצול כספי החזרי הארנונה ופרוט כל האירועים אשר  קוימו במשך שנת 2017. הצוות הנוכחי של נציגנו בהנהלת הקיבוץ ממשיך בתפקידו עד סוף מרץ 2018 על מנת שנוכל להעביר את התפקיד לצוות החדש שיבחר.

7. הסבר לדיירים  בנושא יפי כוח מתמשך- הועד ארגן הרצאה בנושא. נכחו כ 50 איש
 
8.כפתור מצוקה- התקיימה פגישת הסבר על אפשרות רכישה של כפתור מצוקה המאפשר קריאת מצוקה בכל הארץ ולא רק בבית הדייר. נכחו 30 איש. לאור בקשת הדיירים אשר לא יכלו להיות נוכחים  תקוים  פגישת הסברה נוספת בשבועות הקרובים.
 
9. בחודש אפריל 2018- כנס הועדים של אחוזות  רובינשטיין יתקיים באחוזה. הכנס מתקיים כל 4 חודשים ובכל פעם באחוזה אחרת. לכנס מוזמנת גם ועד הביקורת.


======================================================================================================

   סיכום ישיבת ועד מיום 4.1.2018
נוכחים כל חברי הועד ונציג ועד ביקורת.

סיכום הישיבה
 
1.   ביום 28 בינואר בשעה 16.30 תתקיים אסיפת  כללית של הדיירים באולם בקומה 2. בישיבה מעבר לדיווח  השוטף יועלו מספר  נושאים עליהם הדיירים צריכים להצביע. בתאריך 18.1 יועבר דף הסבר לכל הדיירים על הנושאים שעליהם להצביע. חלק מההצבעות תהיינה גלויות וחלקן בקלפי לפי הדרישות הספציפיות בתקנות ובחוקי המועצה האזורית.

2.   שיפורים במרפאה-  בישיבה מיוחדת שהועד קיים עם אורה המנהלת ועם האחראית על המרפאה, סוכמו הנושאים הדורשים טיפול ואנחנו מקווים שהם יסתדרו בשבועות הקרובים.

3.   הוספת כריות לאולם- הוזמנו 60 כריות  שיוכנסו לאולם להקל על  הישיבה לדיירים הזקוקים לכך.

4.   בניית כיכר בכניסה לכביש האחוזה- הנהלת  האחוזה תיפנה למועצה כדי שהמועצה תידרוש ממשרד התחבורה להפקיע את הקרקע במקום ולבנות כיכר למניעת תאונות בנקודה זאת בעקבות ריבוי כלי התחבורה המגיעים למקום.

5. מכשיר חירום לאיתור נפילות והתראות לגורמים שונים- חברה המתמחה בתחום, שמוצריה משווקים בארץ ובחול תקיים הרצאה בתאריך 15.1. שעה 16.30 בקומה 2 (חדר בית הכנסת). המעוניינים מוזמנים לשמוע את ההסבר.

6. בתאריך 14.1 שעה 16.30 תתקיים הרצאה  בנושא
"יפוי כח מתמשך "ויינתן הסבר משפטי למשמעות הנושא ודרך מילוי הטפסים לכל מי שמעוניין בכך.

7. נסיעה של בעלי קלנועיות מתקפלות לאירועים וטיולים- כל מי שנזקק  לקלנועית ויש ברשותו כזאת שניתן להכניסה לאוטובוס יוכל לקחת אותה ולהצטרף לאירועים השונים המתקיימים מחוץ לאחוזה.

8.    תקלות בתאורה בכביש מצפון לגוש 600- התקלות בבחינה מתמשכת, כדי לאתר את התקלות יתכן כי  לצורך הבדיקות ההנהלה  תפסיק פעילותם של חלק מעמודי התאורה בכל פעם,ידוע שהתקלה חוזרת בכל שנה.

9.    נגישות למעגלים: נעשות בדיקות על הסדרי נגישות למעגלים תוך פגיעה מזערית  במדשאה שליד הבריכה.

10.  המשך פעילות מכון מעגלים-  המכון ממשיך בפעילותו לאחר הסדר בינו לבין האחוזה.
 
  ==================================================================================================

             

==============================================================================================


   סיכום ישיבת הועד מיום 6.12.2017

 
נוכחים כל חברי הועד למעט מיקה, יו"ר ועדת הביקורת היוצאת זאב עמית ויו"ר ועד  הביקורת הנכנסת דני תמרי.
סיכום הנושאים שהועלו:


1.הועד הביע הערכתו הרבה  על שיתוף הפעולה עם ועדת הביקורת היוצאת, על נוכחותם בישיבות והערותיהם התורמות לתהליכי החלטות הועד. הועדה התבקשה להכין דוח מסכם על עבודתה ,כולל ביקורת על ניצול התקציב עד תום שנת 2017 , שיוגש באסיפה כללית שתתקיים בחודש ינואר. כמו כן  הובהר לועד כי הועדה היוצאת נפגשה עם הועדה החדשה והובהר תהליך הפעילות.
הועד בירך את ועד הביקורת החדשה והשאיר לה להחליט באם הפעילות כפי שנעשתה עד כה מתאימה לה או שהיא מעוניינת בשינוי.
2.בהליך הדיון לקראת האסיפה שבה הוחלט  שהועד ימשיך בכהונתו התברר שלא מעט מהדיירים לא מכירים את תקנון הדיירים המעודכן מספטמבר 2013 ולא מעט דיירים הוטעו בנתונים לא נכונים. אי לכך, ביקשנו מעו"ד איש הורוביץ לבחון את התקנון ולהציע תיקונים במידה ויש צורך בכך.
התברר כי בתקנון הקיים משנת 2013הושמט סעיף שהיה בתקנון הקודם  לפיו יש זכות לדיירים לדרוש קיום אסיפה שלא מן המניין, אם לפחות 30 דיירים חתומים על דרישה כזאת. לאור זאת יתווסף הסעיף החסר לתקנון המעודכן. תקנון זה יפורסם במספר עותקים ויונח בספריה לעיון לכלל הדיירים לפחות שלושה שבועות לפני קיום אסיפה כללית שתצביע אם לקבל את התקנון עם התוספתבטיפול בדיירים והפעילות הקשורה  בבית הירוק (מחלקה סיעודית). הבנייה והשינויים בחדרים, בחדר ההמתנה ובקביעת התורים למטופלים יעשו אף הם בהתאם. כמו כן הובטח טיפול נמרץ במחשבים ובתוכנות שברשות המרפאה שאמור להסתיים בשבועיים הקרובים. הרופא יקבל את דיירי האחוזה בכל בוקר החל מ8.30 ולא כפי שפורסם.
.
3.מרפאה- החל תהליך שיביא לכך שתהיה הפרדה בין הפעילות הקשורה 4.ספסלים לאורך שביל ההליכה: לאורך  הגדר בצד המערבי של האחוזה  ימוקמו מספר ספסלים לאפשר לצועדים מנוחה בעת הצורך.
5. הכניסה לבריכת השחייה- תותקן דלת עם פתיחה עצמית כדי להקל על כניסה ויציאה לבריכה.
6.פגישת הועד עם המנכלית- קוימה פגישה בה הועלו נושאים  שמחייבים טיפול ההנהלה. הועד עוקב מקרוב על מימוש הפעילות ויעדכן בהתאם.
7.ישיבת ועד פתוחה עם הדיירים- הישיבה  הבאה  ביום שישי 22.12.2017 שעה 10.30 בקומה שניה(חדר בית הכנסת)
הודעות על קיום הישיבה תפורסמנה כמה ימים לפני הישיבה כדי להזכיר לכל אלה שמעוניינים להשתתף  בה.
8.לאור אירועי העבר הועד מבקש  מדיירים שיש להם הערות על מה שמפורסם על לוח הועד להימנע מכתיבת הערותיהם ומתלישת הפרסומים כי הדבר פוגע בדיירים המעוניינים לקרוא את הפרסום. יש לוח מודעות של הדיירים והוא מיועד לשימוש כל הדיירים וגם לאלה המתנגדים לפעילות הועד ולמה שהועד מפרסם.
                                  

                                 
====================================================================================================
 


  ====================================================================================================
 
          קריאה לאסיפת דיירים מיוחדת            
האסיפה תתקיים ביום ב' 23 באוקטובר בשעה 1700
בחירת הוועד המכהן לקדנציה נוספת
 
אנו נמצאים בתהליך של שינויים שמשמעותם בעלת חשיבות עליונה לעתידנו כדיירי אחוזת פולג.
בשנתיים בהן מכהן הוועד הנוכחי הצלחנו לקדם הידברות עם הדיירים, ההנהלה והבעלים, כשאנו עומדים על התחייבויות וזכויות שקבלנו כדיירים. רמה של הקשבה והבנה שבמשך שנים לא היתה כמוה. חלקם של הנושאים המטופלים נמצאים בתהליך.
כדי להבטיח המשך מימוש הנושאים ומתוך אחריות לעתידנו הביע הוועד נכונותו להמשיך בתפקידו ובתנאי שזה יעשה בצורה דמוקרטית ויקבל אישור האסיפה הכללית.
בין הנושאים שטופלו ומומשו:
מרפאה
הוקמה מחלקה סיעודית (הנמצאת בתהליך) תוך הבטחת הפרדה מלאה בין זכויותינו לקבלת טיפול ראוי לבין המחלקה. נושא כבד זה מובן והתקבל ע"י הבעלים וההנהלה ואנו דואגים ליישומו. (מבוצע וגם בתהליך)
הוספת שעות רופא לרשות הדיירים. (בוצע).
הוקם מערך מתנדבים לליווי דיירים לבתי חולים (בוצע)
הותקנו שלטי תקשורת עם "נטלי" בבתי הדיירים (בוצע)
בניית תשתית לתיקיית חירום ממוחשבת. נרכשה עי ההנהלה תוכנה מיוחדת ליישום (בתהליך)
הרחבת חדר המתנה ומבנה המרפאה (בתהליך מקביל לשינויים)
אולם ארועים
החלפת הכסאות לאחר שנים שהנושא התמהמה (בוצע)
מבנה מגורים
שיפוץ מבנה , תיקונים והחלפת שטיחים (מבוצע בימים אלה)
נגישות
נגישות במעברי החציה להליכונים וכיסאות גלגלים (בוצע)
שיפור נגישות בבית העלמין (בוצע)
שיפור נגישות למעגלים (בתכנון לביצוע)
חברה
תשתית משחקים פעילה במועדון (בוצע)
יסוד קבוצות תמיכה ע"י העובדות הסוציאליות (מבוצע)
 
תרבות
עבודת צוות ושיתוף פעולה של נציגות הוועד בבניית תכניות תרבות ובחירת מרצים עם מחלקת התרבות בהנהלה.
 
תכנון הוספת בניה עתידית – בתהליך והידברות
הרחבת והתאמת מועדון דיירים למצב החדש
הרחבת והתאמת אולם אירועים למצב החדש
טיפול והתאמת הגישה וחניית רכבים לתכנון החדש
 
האסיפה תואמה עם וועדת הבחירות אשר תהיה אחראית על ביצוע הבחירות וספירת הקולות מיד בתום האסיפה.
ההצבעה הינה חשאית. לצורך כך יועמדו תאי בחירה מתאימים.
 
בהצלחה לכולנו,
 
יו"ר הוועד אברהם בר דוד,
מיקה בנימיני, כרמית כץ, חוה תדהר, לני קרטון     5.10.17
 
 

  
===================================================================================================

לאחר בדיקת הנושאים שהועלו  באסיפת דיירים פתוחה מצורפות חלק מהתשובות.
הנושאים שעליהם טרם ענינו משום שלא קיבלנו עדיין את כל הנתונים מהדיירים וההנהלה.
הועד לא עושה דבר- הועד איננו מנהל את הבית רק מקבל כל פנייה של דייר ומטפל במתן פיתרון לבעיה תוך  הידברות עם הנהלת הבית ופיקוח על הנעשה על ידה.
נושאים שהועד טיפל בימים האחרונים.
1.תאורה בכניסה לשער דוד, ריסוס כנימות במקביל בכל האחוזה ולא נקודתית.טיפול בהשקיה במקומות ציבוריים שההשקיה לא מגיעה אליה.
2.הפרדת שרותי מרפאה של הדיירים מהמחלקה הסיעודית.טיפול ציוד הרפואי שדווח כפגום. שעות רופא כיום הן 29 שעות שבועיות כאשר עד לפני שנה לא היו 30 כפי שנמסר אלא 24 בלבד.
ציוד מלא בחדרי ההחלמה.
3.טיפול בבנין הדירות- התיקונים בבנין הסתיימו ינוקו לקראת החג
השטיחים החדשים אמורים להיות מותקנים לקראת סוף אוקטובר הקרוב.
4.שיפוץ בתים הזקוקים לכך- כל דייר שזקוק לטיפול בדירתו יפנה לאוריאל ויתאם את הזמן בו ניתן יהיה לערוך את הטיפול בזמן המתאים לדייר והאפשרי להנהלת הבית.
5.תוספת שומרים – לא נמצא כל צורך בתוספת שומרים לאחר שהוכנסה מערכת ממוחשבת הרושמת את הרכבים המורשים לכניסה ומאפשרת פיקוח על כניסה לאחוזה.
6.הבנייה המתוכננת בהרחבת האחוזה- הועד ביקש לעדכן את הדיירים על הצפוי  לקרות בעוד 4-5 שנים ולקבל הצעות מהדיירים כיצד ניתן יהיה לשפר את התנאים שלנו  באותה ההזדמנות. מי שהחליט להתארגן נגד  הבניה צריך לזכור שיש  לו עוד זמן ולא  צריך למהר . כל מי שיש לו הצעות הועד ישמח לקבל אותן ככל שנבין ונבדיל בין הרצוי לבין האפשרי יהיה לנו קל יותר להידבר עם ההנהלה והבעלים.
בשאר הנושאים ממשיכים לברר והנתונים יועברו לידיעת הדיירים בהקדם.
הועד מאחל לכולנו שנה טובה, בריאות ושימחת חיים אשר יאפשרו לנו להינות מכל רגע.
===================================================================================
סיכום הנושאים שהועלו בישיבה עם הדיירים ב25.8.17
1. שירותי בריאות:
א. במרפאת הדיירים:
א.1. המתנה לרופא - מבקשים להסדיר בעמדת האחות זמזם עם נורה מחליפת צבע שמציינת אם הרופא פנוי פלוס שלט מואר במתחם ההמתנה המציין "הרופא פנוי" או "הרופא עסוק"
א.2. ציוד רפואי תקין: מד לחץ דם עם בטריות פעילות, מבחנות מתאימות לבדיקות שונות וכו.
א.3.  חותמת להחתמת מרשמים ומכתבים ותוצאות בדיקות.
א.4.  יחס יותר סובלני ומאור פנים של האחות הראשית
א.5. תיקון נהלי הפינוי לאשפוז והעברת המידע לכל העובדים - תורנית הקבלה באחוזה, הביטחון, קשרי הדיירים וכו.
א.6.   תגבור נוסף של שעות רופא כפי שהיה לפני כמה שנים - 30 שעות כולל פעם בשבועיים ימי ששי.
ב. בהחלמה ובסיעודי:
- ב.1. במקום זמזם הפעמון המפריע לדיירי הבניין לאייש עמדת אחות עם נורות בקרה לחדרים כמו בבתי חולים.
-ב.2. ציוד ורהוט בחדרי ההחלמה - מקרר, שטיח, כורסה - יצירת סביבה נעימה כפי שהיה בעבר ב Private Care.
ב.3. סגירת מתחם הפטנג וכדורי הברזל בפני מבקרים בהחלמה. שילוט, גידור וכו.
ג. חברי קופת חולים כללית:
הבהרה של מה ניתן ומה לא ניתן לקבל דרך "גבורות" ואיך לקבל את מה שלא ניתן.
 
2. תרבות:
א. בקשה לביטול סגירת חוגים בחודש אוגוסט
ב. פתרונות הקרנה והגברה באולם
ג. שיפור הבמה
3. אחזקה:
א. גינון:
א.1. גיזום השיחים עם הכנימות השחורות והלבנות
א.2. עקירת שיחים שמדיפים ריח רע שמשמשים גדר חיה ( למשל בסמטא של 451)
א.3. טיפול בנשורת  הגורמת לגירוד ואלרגיה ליד חנה בוקצ'ין
ב. הדברה
לדאוג להדברה בו זמנית של נמלי האש בכל הבתים והגינות. אחרת יש העברה מבית לבית וגם דרך שואבי האבק של המנקות. כך גם לגבי ריסוס נגד תיקנים ויתושים.
ג. נקיון:
ג.1.שיפור נקיון המדרכות
ג.2. גמר הנקיון בבניין הדירות.
ד. תוכנית תחזוקה של בתים מזדקנים
לקבוע ולפרסם נוהל שיפרט זכאות, נגישות, זמינות וטווחי ביצוע לשיפוץ בתים שקיימים יותר מעשר שנים.
ה. תאורה
בקשה לתאורה מוגברת ליד שער דויד.
 
4. איוש והגדרות תפקידים
 א. העברת הגדרה ברורה ומובנת לכול של התפקידים של חיים דיין לכל הדיירים.
ב. הוספת שומר נוסף במקום השומר שקוצץ.
5. פיצוי לאנשי בניין הדירות
הסדרת פיצוי כספי לאנשי בנין הדירות שסבלו מבנית המחלקה הסיעודית בהסתמך על תקדימי בנייה קודמים באחוזה.
6. בשיתוף עם הקיבוץ והמועצה
א. טיפול בבית הקברות - תחזוקה, נגישות וכו
ב. טיפול בהרחבת הקיר האקוסטי עד בית יהושע.
7. משוב דיירים להנהלת האחוזה ולבעלים
לבקש מההנהלה להעביר דף משוב לדיירים שיועבר לבעלי האחוזה. מעין סקר שביעות רצון ובקשות.

===========================================================================================
אסיפת דיירים 23.7.2017חלקה יכולה להכיל 12  אנשים.
 
אסיפת דיירים 23.7.2017 לאורה  לדבר על  הבעיה מידית ולטפל בה, הדלת של אורה  פתוחה לכל חבר ועד
.
8.
15. את המחלקה הסיעודית מנהלת נעמי רובינשטיין. המחלקה קבלה רישיון זמני ממשרד הבריאות לתקופה של 6-8 חודשים. בתקופה זו יגיעו לעשות בדיקת פתע, ולאח ר מכן יקבלו אישור סופי לתקופה של  שנתיים.
היום נמצאים במחלקה הסיעודית 2  מטופלים. המחלקה יכולה להכיל 12  אנשים.
16.כל הסיכומים של ישיבות הועד מתויקים בחדר ספריה מפורסמים על לוחות המודעות וכמו כן נמצאים באתר OURPOLEG שמנהל אותו מייק.
17. כל דייר  שצריך שיפוץ ותיקון בביתו.יפנה לאוריאל במידה ולא נענה יפנה לוועד.
18. ארוחות שישי- לא מתקיימות  קבוע   כי לא מגיע מספר נרשמים ל- 30 איש.
19 כל 4 חודשים תקיים פגש אחוזות  רובינשטיין- מעלים נושאים ובעיות משוטפות לכולם ומנסים לפתור את הבעיה.
20 יש  אנשים שמתנדבים בקהילה ואנו מודים להם. על העשייה
21.יש קשר הדוק עם עוס של האחוזה – קוימו קבוצות  תמיכה לאנשי עם בעיות משותפות
22.בית העלמין-   עוס  מטפלות בקשר של הדייר בנושא  הלוויה.
23.דואר ישראל- יש בעיה של שיתוף פעולה. אברהם מטפל בנושא בחומרה
24.נגישות למעגלים עדיין לא טופל למרות שהועד העלה בעיה זו לפני כמה חודשים.
25מחר  יש פגישה עם אורה ואוריאל על נושא שדרוג  האולם והבמה
26, אריה פונה בשאלה- מדוע  חוגי התרבות יוצאים לחופשת קיץ  בשבועיים של אוגוסט. וחוגי הספורט  מתקיימות כרגיל.
27.חוה אלון- תאורה לקויה בחלק מהאחוזה. צביעת ספסלים, במה  לא ראויה, ציוד הבריכה בגן  חלקו שבור  ומלוכלך.
28.משה הופרט- בעיה היתושים  קשה יתוש נמר אסייתי ונמלי אש  מטרידים  את הדיירים.
29.מלכה גלעדי – עדיין לא נעשה דבר  בשיפוץ הבניין ובפיצוי לדיירים.
30נושא המרפאה- מול מחלקה סיעודית.-תשובה של אברהם. שתי המחלקות נפרדות לחלוטין.
31 נעמי רובינשטיין מסבירה לקבוצות של 20 איש בעלי חוזה זהה על משמעות המחלקה הסיעודית.
31. גודי-חדר כביסה עובד על שעות הלילה המאוחרות- מפריע. כמו כן המזגן  והחשמל דולקים כל הלילה.
32.מונה- לא קבלה טיפול נכון לפי דרישת הרופא שלה.
33.ברזילי המקום מקסים אני מקבל תמורה על כל מה שאני משלם.  אבל מבקש איש  מחשבים במקום לבעיות המחשב הביתי של כל אחד.וישלם מכיסו.
 
. 

ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ========================================================================================================================================================================================
סיכום ישיבת ועד מיום   27.6.2017
נוכחים כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת.
הנושאים שנידונו והסיכומים:
1.עלות שכרותים באחוזה- הועד יבקש מהנהלת האחוזה מחירון שירותים  שאינם כלולים בזכויות הדיירים הרגילות. מחירון זה יופץ לידיעת כל הדיירים.
2.תיק סיכומי דיוני הועד- התיק שהיה בספריה נגיש לכל דייר נהרס ע"י גורם כלשהו ורוב החומר שהיה בו נעלם.באתר האחוזה ניתן למצוא  את כל סיכומי הועד לכל מי שרוצה לעיין בהם.
3.דרכונים חדשים- היות וישנם קשיים  במילוי טפסי בקשה לקבלת דרכונים חדשים החל מה10.7.2017הנהלת הבית תסייע לכל דייר הזקוק לעזרה במילוי הטפסים ובתאום זימון למשרד  הפנים. על המעוניינים בסיוע לפנות לאורית העובדת הסוציאלית
4.מועד לאסיפת דיירים נקבע ליום 23 ביולי 2017 שעה 17.00. שבוע לפני המועד תצא תזכורת לכל הדיירים.
5.מניעת דגירת יתושים בגינות הדיירים- הועד באמצעות מתנדבים מבין הדיירים ימשיך את הפעילות בימים הקרובים על מנת להקטין ככל האפשר את מקומות הדגירה של היתושים ברחבי האחוזה.
6.שיפוץ בניין הדיירים:בימים אלה אמורים להתחיל בשיפוץ ותיקון בנין הדיירים.
7.קפטריה בתוך האחוזה: נעשות פעילויות בתאום בין הנהלת האחוזה ומפעיל  קפטריה לפתיחתה בתוך האחוזה בימים הקרובים.
8.תפקידיו ואחריותו של חיים איש המחשבים- לאור אי הבהירות של דיירים מה יש ביכולתו של חיים לבצע ומה איננו אמור לעשות כלל ועיקר, ההנהלה התבקשה להגדיר את התפקיד והאחריות של חיים כדי  להבהיר לכל הדיירים אלו פעילויות הוא צריך לבצע בתחום התקשורת והטלוויזיה בבתי הדיירים.
9.המחלקה הסיעודית -  החלה לפעול על פי רישיון זמני של משרד הבריאות, ולאחר בדיקה נוספת יינתן רישיון קבוע להפעלתה, בשלב זה גם צוות המחלקה טרם אויש במלואו.
 
 
 
=======================================================================================

 
 
סיכום ישיבת ועד מיום8 יוני 2017
נוכחים:כל חברי הועד ונציג ועדת הביקורת
הנושאים שנידונו
1.   נגישות למעגלים – אין אפשרות לדיירים הנעזרים בהליכון או בכסא גלגלים להגיע למעגלים בגלל המדרגות. בעלת האחוזה נדרשה והבינה שעליה לאפשר נגישות מתאימה תוך פגיעה מינימאלית בכר הדשא שליד הבריכה. הועד יעקוב מקרוב על הביצוע
2.    נעשתה פעילות ברוכה על ידי דני גרייף שכתוצאה ממנה כל מקווי המים מסביב לאחוזה רוססו למניעת דגירה של יתושים.
3.   בהמשך לריסוס מקווי המים מחוץ לאחוזה, הועד עם מספר מתנדבים מבין הדיירים יעבור בין הבתים וינסה לאסוף את הצלחות שמתחת לעציצים שהם כעת המקור המרכזי לדגירת יתושים המהווה סכנה בריאותית לכולנו. מבקשים שיתוף פעולה של כל הדיירים
4.   עלות נסיעות לאירועים שונים - יש לפרסם עלות ברורה והתנייתה במספר הדיירים הנוסעים. אם מספר הדיירים קטן מהמתוכנן אין לשנות את מחיר ההסעה אלא לבטל אותה כליל.
5.   תיבדק הכנת האולם והמערכת ההקרנה לפני כל אירוע כדי למנוע תקלות בתחילת האירוע דבר שקרה מספר פעמים בשבוע האחרון.
6.   ניקיון השבילים מצואת כלבים – כל דייר המחזיק כלב עליו לדאוג לניקיון ואיסוף הצואה. השארת הלכלוך מהווה סכנה של נפילת למי שעובר בדרך ומהווה גם עבירה על החוק. במספר מקרים לא קטן בעלי הכלבים התעלמו מהבעיה בניגוד לכל התנהגות נורמטיבית.
7.   שיפור חזות מועדון הדיירים – ההנהלה מטפלת בשינוי חזות המועדון בסיוע של מעצבת.
8.   בדיקת הגינון באחוזה – הועד ינסה לקבל מתנדבים, אחד מכל אזור, אשר יהיו מוכנים לאתר תקלות בהשקיה או בכל נושא אחר הקשור לטיפוח הנוי הציבורי. כל זאת על מנת להבטיח שהמידע יועבר לאנשים המבצעים את העבודה ולהבטיח שאכן הדבר מבוצע כיאות
9.   תיקונים בתחזוקת הבתים – בכל מקרה של עיכוב בביצוע התיקונים הדרושים, הועד מבקש להיות מעודכן כדי לנסות וקדם את הפיתרון הדרוש.
10.     שי סמלי לכל החוגגים יום הולדת – הועד החליט שלכל חוגג יום הולדת תוענק מתנה סמלית מטעם הדיירים. נראה לנו כי זה מעשה נכון ליום שימחה.
וכל חברי הועד ונציג ועדת הביקורת
הנושאים שנידונו
1.   נגישות למעגלים – אין אפשרות לדיירים הנעזרים בהליכון או בכסא גלגלים להגיע למעגלים בגלל המדרגות. בעלת האחוזה נדרשה והבינה שעליה לאפשר נגישות מתאימה תוך פגיעה מינימאלית בכר הדשא שליד הבריכה. הועד יעקוב מקרוב על הביצוע
2.    נעשתה פעילות ברוכה על ידי דני גרייף שכתוצאה ממנה כל מקווי המים מסביב לאחוזה רוססו למניעת דגירה של יתושים.
3.   בהמשך לריסוס מקווי המים מחוץ לאחוזה, הועד עם מספר מתנדבים מבין הדיירים יעבור בין הבתים וינסה לאסוף את הצלחות שמתחת לעציצים שהם כעת המקור המרכזי לדגירת יתושים המהווה סכנה בריאותית לכולנו. מבקשים שיתוף פעולה של כל הדיירים
4.   עלות נסיעות לאירועים שונים - יש לפרסם עלות ברורה והתנייתה במספר הדיירים הנוסעים. אם מספר הדיירים קטן מהמתוכנן אין לשנות את מחיר ההסעה אלא לבטל אותה כליל.
5.   תיבדק הכנת האולם והמערכת ההקרנה לפני כל אירוע כדי למנוע תקלות בתחילת האירוע דבר שקרה מספר פעמים בשבוע האחרון.
6.   ניקיון השבילים מצואת כלבים – כל דייר המחזיק כלב עליו לדאוג לניקיון ואיסוף הצואה. השארת הלכלוך מהווה סכנה של נפילת למי שעובר בדרך ומהווה גם עבירה על החוק. במספר מקרים לא קטן בעלי הכלבים התעלמו מהבעיה בניגוד לכל התנהגות נורמטיבית.
7.   שיפור חזות מועדון הדיירים – ההנהלה מטפלת בשינוי חזות המועדון בסיוע של מעצבת.
8.   בדיקת הגינון באחוזה – הועד ינסה לקבל מתנדבים, אחד מכל אזור, אשר יהיו מוכנים לאתר תקלות בהשקיה או בכל נושא אחר הקשור לטיפוח הנוי הציבורי. כל זאת על מנת להבטיח שהמידע יועבר לאנשים המבצעים את העבודה ולהבטיח שאכן הדבר מבוצע כיאות
9.   תיקונים בתחזוקת הבתים – בכל מקרה של עיכוב בביצוע התיקונים הדרושים, הועד מבקש להיות מעודכן כדי לנסות וקדם את הפיתרון הדרוש.
10.                 שי סמלי לכל החוגגים יום הולדת – הועד החליט שלכל חוגג יום הולדת תוענק מתנה סמלית מטעם הדיירים. נראה לנו כי זה מעשה נכון ליום שימחה.

============================================================================================


סיכום ישיבת ועד פתוחה מיום 12.5. 2017
נוכחים כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת.
נוכחים 21  דיירים.
נושאים שהועלו עי הדיירים
 1.סיכום ישיבת ועד- הועד מקיים מיום תחילת כהונתו ישיבות כל 7-10 ימים. בכל ישיבה בה התקבלו החלטות הועד מוציא סיכום הישיבה וההחלטות. בישיבות בהם לא מתקבלות החלטות אין הועד מוציא סיכום. על הנושאים שהיו מטופלים בהמשכים, כדי להקטין את מסכת השמועות שלעיתים אין להם שחר, הועד החליט לקיים ישיבה פתוחה עם דיירים המעוניינים בכך כל 4-6 שבועות. הועד ימשיך בנוהל זה  עד הקדנציה שלו בסוף 2017.
2.שינוי בלוח זמנים של אירועים ובטול אירועים בצורה מפתיעה- בכל מקרה שהדבר קורא ,הועד בוחן מהן הסיבות לשינויים או לביטולים ובהתאם לבדיקות מצאנו כי לא הייתה  כוונה  זדונית של ההנהלה  או פעילות חריגה אלא תאמה את הנסיבות הרלוונטיות.
3.ריחות רעים  מפחי הזבל שליד מבני המגורים- הועד יבדוק מה ניתן לעשות כדי למנוע את הפגיעה בדיירי הבניין.
4.שיפור הבניין ושדרוג  תנאי  המרפאה של הדיירים- לאחר אישור משרד הבריאות על תקינות המחלקה הסיעודית , יטופל לתיקונים  הדרושים בכל הבניין כולל החלפת שטיחים, הצפי לגמר התיקונים סוף יולי 2017.
5.כניסה רופא חדש למרפאת האחוזה-  המיידע מופץ עי  הנהלת האחוזה והועד ראה שמוצדק שהנושא יופץ לאחר תקופה קצרה של פעילות הרופא לשביעות רצון הנהלת הבית והדיירים.
6.חוסר התעניינות של קשרי דיירים במקרים שדייר לא מעדכן אותם במצבו- הועד התריע כבר מספר פעמים להנהלת הבית על כשלים בתחום זה ולכן הועד מבקש את עזרת הדיירים הגרים בשכנות להתריע  לוועד על   בעיה כל שהיא אצל שכניהם. נראה לנו  שזה חלק מאחריותו של כל אחד מאיתנו כלפי  הסובבים אותו.
7. הנגשה למכון מעגלים- כיום הדרך לא נגישה  לדיירים הנעזרים בהליכון או בכסא גלגלים הועד הציג את הצורך והציע פתרון להנהלה ולבעלי הבית מתוך מגמה שהדבר יבוצע בעתיד הקרוב.
8.החלפת הכיסאות באולם- לאחר סיכום והבהרת הנושא עם בעלי הבית הוסכם שהכיסאות צפויים להיות כאן  עד  מחצית יוני 2017.
 9.בפגישה עם בעלי הבית סוכם על מעקב קבוע כל 3 שבועות כדי לעמוד בקרוב במימוש כל הנדרש כדי לשפר את חיים  של הדיירים ורווחתם.
10התנהגות הועד ברכות כלפי הנהלת הבית-הועד מחליט פה אחד על דרך פעולתו לא  הצליח לריב בתוכו משך כל  תקופת כהונתו וממשיך בדרך שהתווה לעצמו עד גמר הקדנציה הצפויה בסוף 2017.כל אלה שלדעתם צריך לנקוט בדרך  שונה שיגישו מועמדותם  לבחירות הקרובות ויוכלו לשנות את דרך הפעולה שנוקט הועד  הנוכחי.
11.פרסום סיכומי הועד- הסיכומים של ישיבות הועד  , ישיבות הנהלת העמותה מופצות על לוחות המודעות.  בתיק הנמצא בספריה ושלאחרונה הושמד בחלקו וכן באתר האחוזה בו מוכנס כל סיכום עי מייק.
12.טיפול בהעלאת העלות החודשית מעבר למדד- אין בידי הועד יכולת וסמכות לכפות עי בעלי הבית התייחסות שונה ולכן הנושא מטופל עי העמותה שלה הסמכות והיכולת לכך.
13שימוש במועדון עי המטפלות- כדי לאפשר לכולנו להשתמש במועדו ן להנאתנו מוזכר לכולם כי המטפלות צריכות לשבת בצד ולא בשולחנות יחד עם  שאר הדיירים.
14. הפעלת המחלקה הסיעודית – בימים הקרובים תופעל המחלקה  לאחר אישור משרד הבריאות.
15מניעת רעש  בחלל בית המגורים בגלל הפיר הפתוח לכל הקומות.- עם הפעלת המחלקה הסיעודית יטופל למציאת פתרון  הולם לבעיה.
16.שדרוג מועדון הדיירים- ההנהלה תסתייע  בגורם מתאים כדי לשנות את מצבו של המועדון ולשפר את איכותו.
17. בחירות לוועד בכוונת הועד לתאם את הבחירות עם ועד הבחירות לקראת סוף נובמבר 2017.
18 רופא תורן או כונן בסופי שבוע  ובחגים- הועד יבדוק עם הנהלת הבית את הנושא לאור הפעלת המחלקה הסיעודית והחוזים  עליהם חתומים הדיירים.. ועד הבריאות תיפגש עם אורית מנהלת המרפאה בנושא תלונות על תפקוד המרפאה.

===================================================================================================
סיכום ישיבת ועד מיום 5.5.2017

נוכחים כל חברי הועד.  נציג ועדת ביקורת לא הגיע.
 
1.מתקיימים מפגשים של הועד עם  בעלי הבית כדי לקדם  פתרון של בעיות המפריעות לחיים התקינים של הדיירים.
 
2.הועלתה בעיה בפני בעלי הבית  על  נגישות למרפאת מעגלים לדיירים המשתמשים בכסא גלגלים או הליכון.
 
3.הועד מבקש מדיירים  המסכימים להשתתף במניין  בבית הכנסת  בימי שישי ושבת בבקר כדי להבטיח קיום מעניין.
מי שמעוניין יפנה למיקה בנימיני.
4.מזכירים לכולם על ישיבת ועד פתוחה ביום שישי 12.5.2017 שעה 10.00  קומה 2 .
 
5. הרופא החדש   שניכנס לעבוד במרפאה  מתוכנן תוך מספר חודשים לעבוד 5 ימים בשבוע.  וכך יוכל להכיר את כל הדיירים.
 נוכחים כל חברי הועד.  נציג ועדת ביקורת לא הגיע.

 
==============================================================================================
 
סיכום ישיבת ועד מיום   שני       27.2.2017
נוכחים חברי הועד פרט למיקה  
                                                                                   

1.מועדון הדיירים: לתשומת לב הדיירים: מועדון הדיירים על פי חוק ותקנות הוא לדיירים בלבד, לכן לא יכולים לארח בו בני משפחה ומטפלים זרים.

2.עלויות שירותים באחוזה: כל דייר שמרגיש שגבו ממנו סכום לא הגיוני, מתבקש לגשת למחלקת חשבונות לברור הנושא.  דייר שיש לו השגות, וירצה להיעזר בועד יוכל לפנות לעזרה לכל אחד מחברי הועד.

3. פתיחת אתר  הנצחה בטיילת נתניה: בתאריך 24.3.2017 שעה 13.00  פנינה קנישבך דיירת האחוזה  מנציחה אתר בטיילת בנתניה , לזכר  בנה ואחיה ז"ל שנהרגו בפעולות צהל במשך השנים,  כל מי שרוצה מוזמן להגיע לטקס.
4.תביעה ייצוגית:אברהם דשא דייר באחוזה הגיש תביעה ייצוגית נגד בעלי האחוזה ככל הנראה  בנושא ה112. נושא התביעה יובא לדיון בבית המשפט ביולי 2017.

5.ביטוח תכולת דירה וצד ג – כל מי שמתעניין  בביטוח זה ירשם אצל עפרה המזכירה בית 543 , כדי שנוכל להזמין נציג של חברת הביטוח להסבר.
טפסים למילוי בקשת הביטוח ניתן לקבל אצל עפרה. ניתן להשאיר לעופרה  הודעה  בטלפון עם מספר הבית של הדייר המעוניין והיא תשאיר לו את הטפסים בתיבת הדואר.

6.מניעת יתושים לקראת הקיץ- בחודש מרץ 2017 תעשה פעילות ריסוס באחוזה וסביבותיה. הדיירים מתבקשים להוציא בגינות הפרטיות כל כלי שיכול להוות מאגר מים כמו   צלחות מתחת לעציצים וכו.

7. תרגום לאנגלית של סיכומי הועד- כל אחד מחברי הועד מוכן לעזור לתרגם את הכתוב לדיירים שיבקשו זאת.

8.אתר עמותת דיירי הדיור המוגן: החל משבוע הבא  חודש מרץ 2017 אפשר להיכנס לאתר העמותה. לכניסה לאתר יש לרשום: דיירי הדיור המוגן   בעברית בגוגל. כך ניתן לקבל מידעון הדיור המוגן.  מי שרוצה עותק מודפס של המידעון יפנה לעפרה 7543.וישאיר הודעה עם מספר הבית  שלו ועפרה תדאג שהחומר  יגיע  לתיבת הדואר שלו.
==========================================================================================

סיכום ישיבת ועד מיום  2.2.2017
משתתפים  כל חברי הועד   ,  2  נציגים מועדת ביקורת.
סיכום הישיבה:

1.נושאים שהועלו באסיפת הדיירים.

א.בחינת תפריט עם מחירון בארוחות שישי-הנושא יועלה להנהלת האחוזה.
ב. נקיון הדרכים-לדעת הועד הניקיון נעשה בצורה  סבירה.
ג.תגובות האחות  במרפאה- יקוים  ברור  עם  אחראית המרפאה למניעת הישנות מקרה דומה בעתיד.
ד. מחירי שרותים בתשלום- הועד ידרוש מההנהלה לקבל מחירון לשרותים  אלה  כמופיע באחוזות אחרות.
ה. תקלות במחשבים –תועלה הבעיה להנהלה.
ו.לוח מודעות הועד- ההודעות  יפורסמו על לוח קומה 1 – .בלוח קומה 1 מול המעלית ובלוח הבניין.
כמו כן כל הסיכומים  של הועד מפורסמים באתר האחוזה ובתיק הנמצא בסיפריה.
ז.דיווחים  על הנעשה באחוזה נמסרים לדיירים עם קבלתם על ידי הועד.
ח.טיפול רפואי לעובדים הזרים- הנושא  יבדק.
ט.ביטול הרצאות בערבי חג- אין בחוזים קביעה על כמות ההרצאות השנתית המחוייבות.

2. הועד קיים ישיבה עם מנהלת האחוזה אורה ולפיה הבנו  כי החלטת בעלי הבית לא לתת תוספת תקציב עבור  דברים חיוניים שהועד דרש במיפגש עם הבעלים כשבועיים קודם לכן. יתר על כן בשיחה עם אחוזות אחרות של אותה בעלות הבנו כי ישנה הנחיה לקצץ בהוצאות השנתיות דבר  שללא ספק יפגע בשרותים שאנו אמורים לקבל.
הועד רואה את זה כדבר פסול ולכן יפנה לכל הגורמים הממלכתיים הקשורים בנושא הדיור המוגן כדי להפסיק התנהגות לא ראויה ושרירותית של בעלי הבית.

=============================================================================================
 
עדכון נהלים בנושאי בריאות 

שירות רפואי במרפאה לדיירים שאינם רשומים אצל רופאי האחוזה

 
לפי הנוהל הקיים צוות המרפאה אמור לטפל בדייר רק אם המצב דורש טיפול מידי. הצוות המקצועי קובע אם לטפל בחולה או להפנות אותו למרפאת האם שלו בקופת החולים.
תיקיות חירום:
עם כניסת הועד לתפקיד הוסכם על הכנת תיקיית חירום שבה יהיה דף אישור רפואי מעודכן לכל דייר וכן הנחיות רפואיות מקדימות למקרה של אשפוז. תיקיית החירום נמצאת במזכירות המרפאה ומשמשת לשתי מטרות:    
                                                                                                                                                                                                                    א. מסמכים נלווים שצמודים לדייר במקרה של אישפוז.                                                                                                                                ב.לשימוש רופאי האחוזה במקרה שפונה אליהם דייר שאינו רשום במרפאה.

דיירים שאינם רשומים אצל רופאי האחוזה בקופות חולים שונות הם האחראים להעביר אישור רפואי מעודכן למרפאה לעדכון תיק החרום שלהם. מי שטרם עשו זאת מתבקשים להעביר למרפאה אישור רפואי מעודכן בהקדם. עם כל שינוי במצב הבריאותי יש להעביר דף מעודכן לתיק.
 
סיכומים של רופאים מקצועיים:                                                                                                                                                                         סיכומים של רופאים מקצועיים אינם מגיעים למחשב המרפאה.(גם לא אלה הנוגעים לדיירים הרשומים במרפאה) לפיכך הדיירים מתבקשים לבקש מהרופא המקצועי סיכום ביקור בכתב ולדאוג להעבירו למרפאה. אם רופא מקצועי אינו מוכן לצייד את הדייר בסיכום מודפס יש להעביר את שם הרופא ומועד הביקור למנהלת המרפאה סמוך ככל האפשר למועד בו התקיים הייעוץ. 

נטלי
השירותים הניתנים על פי ההסכם הקיים לכל דיירי האחוזה מזה מספר שנים הם: -                                                                                                 פינוי לבית חולים במקרה מסכן חיים לפי שיקול מקצועי. תקף גם באחוזה וגם בכל הארץ.
-    התייעצות לגבי בדיקת א.ק.ג -   הזמנת רופא הביתה בתשלום. אם האחוזה מזמינה הרופא הוא על חשבון האחוזה. אם הדייר מזמין החיוב הוא לפי תעריף נטלי לביקור רופא.
בקרוב יסופקו מגנטים לתלייה בדלת הכניסה עם מספרי הטלפון של נטלי ומספר המנוי של האחוזה ושל הדייר/ת.
 
נוהל מכירת מוצרי סיעוד וספיגה במרפאה
  מעתה מוצרי סיעוד במרפאה ימכרו לדיירים
   רק בימים א –ה בשעה 12.00-13.00 

=============================================================================================


סיכום  אסיפה כללית של דיירי אחוזת פולג מיום 24.1.2017.

        באסיפה נבחרה מיקה בנימיני  כמנהלת האסיפה.
הוצגו באסיפה  ע"י יושב ראש הועד עיקרי הנושאים בהן הועד מטפל,בהמשך  הוצגו מהנושאים בהם מטפלת העמותה של דיירי הדיור המוגן.
בתום הצגת הנושאים המופיעים במצגת  הועלו  ע"י הדיירים מספר נושאים  שעל הוועד לבחון ולטפל   בהם

1.לבחון  אפשרות שבארוחות שישי יהיה תפריט עם מחירים כדי לאפשר  לדיירים ואורחיהם  לצרוך רק  חלק מהארוחה המוגשת.
2.טענות על נקיון הדרכים באחוזה.
3.חוסר תפקוד של הועד שבעצם לא קידם עד כה דבר.
4.טענות חריפות  בנושא המרפאה  ותגובות התורן בימי שישי ושבת.
5.העלאה מופרזת של מחירי  שרותים הניתנים  בתשלום  כגון:מדריך  בחדר כושר,החלפת נורה וכו.
6. המחשבים בחדר לימוד המחשב לא תקינים,  ותגובתם מאוד איטית
7.שינוי  מיקום לוח המודעות של הועד.
8.בדיקת עלית התשלומים מעבר למדד שעל ציר הזמן עלותו גבוהה ביותר.
9.דיווחים  על השינויים  מטעם הנהלת האחוזה צריכים להגיע לדיירים  ישירות מהר יותר ,מאשר דיווח של הועד.
10.מדוע אי אפשר לקחת  אוכל שנשאר הביתה?
11.שיפוצים בבנין-עדיין אין פיצוי על כך
12.ביטול הרצאות בערבי חג
13.לא נרשם סדר יום של האסיפה
14. טיפול רפואי במרפאה לעובדים הזרים.
15. גינון – לא מספיק צריך אחראי לנושא זה.
היו כמה דיירים  שהביעו הערכה לפעילות הועד.
 
==========================================================================================

יכום ישיבה ועד דיירים מיום 1.1.2017 ( סיכום של 2 ישיבות)

נוכחים חברי הועד (חוה תדהר   לא יכלה להגיע),
ועד ביקורת – לא הייתה נוכחות.
 
בתאריך 23 דצמבר התקיימה ישיבת וועד הדיירים, לדאבוננו לא הגיעו הרבה אנשים כנראה  משום שההודעה על כך הועברה כשבועיים לפני כן  ולא עודכנו הדיירים לקראת המועד עצמו.
 
1.התראה של מפגשים עם הדיירים-יש לעדכן על  קיום מפגשים כשבוע לפני המועד על מנת להבטיח שמרבית הדיירים יודעים  על כך.
 
2.ישיבה במועדון של העובדים המסייעים לדיירים-  חלק מהדיירים מביאים את עוזריהם  ומיישבים אותם יחד עם הדיירים האחרים. מוזכר לכולם  שהמועדון מיועד לדיירים ועל כן   מן הראוי כי העוזרים ישבו בצד ובנפרד מהדיירים  ולא יהיו חלק ממשתמשי המועדון  הזכאים  לפרטיות של דיירי האחוזה. היו בעבר החלטות  של הדיירים בנוסח הזה ומן הראוי שכל אחד מאיתנו  יכבד את יתר  הדיירים וינהג בהתאם.
 
3.מפגשים בין  דיירים חדשים לדיירים ותיקים-הוועד מקיים מדי חודש מפגשים כאלה וימשיך בקיומם מתוך מטרה לקרב את הדיירים  החדשים לותיקים  כדי שירגישו חלק מהקהילה.
 
4.מרפאה תיקי חרום של הדיירים-מוזכר לכל הדיירים  כי אין תקשורת  בין המרפאה באחוזה לבין קופות החולים. לאור זאת  הוכנה תיקיית חרום במרפאה ועל כל אחד מאיתנו(במיוחד  לאלה שאינם חברים  בקופת חולים כללית לודא כי בתיק החירום  שלהם יוכנסו כל המסמכים הרלוונטיים שבידי רופא הקופה שמטופל בה. הימצאות החומר  מעודכן מונע בעיות ברגע שאכן נדרש טיפול רפואי  בכל עת ובמיוחד מקל מאוד כאשר  טיפול כזה נידרש בסופי שבוע או חגים בהם אין רופא במרפאה.
 
5.לאור בעיות  שהוועד מאתר שהן לדעתו מעבר ליכולות הטיפול  של ההנהלה- הועד דרש לקיים דיון  עם  בעלי האחוזה. נקבע מועד למפגש הנ"ל.
 
6.בתאריך 29 לדצמבר התקיימה ישיבה חצי שנתית של  ועדי בתים החברים בעמותה  של דיירי הדיור המוגן. אורחים באסיפה היו חברת הכנסת נורית קורן המקדמת את תיקון 27 לחוק הדיור המוגן (הבטוחות על הפיקדון) וכן הגב" גולי עוז הממונה על הדיור המוגן במשרד  הרווחה. בישיבה היה נוכח הועד ודיווח על עיקרי הדברים  יימסר לכל הדיירים באסיפה החצי שנתית שלנו האמורה להתקיים ביום 24. לינואר   בשעה 17.00  בקומה 2.
 
7.נטלי- האחוזה רשמה אל כל הדיירים כחברים בנטלי כאשר בעת הצורך הפנייה תיעשה באמצעות  המרפאה שבאחוזה. כל דייר קיבל זיהוי בנטלי ובעת הצורך יש להשתמש בו.
 
====================================================================================================

סיכום ישיבת ועד הדיירים מיום 8.12.2016

לדיירים שלום,
הוועד נפגש בתדירות של אחת לשבוע אבל סיכומי ישיבות מוצעים כאשר נידונו וסוכמו נושאים הנוגעים למרבית הדיירים.
בישיבתנו האחרונה בתאריך 8.12. סוכמו הנושאים הבאים  (סכום זה כולל נושאים שטופלו גם בישיבות הוועד הקודמות).

1.     גינון באחוזה –לאחר שנעשו התיקונים הדרושים במערכת ההשקיה בטרם ירידת הגשמים, נראה שיפור בטיפול בגינון כולל ניקוי השטחים לאחר הגיזום.

2.     הוראות ביטחון בעת חרום- ביקשנו מהנהלת האחוזה  שבכל בית יהיה  תקציר  המפרט מה  לעשות  במקרי חרום. התקציר יודבק על כל  דלת כניסה בתוך הבית כך שיהיה נגיש וידוע לכל דייר.

3.      הועד ממליץ לכל הדיירים שבהעדרם מהבית או מהדירה וכן  בעת השינה ינעלו את החלונות ואת דלתות המרפסת. הכל לביטחוננו הטוב.

4.     בעיית 112- לאחר בקשות חוזרות ונישנות בנידון מבקשים לעדכן את כל מי שמתעניין בנושא:היו  2 תביעות-בראשונה הדיירים שילמו 59.000שח והעמותה תרמה 20.000 שח סך העלות 79.000 שח. בתביעה השניה העמותה שילמה 60.000 שח.
אין לוועד כל סמכות חוקית לפעול בשם הדיירים בהגשת תביעה משפטית אלא כל מי שרוצה להגיש תביעה יעשה זאת. אין שום סיכוי שהעמותה תוכל לסייע לתביעה בנושא זה בסכומים כלשהם.

5. הועד יפנה להנהלת האחוזה להסדיר לדיירים חיוג מקוצר בן ספרה אחת בטלפון הנייד של כל דייר כך שבלחיצה יוכל להתקשר לביטחון.

6. הליכה בשבילים המרוחקים מהמרכז של האחוזה- מומלץ לכל מי  שמטייל בשבילים המרוחקים מהמרכז לקחת עימו טלפון נייד. בעתיד ניתן יהיה להשתמש בחיוג מקוצר לביטחון ואולי גם למרפאה במקרה של בעיה. הדבר חשוב לביטחון האישי של הדיירים.
בנוסף סוכם לבקש מהנהלת האחוזה להתקין ספסל מול הגדר המערבית בסמוך למגרש המיני גולף.

7.צמצום פעילות יתושים באחוזה- הדייר דני גרייף טיפל במהלך השנה האחרונה בנושא היתושים ומיגורם. זה כלל פגישות ותאומים עם כל הגורמים מחוץ לאחוזה. הוועד ביקש מדני  שימשיך להיות איש הקשר שלנו עם  כל הגורמים המעורבים כדי שהטיפול בשנת 2017 יתחיל מוקדם ככל האפשר וימנע מאיתנו  את מכת היתושים שממנה סבלנו השנה.

==============================================================================================

סיכום  ישיבת ועד עם אורה  המנכלית ביום 11.11.2016
 
בהמשך לישיבה הפתוחה של הועד עם הדיירים ולאחר שמיעת הערותיהם וטענותיהם, הועד קיים ישיבה עם אורה  מנהלת האחוזה ובנוכחות של כל  אחד ממנהלי המחלקות לאשר לגביהם היו התייחסויות הדיירים.
להלן הנושאים  שהועלו וההתייחסות של הנהלת האחוזה.
 
1.   הגינון– העלינו את בעיית הגיזום הלא מושלם ולא מקצועי, הצורך בשתילה במקומות הזקוקים לכך. בדיקת ההשקייה שלא עבדה בצורה טובה כבר זמן רב.
קיבלנו הסבר על התקלות במערכת ההשקיה ופיתרונן. הובטחה הקפדה טובה יותר על פעילות הגננים, הקפדה על ניקיון השטח בתום עבודתם.
ריסוס נגד  מזיקים בשטחי הציבור- מתברר שהריסוס נעשה אף מעבר לדרוש אבל ללא ריסוס מקביל בשטחים הפרטיים הדבר עוזר חלקית,הוצע שבעת ריסוס השטחים הציבוריים יציעו לדיירים המעוננים בכך ריסוס של גינותיהם כמובן בתשלום שיייקבע.

2.נושאי הבריאות- הועלתה הבעיה של זמינות רופאים ותורנות שבת וחג של יותר מאחות אחת בגלל גודל האוכלוסיה שהוא מעבר למה שהיה בעבר. כמו כן הועלתה הבעיה של חדר טיפולים ושרותים נאותים עבור הדיירים המבקרים במרפאה, קבלנו תשובות שכל הנושאים בטיפול ויפתרו בהקדם. אנחנו נעקוב על תהליכי המימוש.
 נושאים רפואיים אישיים-בכל תלונה של דיירים בדבר ליקויים בקבלת מרשמי רפואה יש לפנות מיידית לאורית ולהציג את כל הפרטים. לא ניתן לטפל בבעיות ללא ידיעה ברורה של מהות הבעיה,
 
3. קופת חולים כללית "גבורות"- כל דייר שאינו רוצה להישאר  בגבורות יכול לבחור סניף בו הוא יהיה רשום ולצאת מהאחוזה , עליו לבחור רופא משפחה בסניף בו הוא  בוחר להיות  ולעדכן את הקופה עצמה, אין לאחוזה יכולת או סמכות בתחום זה.

4.קשרי דיירים ורווחה- חסרה כיום עובד סוציאלית והנושא בטיפול ההנהלה במגמה שהפיתרון יינתן בהקדם. הוצע תהליך של  התייעלות הפעילות של קשרי דיירים כדי שיביא לכך שכל דייר  הניזקק לשרותים אלה אכן יקבל אותם בהקדם ובצורה נאותה  שתענה על צרכיו.

5.בעיות בכניסת אורחים לאחוזה והימצאות שומר בשער- בכל מקרה שישנה תלונה בנידון יש לפנות מיידי עם הבעיה כדי לאתר את האירוע והאנשים המעורבים בכך. אין אפשרות לבחון דברים שקרו לאחר זמן ממושך.

6 חניית אורחים בחניות של דיירי הבית- מבקרים ואורחים של מאושפזים בהחלמה לא רשאים  להיכנס עם רכבם ולכן כל החונים במקומות אלה הם אורחים של דיירי האחוזה. כל אחד מאיתנו מתבקש לוודא שאורחיו לא חונים במקום המיועד לדייר. מקומות החניה של                                                   הדיירים מסומנים כנידרש.

7 נקיון חדר הכביסה בבנין- המטפלות המשתמשות בחדר הכביסה יתודרכו להבטיח את נקיון החדר.


8 נקיון ושטיפת פחי האשפה והתאים בהם נמצאים – יטופל כנידרש.

9.כפתורי המצוקה בשבילי האחוזה- המערכת נבדקת הן על ידי אנשי האחוזה והן על ידי החברה המתחזקת אותם. רישום מדויק של מועדי הביקורת נמצא אצל אוריאל  במשרדו. אם משתמשים בכפתור מצוקה בשבילי האחוזה יש להמתין לידו לקבלת מענה.

10. ביטוח צד ג  לביתם של  הדיירים-לאחוזה יש ביטוח צד ג לכל הקורה באחוזה אבל אין זה כולל את הבית או הדירה הפרטית של כל דייר. לכל דייר מומלץ לבטח צד ג יחד עם ביטוח הרכוש בדירתו כדי גם  מבקרים בדירה- בית יהיו מבוטחים במקרה של גרימת נזק  בעודם                                          בבית- דירה.
 
11. נקיון השבילים באחוזה- לאור רבוי הנשירה מהעצים והשיחים מטופל ניקוי השבילים עם חומר מיוחד למנוע כתמים. הפעילות נעשית פעמיים בשנה ובעיקר לקראת החגים.

12.תיקונים בבתים ובדירות- כל דייר שיש  לו צורך בתיקונים או צביעה בדירה-בית   יתקשר לחיה מזכירתו של                                                   אוריאל, וימתין לתורו לביצוע.

13.בלימת הרעש בלובי של הבנין-אורית  האחראית על  הניקיון התחייבה לתדרך את העובדות לא להתקהל שם                                                בהפסקות ובקשנו מאורה לדאוג למחיצה אקוסטית במסגרת תכנון המשך הבניה.
 
==================================================================

יכום ישיבת ועד דיירים מיום 27.10.2016

נוכחים כל חברי הועד ונציג ועד ביקורת.
 
סיכום הנושאים שהועלו:

1.בבוקר התקיימה אצלנו ישיבה של כל   ועדי אחוזות רובינשטיין, לישיבה הוזמנה אורה מנכלית האחוזה וגולי עוז- הממונה על נושאי הדיור המוגן במשרד הרווחה.
הישיבה  תרמה רבות לכל הנוכחים, בהבנת התהליכים הקשורים בחוק הדיור המוגן והתקנות הנידרשות.
הועד רוצה להודות  להנהלת האחוזה על הסיוע באירגון מיפגש בצורה מיטבית עם הכיבוד  המתאים,מתנות לאורחים בהיענות מלאה לבקשותינו.
 
2.שרותים ליד המרפאה- הנושא הועלה בפני אורה והובטח פיתרון הולם לבעיה.
 
3.מחלקה סיעודית- טרם הושלמה ההקמה וטרם אושרה על ידי משרד הבריאות .לאחר השלמת הפרטים , תקוים פגישה עם כל הדיירים לקבלת הסבר מלא על  ההיקף ותיפקוד של המחלקה.
 
4.פיתרון סיכסוך בין דיירים  עד  כדי צורך בהרחקת דייר מדיור מוגן-  התברר  כי אכן היו מקרים של הרחקת דייר מבית  דיור מוגן , באם התנהגותו מפריעה לדיירים אחרים ומשרד הרווחה מוכן לסייע בתהליכים הנידרשים.
לאור זאת בכל מקרה כזה שהוועד  איננו מסוגל לגשר בין הדיירים הנושא יועבר להנהלת הבית,  לבעלי הבית   ולמשרד הרווחה.
5.פירסום סיכומי הועד- בקומה א   מול המעליות הוכנה תיבה להודעות הועד החל מתחילת החודש  הבא כל הודעות הועד וכן סיכומי העמותה של הדיור המוגן תפורסמנה בתיבה זאת. הפירסום באינטרנט והעתק  בספריה ימשיכו כרגיל.
 
6.קיום טיולים מאורגנים באחוזות שונות- נבדק שאכן בכל האחוזות הטיולים בעלות גבוהה יותר  מהממוצע בשוק  בגלל הוספת אנשי  הצוות לטיולים, איכות האוטובוס והביטוח הנידרש.
 
7.פתרונות לכמה מהבעיות שהועלו על ידי הדיירים- הועד יזום פגישה עם הנהלת האחוזה לליבון בעיות שוטפות המחייבות פיתרון בהקדם.
עקירת עצים הנוטים ליפול- בין בניני גוש 6 לבין גוש 7 ישנם עצים שיש לעקור ולבנות את המדרכה כנידרש, העצים יעקרו לאחר קבלת אישור הרשויות ,ביום 8 נובמבר, דיירים שחניית רכבם ליד בתים של גוש 6 מתבקשים לא להחנות ביום זה.

8. תודתינו לצבי פרי על מציאת דרך הולמת להוזיל את הביטוח עבור הקלנועיות.
 
בברכה
ועד הדיירים.
=======================================================================
סיכום ישיבת ועד מיום 13.10.2016

בישיבה נוכחו כל חברי הועד ונציג ועד ביקורת
 
1.רכישת מדונה להגברת קול באירועים בחוץ-הוועד החליט לרכוש  מדונה אשר עומדת לרשות הדיירים לצרכים שונים ( לוויה , שמחה משפחתית וכו). המדונה נמצאת אצל עפרה מזכירה הוועד. כל דייר המעונין להשתמש בה נידרש/ לתאם את הקבלה והחזרה-במקרים שעפרה  לא בביתה חבר ועד אחר יהיה אחראי על המכשיר.
 
2.קיום יום זכרון ליקיר שנפטר- לאור בקשה בתחום זה, הועד תיאם עם ההנהלה  שניתן לקיים אירוע כזה בשבתות בשעות הבוקר, כל מי שהנושא  חשוב לו מתבקש לתאם עם כרמית חברת הוועד.
 
3.חדר שרותים ליד המרפאה- החדר איננו מתאים לדיירים- הועד יעלה את הנושא להנהלה ויעשה הכל למציאת פיתרון הולם המתאים לצרכים של כולנו.
 
4.שיפור הדרך לבית העלמין-למרות תשובה חיובית עקרונית שקיבלנו ממזכירות בית יהושע ,הם חזרו בהם ותשובתם שלילית. הועד מחפש פיתרון הולם בתאום מלא עם מזכירות הקיבוץ.
                                                                           
5.ביטוח קלנועית-ניתן לבטח קלנועית באמצעות האיחוד החקלאי במחיר נמוך יותר משאר האפשריות. יש לפנות לדגנית חכמון, החברה נקראת "רמות" הטלפון 03-5683281.

6.מהנעשה בעמותה- בימים הקרובים יופץ לכל וועדי הבתים מידעון על כל הנושאים שיש לבחון לפני שמחליטים על דיור מוגן כולל תכולת השרותים הניתנים לדייר. כמו כן יוכן אתר אינטרנט חדש והמידע יופיע גם שם לידיעת  כל המתעניין בתחום זה.
ההנהלה הכינה מסמך תדריך לוועדי הבתים,כך שעם החלפתו של ועד יהיה ידוע לחברים החדשים מה נידרש לעשות לשיפור התנאים של הדיירים בבית.
הוועד הביע את צערו על מותו של בעלה של "חווה  האחות המיטולוגית" של כולנו בתיקווה שלא תדע עוד צעד.
 
 
בברכת חג שמח לכולנו.

 
  ==============================================================================================

פרוטוקול ישיבה-הנהלת עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל 2016/12
שהתקיימה ב-6.10.2016  ב"עד 120 רמת החייל".
 
נוכחים:
חברי הנהלה: אברהם בר-דוד, רבקה גן-אלרון, שושנה ויינשל, יואל אמיר, שלמה כוכבי, לאה 
שץ סופר, חנה איש-הורביץ , צבי אמיד.                                                                                                                                                                                                                                                                 
ועדת בקורת: יהודית ויינר    גזברית: פלי רוזנבלט.  
 יעוץ משפטי: עו"ד דנה מליחי-חקמון משרד וייס, פורת.
 
 
1.   אושרו הפרוטוקולים של ישיבה מס' 11 מיום 28.8.2016 ופרוטוקול הישיבה מחוץ למניין מיום 8.9.2016.
 
2.   מינהלה
 
 א.     אושר הלו"ז החדש לישיבות ההנהלה – ימי חמישי בשעה 11:00. הלו"ז נשלח לכל הנוגעים בדבר.
ב.      מחכים להודעה של יו"ר ועדת הביקורת לגבי ישוב ההדורים בתוך הועדה. חברי ועדת הביקורת תמיד מוזמנים לישיבות ההנהלה והם מחליטים אם לבוא ואם לאו. ההנהלה מעדיפה שתמיד יהיו נוכחים לפחות 2 מחברי ועדת הביקורת.
 
ג.      אישור חשבונות לתשלום-ייעשה ע"י חבר ההנהלה יצחק רוטמן. בהיעדרו יכולים לאשר חשבונות רבקה גן-אלרון או אברהם בר-דוד אולם אז לא יוכלו לחתום על הצ'ק. (מורשי החתימה הם: רבקה גן-אלרון, אברהם בר-דוד, יואל אמיר, לאה שץ סופר).
         חשבונות לתשלום שיגיעו לגזברית יועברו על ידה בפקס או במייל לאישורו של רוטמן.
 
ד.      הליך אישור לביצוע באמצעות המייל ו/או הטלפון. לאור ריבוי הנושאים בטיפול וחוסר אפשרות להיפגש בפורום הנהלה מלא לעיתים יותר קרובות הוחלט שהצעה שתועבר לחברי ההנהלה במייל תקבל תוקף של החלטה לאחר אישור במייל או בטלפון של רוב חברי ההנהלה.
 
ה.      ההנהלה תמנה צוותים בנושאים שונים שיקבלו סמכות להחליט ולפעול לאחר שיעבירו החלטתם לאישור ההנהלה באמצעות מייל ו/או טלפון.
 
ו.       הצעות לשינוי בתקנון – 2 השינויים שהוצעו ע"י היו"ר התקבלו והם יישלחו ליושבי הראש כדי לאפשר הצבעה עליהם באסיפה הכללית בדצמבר 2016.
         אם לחברי ההנהלה יש הצעות לשינויים נוספים בתקנון עליהם לשלוח אותם לשאר חברי ההנהלה תוך שבועיים כדי לאפשר דיון והחלטה ומשלוח ליושבי הראש מבעוד מועד.
 
3.   תקשורת ואתר אינטרנט
 
א.   בשבועות האחרונים יש התעוררות באמצעי התקשורת בנושא הדיור המוגן והעוולות הנגרמות לדיירים. חייבים להמשיך בקשרים עם התקשורת ובמקביל לזרז את הטפול בשדרוג אתר האינטרנט של העמותה וקידומו ברשת. 
ב.    הוחלט להקצות לכך את הכספים הדרושים מתקציב 2016 ו-2017.
חנה איש הורביץ יחד עם שלמה כוכבי ושושנה ויינשל יהיו הצוות המטפל בנושא. עליהם להביא בהקדם הצעה, כולל עלויות חד-פעמיות ושוטפות ולוח זמנים לביצוע  בנושאים: שדרוג וקידום האתר.
את ההצעות ישלחו במייל לחברי ההנהלה כדי להחליט באיזו הצעה לבחור ולהוציאה אל הפועל.  אישור במייל של רוב חברי ההנהלה ייחשב כאישור של ישיבת הנהלה.
 
ג.     הוחלט לבטל את הטלפון של המוקד (לאה תודיע למורי סיון) ולהפנות את המתעניינים לרשימת חברי ההנהלה אשר תופיע באתר עם מספרי הטלפון והדוא"ל. חנה איש הורביץ תסיר את מספר הטלפון של המוקד ושל פלי רוזנבלט הגזברית מאתר העמותה ותכניס את שמות חברי ההנהלה (יש להודיע לחנה איזה מספר רוצים לשבץ באתר) ודוא"ל. כמו כן יוכנס מספר הטלפון של משרד וייס-פורת ודוא"ל של דנה מליחי-חקמון.
 
4.      מידעון               הסתיימה כתיבת המידעון כולל שילוב כל ההערות ששלחו חברי ההנהלה.
           
        הוחלט:
א.   השם יהיה: "מידעון הדיור המוגן – כל מה שרצית לדעת !"
ב.    דנה תכין תקציר-פתיח עם הפניות לסעיפים השונים.
ג.     המידעון יועלה לאתר האינטרנט.
ד.    המידעון יודפס ב-200 עותקים אשר יופצו בין יושבי ראש הועדים, חכ"ים, יועצים משפטיים במשרדי הממשלה, שר הרווחה ועובדי המשרד הרלוונטים, השרה לשוויון חברתי ועוד. דנה ולאה יכינו את הרשימה.
ה.   לפני ההדפסה להעביר בקשה ללימור מסטודיו ברעם לתת הצעה לעיצוב המידעון (לאה תפנה אליה כאשר דנה תעביר את הגרסה הסופית-לאה מוסמכת לאשר אם ההצעה היא בסכום סביר).
ו.      לאחר שהתקבלו הצעות מ-3 בתי דפוס הוחלט לקבל את הצעת "אחיד 84 העתקות שמש תל אביב בע"מ"  ומשרד וייס יעקוב  אחר תהליך ההדפסה.
ז.     עפרה-מזכירת העמותה-תדאג למשלוח החוברות ליעדים השונים.
5.      רשת משען
א.      משען פיכמן הודיעו על פרישה מהעמותה. למרות שיחות והתכתבויות מרובות וסיוע שניתן להם בעת הצורך.
ב.      משען נאות אפקה החליטו לכנס אסיפת דיירים בהשתתפות נציגי העמותה כדי להציע          הצטרפות מחדש לעמותה. (יואל אמיר ולאה שץ-סופר ישתתפו).
 
6.      נושאים משפטיים
א.      פסק דין נגד משען בנושא: שחיקה מקרן הפקדון וחישוב הצמדה לדולר
        
 הוחלט  לאחר שקילת כל השיקולים לא להשתתף בעלויות הערעור. יחד עם זאת הוחלט שהנהלת העמותה מעוניינת לטפל בנושא ולכן משרד וייס מתבקש למפות את הבתים לגבי הנוסח של השחיקה ולגבי מי ששילמו פקדונות בדולרים ועל בסיס התוצאות יוחלט איזה סוג של תביעה להגיש כדי שתחול על כלל הדיירים. תוגש הצעת עבודה לאישור הנהלת העמותה בעניין.
 
ב.     יש מספר בתים בהם מתבצעות פעולות בניה הגורמות/יגרמו מטרד נוראי לדיירים וגם גוזלות/יגזלו חלק משטחי הציבור. משרד וייס מתבקש לבדוק לגבי הבתים הידועים מה הבעיה, מה הם הנושאים המשותפים העקרוניים ועל בסיס הממצאים אפשר יהיה לנסח תביעה לצו מניעה וכדומה.
 
ג.    תביעה בעניין מתן ייפוי כח לעוה"ד של הבית למחיקת הערת אזהרה-בהמשך להחלטה קודמת-משרד וייס ישלח לחברי ההנהלה את ההצעה לגבי התביעה בנושא: זכותו של הדייר לבחור לעצמו עורך דין בעת רישום ומחיקה של הערת אזהרה (כולל לוחות זמנים, עלויות ופריסת תשלומים).
 
ד.    העלאת דמי האחזקה מעבר למדד בחוסר שקיפות– בימים אלה הוגשה לבית המשפט התביעה של למעלה מ- 200 דיירי אחוזת נוה חוף בנושא חשוב זה. התביעה ממומנת חצי ע"י הדיירים וחצי ע"י העמותה.
 
        רשמה: לאה שץ סופר
==============================================================================

סיכום ישיבות הועד מתאריכים 25.9.2016 ,5.10.16

נוכחים כל חברי הועד ונציג ועדת בביקורת.
 
1.הועד נפגש בתאריכים הנ"ל וזהו סיכום הנושאים בשתי הישיבות.
 
2.כניסת אורחים ללא פיקוח של הביטחון-לאור ריבוי מקרים שניתן לאורחים להיכנס ללא ביקורת וללא התראה לדיירים  שאליהם מתכוונים האורחים להגיע,  הועד ידון בכך עם הנהלת האחוזה.
 
3.בערב ראש השנה היה קצר חשמלי לחלק מהבתים-לאחר בדיקה, אותר הקצר באחוזה והחשמלאי הוזעק לטפול מהיר בבעיה, הבעיה נפתרה כעבור שעה.
 
4.פגישות וועדי   אחוזות רובינשטיין-הפגישה  מתקיימת כל 3 חודשים. המפגש הקרוב   מתקיים אצלנו בתאריך 27.10.2016, לפגישה   תגיע
גב'  גולי עוז הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה.
 
5.נושא קשרי דיירים ופעילויות מחוץ לאחוזה. הועד יצר קשר עם המחוז ובו מתקיימות פעילויות רבות  לגיל השלישי,הועד יתאם עם הנהלת המחוז מהן הפעילויות המתאימות לנו וכיצד ניתן להשתתף בהן.
 
6.פניני פולג – הועד הביע הערכתו ותודתו לצוות שהוציא את "פניני פולג" האחרון על איכותו  ואיכות הכתוב בו.
 
7.שירותים במרפאה החדשה – השירותים  אינם מתאימים לבעלי מוגבלויות ולכן טופל עם ההנהלה לשיפורם.
 
8.ספסלים לאורך הגדר המערבית של האחוזה- יטופל באפשרות הוספת ספסלים בצד המערבי כדי לאפשר  מנוחה להולכים בשביל זה.
 
9. ישיבת וועד עם הדיירים- הישיבה מתוכננת לתאריך 4.11.2016 יום שישי בשעה 10.00,דיירים המעוניינים להשתתף מוזמנים.
 
10.גינון באחוזה-ריסוס מזיקים בגינון הציבורי  אינו מונע התפתחות המזיקים בגינות הפרטיות, הועד  פונה להנהלה לאפשר לכל דייר להזמין א ת הריסוס בגינתו בעת ביצוע ריסוס באחוזה. הריסוס בגינה הפרטית יהיה תמורת תשלום.
 

==================================================================================================== 
סיכום ישיבות הועד מיום 4. לספטמבר ויום 11 לספטמבר 2016
בכל אחת מהישיבות נוכחו כל חברי הועד  ונציג וועדת ביקורת.
 
להלן הנושאים שנידונו וההחלטות שהתקבלו:

1.סיכומי ישיבות הנהלת העמותה –בהתאם להנחית הנהלת העמותה של דיירי הדיור המוגן,כל החלטות העמותה תפורסמנה על לוח המודעות של הועד וכן באתר האחוזה כדי להביא לידיעת כולם מה  נידון ומוחלט בעמותה.
 
2.בית העלמין-הועד יעקוב מקרוב על השיפורים הנידרשים לביצוע בנגישות לבית העלמין ויפיץ  לכל הדיירים את  ההנחיות הכלליות שהקיבוץ אמור לפרסם בנידון.
 
3.פגישה עם בעלי  הנהלת האחוזה-התקיימה פגישה  בה  הוועד העלה את הנקודות הדורשות טיפול ויעקוב מקרוב על הבטחות המימוש של דרישותינו:
סיום הכשרת המחלקה הסיעודית.
שיפוץ הנידרש לבנין המגורים בעיקבות הבנייה של המחלקה הסיעודית וכן פיצוי דיירי הבנין על אי נוחות והטירדה שממנה נפגעו בגלל הבניה הממושכת.
שידרוג האולם המרכזי כולל החלפת הריהוט, שידרוג מערכת התצוגה לאפשר לכל היושבים לראות את המופעים.
שידרוג מועדון דיירים והחלפת הריהוט בו.
בעיות נוספות בהן הדיירים מתמודדים עם עובדים באחוזה בתחומים שונים המשפיעים על תקינות פעילותם.
 
4.הוכנה תוכנית  לטיפול בכל הגינון והוועד בסיוע של הדיירת נעמי בר סלע הוועד יעקוב מקרוב על מימושה.

5.מתנות לעובדים לרגל ראש השנה-מתנות הדיירים  לעובדי האחוזה תהיינה באותו סכום של השנה הקודמת וכפי שחולקו לקראת פסח.
 
6.בדיקת קבלת כספי הארנונה-לאחר בדיקה עם הקיבוץ פורסם  הפירוט והופץ לתיבות הדיירים כדי להבטיח שכל אחד יוכל לעיין בפרוט לאחר שאי הבהירות בנידון העלתה שאלות והשגות לא מדויקות.
 
7.תשלומי ביוב שהמועצה מחייבת-נבדקה ההחלטה ואופן מימושה.החיוב נעשה לפי צריכת המים כי כך נקבע בחוק ואין כל הנחה בגלל שימוש בחלק מהמים לצורכי השקיית הגינות הפרטיות.
 
8.סיוע לדיירים לסימון לוגו אתר האחוזה על לוח העבודה  במחשב הביתי-נקבעו שני מפגשים עם חיים להסביר לדיירים ולסייע בנידון אבל לדאבונינו אף אחד לא הגיע למפגשים האלה.
 
9.המרכולית וחיובי הדיירים-נערכו דיונים עם הנהלת המרכולית ונמצא פיתרון מתאים המתאים לכל אחד מהדיירים הרוכשים במרכולית.
 
10.מהנהלת העמותה- הוחלט להציף את בעיות הדיור המוגן במדיה ובמוצאי שבת 10.9 הוצגה אחת הבעיות בערוץ 10. מי שלא צפה יכול למצוא את השידור באתר העמותה או באתר האחוזה.
 


 
==============================================================================================

הסיכום ישיבת ועד מיום 19 אוגוסט 2016
(בתקווה שלא ייתלש מלוח המודעות)
נוכחים: כל חברי הועד ונציגת ועדת הביקורת
הנושאים שנידונו:

1.   בית הקברות – שיפור פני המקום ודרך הגישה,טיפול קבוע בצמחיה , ניקיון ודברת נמלים. ביום 21 אוגוסט נציגי הועד ייפגשו עם מזכירות הקיבוץ לפיתרון הבעיות.

2.   התאורה באחוזה – בימים אלה מטופלת המערכת של תאורת הגדר והרחובות לאחר שהתגלו מספר רב של עמודי תאורה לא פעילים.

3.   הגינון באחוזה – נעמי בר-סלע עם חברת הועד מיקה, ארכו סיור וצילמו מקומות שנידר בהם טיפול.יקוים מפגש בשבוע הקרוב עם אורה, אוריאל והגנן לקביעת סדר עדיפויות של הטיפולים הנדרשים.

4.   הועד ינסה לחדש את קיומם של מיפגשי הרחובות/השכונות לאפשר הכרת דיירים חדשים עם שכיניהם הותיקים ובכך לפר את מערכת היחסים בין כלל הדיירים.
5.   עדכונים מהנעשה בעמותת דיירי  הדיור המוגן:

ממשיכה הפעילות לשינוי סעיף 27 בחוק המחייב את הדיירים לממן את הערבות הבנקאית עם ברצונם לקבל ערבות על הפיקדון.
סיכומי פעילות וועד העמותה יפורסמו מדי חודש ויתפרסמו על לוחות המודעות של וועדי הביתים.
הסתיים ניסוי מוצלח של העברת מידע רפואי של דייר בין הקופה אליה הוא שייך לבין הרופא בדיור המוגן ( הניסוי בוצע על ידי קופת חולים "מכבי" ובפיקוח משרד הרווחה), לאור הצלחת הניסוי משרד הרווחה מטפל בכך שהתהליך יתקבל ויופעל על ידי כל שאר קופות החולים, דבר שימנע טעויות באיבחון ובמתן תרופות לדיירים.

6.   מזכירים שוב לכל בעלי הקלנועיות שיש לדאוג לביטוח רכב וצד ג.

7.   דיירים התנדבו לשמש מגשרים ביישוב מחלוקות בין דיירים באחוזה. הדיירים שהתנדבו הם:
שלמה עמר – בית 526     דליה שוחט – בית 715    
    יובב כץ – בית 654           ג"קי ברוך – בית 616
    כל מי שניזקק יכול לפנות לכל אחד מהדיירים שהתנדבו לגשר.

8.   ישיבת וועד עם הדיירים שמעונינים בכך תתקיים ביום 16. ספטמבר בשעה 1000 באולם בית הכנסת.
 

===============================================================================================

 
סיכום ישיבת הוועד ושיחת דיירים מיום 5 אוגוסט 2016
 
נוכחים: כל חברי הוועד, נציג וועדת הביקורת וכמה עשרות דיירים שהגיעו למפגש.
 
1. הוועד מצא שחלק גדול מהדיירים אינם מודעים לפעילות הוועד בתחומים שונים ולכן ביקש לקיים שיחה עם דיירים המעוניינים בכך. הוועד מצא כי חלק לא מבוטל מהדיירים ניזון מנתונים שקריים המופצים בין הדיירים על ידי קומץ מתוכנו שמטרותיו לא מובנות. יתר על כן מופצים בין הדיירים השמצות גסות על חלק מאיתנו שאין ההשמצות האלה מוסיפות בריאות לאף אחד.
הוועד עדכן בנתונים הנכונים ובנושאים בהם הוא מטפל .
בשיחה הועלו מספר נושאים - חלקם שכבר מטופלים וחלקם נושאים המחייבים את הוועד לטיפול מתאים.
 
2. על פי הצעת הנוכחים במפגש - תקוים פגישה של הוועד עם דיירים המעוניינים בכך, בכל  4-6 שבועות. המידע על קיום הפגישה יועבר לכלל הדיירים לפחות 10 ימים לפני קיום הפגישה. בפגישה הוועד יציג לדיירים את הפעילויות בהן עסק בחודש האחרון והדיירים יוכלו להעלות כל נושא הקשור לחיינו באחוזה. כמו כן יציג את הפעילות הנעשית בעמותת דיירי הדיור המוגן לטובת כלל הדיירים בארץ.
נראה שהמפגשים יתקיימו בימי שישי בשעה 1000. המועד יפורסם בהתאם.
 
3. החל מהשבוע מייק מפרסם באתר האחוזה את פרטי הסרט שמוצג במוצאי השבת הקרובה כמידע מוקדם וזמין לכולם.
 
4. הוועד מבקש מתנדבים מבין הדיירים המוכנים לרכז את הבעיות בשכונתם ולהביאם בהקדם לוועד לטיפול ולפיתרון רצוי. חלוקת השכונות הנראית היא כל קבוצת בתים בקידומת זהה (0,1,2,3,4,5,6,7) וכמובן נציג של בית המגורים.
 
    5. בסיכום ישיבת הוועד הבאה יפורסמו שמות הדיירים שאינם מוכנים להיות חברים בקהילה ובעמותת דיירי הדיור המוגן בהיותם מסרבים לשלם דמי חבר כמבוקש. דיירים אלה לא יהיו רשאים לבחור ולהיבחר בעמותה ובקהילת דיירי האחוזה ואין לוועד כל מחויבות לטפל בנושאים שהם יעלו.
 
6. נעמי בר סלע דירה 7449 התנדבה לסייע לוועד לקדם את כל נושאי הגינון לגביהם ישנן תלונות דיירים.
 
7. חניית אורחים - מוזכר שוב לכל הדיירים שכל האורחים מתבקשים לחנות רכביהם במקומות המיועדים לכך והדיירים מתבקשים למנוע באורחיהם לחנות על המדרכות ובמקומות חנייה בהם מפריעה לתנועה בטוחה של כולנו.
 
8. עלות ההסעות וטיולים ביוזמת האחוזה.-  למרות בדיקה קודמת שלפיה הוועד מצא שאין עלויות גבוהות של ההסעות המאורגנות על ידי האחוזה לטיולים ולאירועים, הנושא ייבחן פעם נוספת  ועדכון הממצאים יובא לידיעת הדיירים. בבדיקה הקודמת מצאנו שגם בטיולים המאורגנים על ידי הקיבוץ  והמתפרסמים בלוח המודעות של האחוזה , העלויות זהות וקשורות  בסוג האוטובוסים והביטוח שברשותם וכמות הנוסעים בכל אירוע.
 
9. כדי לסייע דיירים להיכנס לאתר האחוזה, ההנהלה תפרסם שני מועדים בהם חיים יסביר לכל המעוניינים כיצד להיכנס לאתר האחוזה במחשבם האישי. במקביל מייק יפרסם הסבר על דרך הכניסה לאתר והוועד ידפיס אותו ויפיץ לכל דייר בתיבת הדואר האישית.
 
10. הוועד יעדכן את הדיירים בפעילות של נציגינו בהנהלת המועצה המקומית של הקיבוץ.
 
======================================================================================סיכום ישיבת ועד דיירים מיום  29.7.2016
נוכחים כל חברי הועד ונציגי  ועדת ביקורת.
 
 1. להבנת הוועד חלק גדול מהדיירים אינו בקיא  בפעילות הוועד והעמותה,ניזון ממידע לקוי מחברים שונים ואף לא תמיד קורא  את סיכומי הוועד מתפרסמים על לוחות המודעות.
לאור זאת הוועד  יקיים ישיבות עם כל הדיירים המעוניינים לקחת בהם חלק,אחת לכמה שבועות (4-6) תקוים ישיבה כזאת.
הישיבה הקרובה תהיה ביום שישי  5 באוגוסט בשעה 10 בקומה 2
 
2.ישנם מספר דיירים שטרם החליטו על תשלום דמי וועד חדשים, הועד
 
ינסה לאתר מי הם הדיירים שטרם חתמו על כל המשמעויות לכך והפעילות
 
תסתיים עד יום שלישי 2 באוגוסט.
 
 
3.תקוים ישיבה עם מנהלת האחוזה  להעלות כמה  בעיות שבעיני הועד טרם מצאו פתרונן.
 
 
4. הועד פנה לבעלות רובינשטיין בבקשה למפגש ולדיון בכל הקשור בנושאים
 
אשר לדעתנו הם מעבר לסמכויות של ההנהלה ונוגעים לבעלי הבית כאשר השלכותיהם  על כלל הדיירים.

==============================================================================================
 סיכום ישיבת הוועד מיום 29 יוני 2016
נוכחים כל חברי הוועד ונציגי וועדת הביקורת
לאחרונה אנו עדים על כך שסיכומי הוועד והודעות לדיירים שחלק מאיתנו השתמשו בהם כנייר עליו חובה להביע דעתם, לאחרונה הם נתלשים מלוח המודעות על ידי חלק מאיתנו.
הוועד רואה את התופעה בחומרה רבה ונקט בכמה פעולות כדי להקטין את הנזק

1.   ביקש מההנהלה לבחון את הצילומים שנקלטו על ידי המצלמות ובכך לאתר את "החומדים" את סיכומי הוועד

2.   הזמין לוח מודעות סגור עם זכוכית מגינה

3.   הסדיר שכל הודעה של הוועד מועלית מיידית באתר האחוזה

4.   מסייע לכל דייר שיוכל להיכנס לאתר ולראות את כל הסיכומים

5.   מתכונן לרכוש "טיפקס" כדי לסייע לתולשים את הדפים מהלוח שיוכלו למחוק את זה מעל צג מחשביהם האישיים.

טיפול בהערת אזהרה – פסק דין תקדימי המאשר שכל דייר יכול לבחור לו את עורך הדין שיטפל בבעיה זאת בניגוד לרשום בחוזים שלנו – יהפוך לפסק דין המחייב את כלל דיירי הדיור המוגן. הפעילות נעשית באמצעות העמותה.
העברת נתונים רפואיים למרפאת    האחוזה על ידי כלל קופות החולים – מתקיים ניסוי עם אחת הקופות באמצעות העמותה ומשרד הרווחה, לאחר בחינת תוצאות הניסוי ובתקווה שתהיינה תוצאות חיוביות יטופל בהכנסת השיטה לגבי כלל קופות החולים לכל האחוזות. גם פעילות זאת נעשית באמצעות הנהלת העמותה.
הקמת המחלקה הסיעודית- הוועד בחן את כל ההשלכות לגבי דיירי הבית, מקיים דיונים שוטפים עם ההנהלה ועם דיירי הבניין, להבטיח שלא תהיה פגיעה באיכות חייהם של דיירי הבניין מעבר לפגיעה הנמשכת בתהליך הבנייה עצמו. כמו כן הוועד דואג שיבוצע שיפוץ הבניין בתום הבנייה של המחלקה הסיעודית.
גביית דמי וועד 20 ש"ח לחודש במקום 15 ₪ שנגבו עד תחילת יוני 2016 . חלק מהדיירים טרם נתנו הסכמתם לשינוי. דייר אשר לא מסכים לתשלום שנקבע על דעת המרבית המשמעותית כלל הדיירים,  ישוחרר מתשלום כלשהו ובעצם הופך לדייר מחוץ למערכת, לא שותף לדיונים והחלטות, אין לו זכות לבחור ולהיבחר לא באחוזה ולא בעמותה. הדיירים שטרם החליטו מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
תלונות דיירים על פעילויות של נותני השירותים באחוזה – כל פנייה מועלית להנהלת האחוזה ומטופלת כדי לאתר את התקלה ולמנוע הישנותה.
 
  
====================================================================


עדכון משולחן הבריאות:

לאור הביקוש המועט לשרות של
דיירים למען דיירים – הזמנת
תורים למרפאות ומכונים
החל מיום א 3.7.2016 לא ישב נציג בחדר שמול הספרייה. 
מי שמעוניין בסיוע יפנה לרחל סידון טלפון 7255 או לאורה קרומר טלפון 7251.


ועדת הבריאות

============================================================================================

סיכום ישיבת ועד דירים מיום  א.    2016 .19.6

נוכחים :  כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת.
 
הנושאים שהועלו וסיכומים.

1. הועד מודה  לכל הדיירים אשר השתתפו באסיפת הדיירים,נתנו לוועד את האפשרות להציג מה נעשה בששת החודשים מאז  היבחרו  והביעו את  דעתם בנושאים השונים.
 
2.הועד יחד עם הנהלת האחוזה קיימו  דיון עם הנהלת המועצה ובה סוכמו  הנושאים הבאים:
א. מכת יתושים­­-המועצה תטפל בריסוס כל האזורים מחוץ לתחומי האחוזה ויבוש אזורים המהווים מקומות כינון ליתושים.
ב.בניית כיכר לחניית אוטובוסים במשואה- המועצה תזרז את הקמת הכיכר לאחר שכל התקציבים אושרו ותוכניות העבודה בתוקף.
ג.תשלומי ארנונה- המועצה לא העלתה את עלות הארנונה בשנים האחרונות החל משנת 2011. החלטת המועצה היא להעלות את המס הנידרש מתחילת 2016. כל הגבייה הנוספת תועבר למועצה המקומית של הקיבוץ במטרה שיגיע לרשות הדיירים באחוזה.
ד. אפשרות הקמת קפטריה תוך סגירת המקום באופן אקראי ובהתאם לחוק. הועד יעקוב מקרוב  על התהליך.
 
3.מפגש ההנהלה עם דיירי הבנין המרכזי- לאור מצוקת  הדיירים הנובעת מבניית המחלקה הסיעודית ואורך הזמן שהבניה מתמשכת בו, קוימה פגישה של הדיירים  והוועד עם ההנהלה. הדיירים העלו את הבעיות וההנהלה התחייבה לבחון ולנסות להקל על המצוקה. כמו כן נאמר שבתום הבנייה ישודרג הבנין ויתוקנו בו  הדברים הדרושים  תיקון. הועד יהיה שותף לכל התהליך. נעשית בדיקה עם ההנהלה לקבוע כניסה נפרדת לאגף הסיעודי. יהודה איש הורוביץ הוציא מכתב ברוח זאת להנהלה.
4. תשלומי מים וביוב-לפי החוק הקיים תשלומים אלה נקבעים על פי צריכת מים לפי מונה לפי אותה צריכה גם  עלות מס הביוב. התשלום נגבה ישירות מכל דייר  דרך האחוזה , כל מי שיש  ברשותו  אישור של ביטוח לאומי על הנחות בתחום זה מקבל את כל ההנחה עם הצגת האישור המתאים ישירות 
 
5.תשלומי חשמל- התשלום על בסיס צריכה בפועל, הנחות על  פי אישורי הביטוח  לאומי ניתנות ישירות לבעלי הזכויות לכך.
 
6.תשלומי בזק-בזק איננה נותנת כל הנחה על השימוש בטלפונים למעט פנסיונרים של בזק ובעת קבלת קו פרטי שלא דרך האחוזה.
 
7. בישיבת הנהלת העמותה נבחרו אברהם כיושב ראש העמותה  ועופרה כמזכירת העמותה. תוקף כניסתם לתפקיד  מיום  9 1 יוני 2016 
 
8.עם תחילת החופש הגדול מוזכר לכל הדיירים כי הנכדים המגיעים לבריכה בימים ובשעות המיועדות לכך חייבים להגיע עם מלווה דייר האחוזה. כמוכן מוזכר כי כל בוגר קרוב משפחה של דייר רשאי לקבל מנוי לחדר הכושר והבריכה בהנחה משמעותית.לא ניתן לקרובי משפחה בוגרים להשתמש במתקנים בקביעות ללא מנוי מתאים.
 
9.מזכירים לכולם  כי קיים מכון לאיבחון ולמתן פיתרון לבעיות שמיעה באבן  יהודה, חלק מהדיירים כבר משתמשים  בשרותם לשביעות רצונם. נציגם  מגיע לאחוזה פעמיים בשבוע וניתן להתיעץ איתו בתחום הזה.
 
10.לאחר תקופה ארוכה יש כעת אישור לעקור עצים הגדלים בצורה עקומה  המסכנים את  העוברים והנוסעים בקרבתם.

11.קלנועית למרפאה – הובטח  שתרכש קלנועית לשימוש המרפאה, הרכש יתממש בקרוב ויעודו הוא להקל על המרפאה להגיע לבתי הדייר עם כל הציוד בעת הצורך.

12 הועד יפגש בתחילת חודש יולי עם הממונה מטעם הבעלים על הבניה של המחלקה הסיעודית בניסיון ללבן את תהליכי הבניה, מועד סיומם והפעלת המחלקה תוך פגיעה מזערית בדיירי הבנין.

======================================================================

הסיכום  ישיבת ועד מיום 29.5.2016
נוכחים כל חברי הועד וכן נציג ועדת ביקורת
 
הנושאים שהועלו:סיכומים והחלטות

1.בתאריך 2 יוני 2016   התקיימה אסיפת כל הוועדים של הדיור המוגן בישראל וכל  הוועד היה נוכח ,למעט לני הנמצא בחול. העמותה היא הגורם המרכזי המטפל מול הרשויות בכל הקשור  לזכויות הדיירים, התשלומים השונים הנגבים על ידי בתי הדיור המוגן, תשלומי מע"מ,הנגשת תוכנות כל הקופות חולים  למרפאות הדיור המוגן, תיקונים בחוק הדיור המוגן לטובת הדיירים וכו,והישגיה יכולים לקדם את עניינינו.
 
2. בתום הדיון התקיימו בחירות להנהלת העמותה של דיירי הדיור המוגן ולשמחתנו לאחר קמפיין מוצלח שערכנו במהלך השבועות שקדמו למפגש נבחר אברהם בר דוד ברוב קולות כנציג האחוזה בהנהלת העמותה של דיירי הדיור המוגן בישראל.אנו בטוחים שאברהם יפעל בנחישות לקידום הנושאים החשובים לנו בהם מטפלת העמותה ומאחלים לו הצלחה.
 כמו כן עפרה  התבקשה והסכימה  להיות המזכירה של הנהלת העמותה -של דיירי הדיור המוגן בישראל  בהתנדבות.
 
3.נקבעה פגישה של כל הוועד עם אורה לאחר שובה ארצה והוכנו כל הנושאים שברצוננו לדון עימה.
 
4.לאחר ההרצאה של אורית על נוהלי טיפול בחולים  קשים בביתם,[הוספיס] יתקיים מפגש נוסף כדי לאפשר לכל דייר המעוניין לשמוע על כל  המשמעותיות בתחום זה. מועד הפגישה יפורסם בימים הקרובים.
5.יתחיל לפעול צוות מתנדבים מבינינו  אשר יסייעו  לדיירים המתקשים לקבוע תור לבדיקות במרפאות החוץ של קופות החולים השונות.  הסיוע יינתן  בכל מקרה שדייר  יהיה מעוניין בסיוע זה.
 
6.כדי לנסות לשפר את האווירה בין הדיירים במיקרים של  אי הבנות , סכסוכי שכנים וכו. יוקם צוות מתנדבים שיהיו מוכנים לנסות לגשר  באי הבנות בין הדיירים וזאת על מנת ליישר הדורים בטרם או במקום העלתם להנהלת  האחוזה.
 
7.הועד מנסה לאתר כל אפשרות של פיתרון  לקיום קבוע של ארוחת ערב שבת, שהיא חיונית לחלק מהדיירים.
 
8.נעשה מיפוי של פנסי התאורה שאינם תקינים בכל הרחובות ולאורך הגדר. הפנסים שנמצאו לא פעילים הוחלפו ותוקנו. כל דייר הרואה פנס שאיננו תקין מתבקש להעביר מידע על מיקום הפנס לחיה. כל עמוד עליו מותקן פנס מסומן במספר מזהה- אותו יש להעביר לחיה.
 
9.תלונות על לכלוך בבית הקברות- הנושא הועלה ויטופל ע"י הקיבוץ.
 
10.מניעת רעש צפרדעים- הטפול טרם הסתיים והוועד עוקב  שאכן הטפול יבוצע במלואו.
 
11.לאור דרישה של חלק מהדיירים על חידוש חוג טלוויזיה יבוצע רישום של המעוניינים.אם מספר הדיירים יצדיק חידוש החוג הועד יעשה ככל  יכולתו לקיים את החוג.

=========================================================================


סיכום ישיבת ועד מיום 15.5.2016
נוכחים כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת.
 הנושאים שהועלו והחלטות שהתקבלו:
 1. תפורסם הודעה גדולה על לוח המודעות   על קיום ישיבת דיירים  ביום 14.6  בשעה 17.00
 2. הועד יבדוק שהשינויים בתוכניות התרבות לחודש מאי לגביהם הוסכם עם הנהלת האחוזה יפורסמו לכלל הדיירים.
 3. הופנתה בקשה להנהלת האחוזה להגביר את תדירות ניקיון הפרוזדורים בבנין  כל  עוד שבניית מחלקה סיעודית נמשכת.
 4. טיולי הקיבוץ – הטיולים יפורסמו באחוזה לידיעת כל הדיירים שירצו לקחת בהם חלק.
 5. בדיקת פנסים לא תקינים   בשבילי האחוזה – ההנהלה ערכה בדיקה לילית לאיתור פנסי רחוב  לא תקינים  הן לאורך הגדרות והן במעברים וברחובות האחוזה. בהתאם לתוצאות,הפנסים הבלתי תקינים   יוחלפו כנדרש .
 6. צפרדעים בבריכות בכניסה לאחוזה- הטיפול במטרד זה ייעשה על ידי ההנהלה בימים הקרובים.
 7. פגישת דיירי הבניין – עם שובה של אורה תקוים פגישה עם דיירי הבניין לבחון את  הטרדות הנובעות מהבנייה והדרך  להקטנת הבעיה  והפגיעה בדיירי הבניין.
 8. בחינת אפשרות לבניית בית קפה באחוזה-(בדומה למצב קיים בדיורים מוגנים אחרים).
 9. התנהגות לא הולמת בין דיירים  במועדון- הבעיה הופנתה להנהלה אשר טיפלה בדבר כנידרש.
 10. הפעלת מערכת הגברה בעת קיום אירועים באולם- כדי להבטיח כי בכל הופעה באולם תופעל מערכת ההגברה כדי לאפשר לזקוקים לשמוע  טוב יותר,ההנהלה התבקשה להבטיח כי כל האחראים מטעמה הפועלים  באולם בשעות ההופעה, יידעו להפעיל את  המערכת.
 =====================================================

הודעה חשובה:

דיירים המעוניינים לשמוע הסבר מקיף בנושא של אפשרות טיפול בחולים קשים בבית (הוספיס בית) מוזמנים למפגש עם אורית מנהלת המרפאה ביום ראשון הקרוב 29.5.2016  בשעה 17.00  באולם שליד בית הכנסת.
 
ועד הדיירים
ועדת הבריאות.

הודעה משמחת: שרות חדש לדיירים:

 
וועד הדיירים וועדת הבריאות שמחים לבשר לכם כי החל מיום א 5.6.2016 יתחיל לפעול שרות חדש לדיירים  - עזרה בזימון תורים למרפאות, מכונים ורופאים מומחים.
השרות יופעל בימים א-ה בכל יום בין השעות 10.00- 11.00 לפני הצהרים.
דיירים שאין להם יכולת להזמין תורים בעצמם  מתבקשים להגיע עם המסמכים וההפניות לחדר הנמצא מול הספרייה שם תשב מתנדבת מקרב דיירות האחוזה שתסייע בהזמנה ותאום.
תודתנו למרכזות השרות חני גדעוני מטעם וועדת הבריאות ורחל סידון רכזת קבוצת המתנדבים.

 
=========================================================================
סיכום ישיבת הועד מיום 1 למאי ומיום 8 למאי


נוכחים כל חברי הועד למעט חוה שבישיבה האחרונה לא יכלה להשתתף
וגם נציג ועדת ביקורת שנעדר מישיבה 1.5
 
הנושאים שנידונו והחלטות שהתקבלו:
 
1.פירסום  דברי דיירים בלוח הוועד – הועד מבקש שכל דייר אשר ברצונו לפרסם משהו על הלוח, יעשה  זאת על לוח הדיירים ולא על לוח הוועד. זאת כדי  למנוע מכך שהדיירים יחשבו שמה שדייר מפרסם על לוח הועד הוא חלק מפעילות הועד והחלטותיו.
 
2.חוג תנ"ך באנגלית- לאור בקשות חלק מהדיירים דוברי האנגלית ללמוד תנך- נעשה ניסיון לארגן מספר דיירים שמעונינים ויש מתנדבות ביננו  , בעלות ידע בשני התחומים המוכנות לקיים את החוג.
 
3. תכנית ל"ג בעומר – הפעילות תקויים על הדשא ממזרח לבריכה, מדורה תוקם בחצר החיצונית כבעבר, אבל לתצוגה בלבד ולא נתכנס
 
4.תכנית תרבות- לאור בדיקת ועדת התרבות הומלץ להנהלה לערוך בה מספר שינויים .
 
5.נקיון הפרוזדורים בבנין- הועד ביקש מההנהלה לטפל  בניקיון הפרוזדורים בבנין בתדירות גבוהה יותר לאור הליכלוך שמצטבר בהם בגלל הבניה של המחלקה הסיעודית.

6. שמירה בשער בשעות הפעילות- קוימה ישיבה עם ההנהלה לשיפור השמירה בשער בשעות הפעילות הרגילות ,תוך המנעות מפגיעה בתפקודי הביטחון האחרים.
 
7,אסיפת דיירים תקוים ביום 14.6. בשעה 17.00 באולם בקומה שניה.
 
8.נקיון דירות בימי חמישי 12.5 יום העצמאות ויום שני 16 למאי-  יום גיבוש העובדים באחוזה. לא תבוצע פעילות נקיון בבתים,  . בשני הימים הנל לא יהיה נקיון דירות, אבל תינתן אפשרות לכל דייר שרוצה לקבל פצוי על היום בו  לא נוקתה דירתו, יעשה הדבר בימים  אחרים בין השעות .2-4 אח"הצ.
 
9. טיולים מטעם האחוזה- לאחרונה בוטלו שני טיולים מחוסר בעלי עניין. תפורסמנה אפשריות לטיולים ככל שניתן וכל אחד מאיתנו יוכל להחליט על רצונו להשתתף. כדי למנוע ביטולים של הרגע האחרון יחויב כל אחד על התשלום מהיום שבו נירשם כיום אחרון לרישום.זה גם אם סמוך למועד הטיול החליט מי מאיתנו לבטל השתתפותו בטיול.
 
10. לאור דרישה של דיירים פנינו בבקשה לחדש את חוג הטלויזיה שהופסק לפני זמן מה.
 
11.ריסוס נגד יתושים- הריסוס נעשה ע" י  הקבוץ וההנהלה מטפלת בכך  שיעשה ריסוס כנדרש.
 
                                                                  מאחלים לכולנו חג עצמאות שמח.
 

 
====================================================

סכום ישיבת ועד מיום 24.4.2016

נוכחות כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת

נושאים שהועלו והחלטות שהתקבלו:

1.דווח לוועד על הפגישה של אברהם עם הנהלת רובינשטיין ואורה מנהלת האחוזה.                                                    
החלפת הכיסאות באולם הגדול, שדרוג  ריהוט מועדון דיירים, מסכים באולם כדי לאפשר  לכל  הדיירים לראות אומנים  שלא מופיעים על הבמה .אפשרות הקמת בית קפה באחוזה,פתרון נכון לשאטלים. לא לכל ההצעות  שהעלינו  התקבלה הסכמת הבעלים ולכן  הטיפול מבחינתנו נמשך על כל נושא בנפרד.
 
2. אברהם ולני הגישו מועמדות להנהלת העמותה מאחר והם אינם יכולים לבחור  להנהלה, נבחרה חוה  תדהר לבחור.
 
3. בכוונת הועד להוציא אחת לכמה חודשים מסמך שיתמצת את  כלל  הפעילויות ויופץ לתאי הדואר של הדיירים.זאת משום שנראה לנו כי מרבית הדיירים  לא קוראים  את המוצג על לוח המודעות או באתר  האחוזה  המעודכן בקביעות על ידי מייק.
 
4. ברכותינו ותודתנו לכל אלה שתרמו מוצרים או מזומנים להכנת חבילות מזון לחג שחולקו בנתניה. הפעילות צוינה בעיתון  המקומי של נתניה. במוסף סוף שבוע לקראת החג.
 
5.חגיגת ל"ג בעומר – הוועד  ימליץ להנהלת האחוזה שאת האירוע נחגוג על הדשא וללא הצורך במדורה שמוקמת מדי שנה ,זאת על מנת להקל על הדיירים  ומקום ישיבתם באירוע עצמו. הכנת תכנית תרבות לשנה הבאה- חברות  הוועד הממונות על הנושא.  תמלצנה לורדה על התכנים  שניתן יהיה להוסיף לתכנית.
 
8.תלונות  דיירים על ניסיון הנהלת האחוזה לצמצם הוצאות בנושא התרבות- הועד ברר עם הנהלת האחוזה ועם הבעלים וצוין במפורש שכל תכניות התרבות מאושרות ומתוכננות מראש ללא שום כוונה לקצץ ממנה כהוא  זה. מומלץ לדיירים אשר  נראה להם כי יש בזה צעד מכוון לקצץ בהוצאות , להיפגש עם חברי הועד ולקבל מהם את כל המידע.

=====================================================================================

סיכום ישיבת הוועד וההחלטות שהתקבלו בישיבה מיום 14.4.
            נוכחים : כל חברי הוועד וללא נציג ועדת ביקורת.
 
הנושאים:
1.תלונות של הטרדות שכנים על ידי כלב של דייר. הוועד ניסה לאתר אפשרויות שונות לפיתרון  הבעיה, מיצה את יכולתו למציאת פיתרון הולם ולא הצליח בכך. לכן הבעיה הופנתה להנהלת האחוזה לנסות למצוא  פתרון.
 
2.מפגש דיירים עם נציג העמותה של הדיור המוגן. נציג העמותה  יבוא לפגישה - ביום שלישי 3 במאי שעה 17.00. המפגש יתקיים בקומה 2 ליד בית הכנסת.
 
3.פגישה עם הגב גולי עוז הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה.-התקיימה פגישה בין נציג הועד והגב" עוז הוסבר לנו מה קורה בתחום, מה היכולות של העמותה ומה היכולות של משרד הרווחה  לקדם את הנושאים שחיוניים לדיירים, הועד יעלה  זאת בהנהלת העמותה , בישיבה הקרובה שלה.4.מתנדבים לסייע לדיירים לקביעת תורים למרפאות מחוץ  לאחוזה. ישנם מתנדבים רבים ועל כך תודתינו . לאחר הפסח ייקבע המיקום שהמתנדבים יוכלו לשבת ולסייע ככל שיתבקשו. הסיוע יהיה גם באיתור אפשרות הגעה למרפאה ואף לווי אישי אם יש בכך צורך.
 
5.מחיר ארוחת החג. לאור תלונות של כמה דיירים על עלות גבוהה של ארוחת החג, הוועד בדק עלויות במספר בתים של דיור מוגן ומצא שהמחיר שנקבע אצלינו הוא בהחלט סביר ביותר.
 
6.תרומות לחג למיעוטי יכולת. ניתן לתרום דברי מזון או סכום כסף למי שאיננו יכול לרכוש מזון מתאים , את הכסף יש להעביר לנציגת ההנהלה. מומלץ לפחות 20 ש"ח לתרומת בודדת.
 
7.פינה להודעות של דיירים שהלכו לעולמם. הוועד מנסה למצוא מקום ודרך נאותה שהמידע יגיע למרבית הדיירים.
 
8.הבאה לידיעת כל הדיירים על פעולות הוועד. למרות הפירסום בלוח המודעות ובאתר הבית , הרבה מהדיירים אינם מודעים לפעילויות שהוועד מבצע. הוועד יבחן  אפשרות של ריכוז דוחות פעילות ברמה חודשית ואותן ידפיס ויפיץ בתיבות הדואר של כל הדיירים.9. מזכירים לכולם כי ביום שלישי 19 אפריל בשעה 17.00 תתקיים הרמת כוסית לחג, מצפים שכולם נהיה שם. נרים כוסית ונברך איש את רעהו בברכת חג שמח וכשר.

==========================================================================

סיכום ישיבת ועד שהתקיימו בתאריכים 27.3  ,3.4
נוכחים  נציגי ועדת ביקורת.
 
הנושאים שהועלו והחלטות שהתקבלו.
1.בחירות לעמותת  הדיור המוגן –אברהם ולני הגישו מועמדות.
הבחירות מקיימות בתאריך 2.6 נציגת הוועד שתצביע בבחירת המועמדים מכלל הדיירים המוגנים היא תדהר חוה.
 
2. באחוזה מסיימות את עבודתן  בהתאם   לבקשתן ולרצונן גל ושרון. הוועד עודכן בנושא, ושוחח עם כל אחת מהן . הוועד איחל הצלחה רבה לכל אחת מהן והודה על השרות שדיירי האחוזה קבלו מכל חת.
 
3. תלונה על כלב שמדיר מנוחה מדיירים. הבעיה הופנתה להנהלת האחוזה כדי למצוא לכך פתרון במהירות. הובטח טיפול בנושא בעדיפות.
 
4 שומר בשער – בכל שעות  הפעילות  נימצא שומר בשער כדי למנוע שיבושים בכניסה לאחוזה.
 
5. פעילויות  תרבות  וחברה –חודשית של אחוזת פולג.
 קוימה ישיבה של הוועד עם הנהלת האחוזה בנושא התכנים של ההרצאות והפעילויות המתקיימות באחוזה. סוכם שהוועד ימליץ על  תכנים רצויים לדיירים   . הצעה של הועד תוכן תוך שבועיים, כדי  שנביא זאת להנהלת האחוזה ולנסות לממש את רצון הדיירים.
 
6.אימות ענין הדיירים בפעילויות שונות- הוועד בקש מהנהלת האחוזה לבחון מספר דיירים המשתתפים בכל ערב פעילות/  הרצאה ש/ל כל מרצה ועל פי זה לקבוע מי המרצים המבוקשים ומהם הנושאים המבוקשים, מעקב זה ימשך כ  2-3  חודשים ויתן תמונה ברורה על פעילות מרבית הדיירים בחוגים ובהרצאות.
7.איכות הצפייה בסרטים במוצאי שבת- לאחר מספר שיחות עם הנהלת האחוזה – הובטח פתרון הולם כבר בשבועות הקרובים – פתרון שישפר  את איכות הצפייה.
 
8.מתנות חג לעובדים – כבשנים קודמות הוועד יחלק מתנות לכל עובדי האחוזה.    המתנות  הן בתלושי רכישות כפי שהיה מקובל בשנים הקודמות.
 
9.תיקון במעברי חציה- להקלה על הדיירים הנעזרים בהליכונים. התיקון  בוצע- ומקווים שאכן הוא מקל על הדיירים שזקוקים לכך.
 
10. פגישת דיירים עם נציג העמותה – עמותת הדיור המוגן פעילה לקידום ענייני הדיירים. נציג העמותה יבוא להציג לנו את פעילותם.
הפגישה תתקיים ביום שלישי 3.5  בשעה 17.00 בחדר ליד בית הכנסת  קומה 2 . הדיירים מוזמנים. לשמוע ולהשמיע.


 
====================================================================================================

סיכום ישיבת ועד מיום 20.3.2016
משתתפים כל חברי הוועד  ונציג ועדת ביקורת.
 
נושאים שנידנו והחלטות שהתקבלו.

1.בפגישה עם אורה שהתקיימה ביום 20.3 בבוקר עודכן הועד על תכנון הפעילויות המרכזיות לקראת האירועים של יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות.

2.נוכחות שומר בשער למרות שהמערכת הממוחשבת שהוכנסה. בשער במשך שעות הפעילות יימצא שומר ועליו לרשום כל רכב הנכנס ולאיזה דייר הוא מגיע.זאת למרות שהמערכת יודעת  לקשר  בין דיירים לבין אורחיהם, לאור כניסות קודמות של אותו רכב לאותו דייר.

3. הוועד קיים  פגישה עם מפקחת משרד הרווחה הממונה על האחוזה והעלה בפניה את הנושאים שלדעתנו על משרד הרווחה לטפל בהם ברמה ארצית. המפקחת הבטיחה להעלות את הנושאים להנהלת משרד הרווחה.

4.כל דייר שנתקל בתופעה של רכב החונה שלא במקום מיועד לכך או  מפריע לתנועה מתבקש/ לדווח מיד לביטחון כולל ציון מספר הרכב הנ"ל.

5.לרגל חג הפסח הוועד אימץ את ההחלטה של הוועד הקודם ויעניק מתנה בסך 150 שח לכל עובד באחוזה (כ-140 עובדים)

6.קלנועית למרפאה- נעשה ניסיון לרכוש קלנועית מהדיירים אבל היות ואין ביכולתם לתת חשבונית, הרכישה תעשה מחברות המייבאות או היצרניות.

7. שעוני מצוקה- זמינים אצל אוריאל לכל דייר הרוצה בכך. השעונים הם לשימוש רק בדירת הדייר. ההנהלה מחפשת פיתרון לשעוני מצוקה הפועלים גם מחוץ לדירה. בכל מקרה צריך לזכור שבמקרי חרום יש להשתמש בכפתור המצוקה הנמצא בכל חדר  או לצלצל לטלפון חרום של המרפאה 7777 וכמו כן יש מספר נוסף למרפאה שהוא 7200   לכל צורך אחר למרפאה ואם אין מענה השיחה עוברת לקבלה ולביטחון.

8. נציג הועד יהיה נוכח בכל ימי ההולדת המתקיימות באחוזה.

9. מועד אסיפה כללית ייקבע בתאום עם ההנהלה לאחר יום העצמאות.

10 נציגי הועד יהיו  נוכחים בישיבות הנהלת העמותה על מנת ללמוד על הפעילות וכיצד ניתן להיעזר בה.

11.בחוג קרמיקה עד היום המשתתפים שלמו רק על החומר ולא על הצבעים. בהמשך  היות ואין מימון לצבעים. משתתפי החוג  יממנו את הצבעים  הנדרשים.

=============================================================
 
הודעה מעודכנת – וועדת הבריאות

דיירים יקרים,
דיירים שיש להם בקשות, הצעות ותלונות הנוגעות לשרותי הרופאים יוכלו להיפגש בשבוע הקרוב עם ד"ר חיים גו'סמן חבר וועדת הבריאות, ביום שלישי 5.4.2016 וביום רביעי 6.4.2016 בממד של בניין המגורים שמעל להחלמה, בקומה 4 בשעות  11.00- 13.00 
למותר לציין כי באשר לתלונות תישמר אנונימיות הפונים.
ניתן גם להשאיר פניות בכתב, בתיבת הדואר של ד"רגו'סמן שמספרה  416 .

אנו מודים לד"ר גו'סמן על עזרתו בנושא.
 
=======================================================================================

סכומי ישיבת וועד שקוימו בתאריכים 6.3 ,1.3.2016
נוכחים כל חברי הוועד ונציג וועדת ביקורת (רק בישיבה שנערכה 11.3)
משך תקופה  זאת חברי הוועד נוכחו בישיבה החודשית של העמותה. בישיבה עם מנהלת האחוזה וצוותה וכן במפגש של הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה.
סיכומים:
 1. הוסדר שבקרים בהם אין תשובות מהמרפאה בשעות העבודה לאחר 5 פעימות, השיחה  מועברת אוטומטית לביטחון או למזכירות.מבקשים שהדיירים ישתמשו במקרי חירום בדרך זאת או כפתורי המצוקה – רק לבעיות דחופות. בכל שאר הנושאים בפניה למרפאה יש להשתמש
 2. במספרים הטלפון של המרפאה. הטלפון לצורך זה הוא 200
 3. הנהלת העמותה מאפשרת לנציגי וועדים להיות נוכחים בישיבותיה המתקיימות אחת לחודש,נציגי הוועד יהיו נוכחים בישיבות הבאות עד לבחירת הנהלה חדשה לעמותה בחודש יוני 2016
 4. על מנת להקל על הדיירים הנעזרים בהליכונים סוכם עם התחזוקה שבמעברי  החצייה הראשיים ימותן השיפוע ובכך ימנעו הקשיים שהדיירים חווים במעבר וחציית הכביש.
 5. התארגנות דיירים עם גנן לטיפול בגינה הפרטית- לא ניתן לבצע זאת באמצעות האחוזה. יש הצעה של משתלת  "חדוה בגן "הנמצאת בכניסה לאחוזה, מציעה עזרה לדיירים בעבודת גינון במחיר של -.180 שח לשני  גננים  לשעה בתוספת מע"מ.
 6. חניות אורחים במקומות אסורים לחנייה  או במקומות השמורים לדיירים.  הוועד ביקש מהנהלת האחוזה לקבל רשימת הרכבים האלה ושיוכם לדיירים שאליהם באו כדי לנסות לדבר עם הדיירים ולמנוע תופעה לא רצויה ומביכה.הוועד ינסה לדבר עם הדיירים הנוגעים בדבר להקטין את התופעה  הבלתי רצויה.
 7. תקלות בתאורת הכביש המוביל לכניסה לאחוזה  - התקלה היא במערכת החשמל של האחוזה ומנסים לפתור אותה בהקדם.
 8. תקנון הדיירים- לאחר בדיקה של חוה אלון והשוואה עם תקנונים של אחוזות אחרות נמצא כי התקנון הקיים משנת 2013 הינו נכון מותאם ועל פיו הוועד מנהל את פעילותו. התקנון נמצא בתיק המסמכים של הוועד בספריה.
 
 

========================================================================

סיכום ישיבת ועד מיום 26.2.2016
נוכחים כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת.
נושאים שהועלו והחלטות לגביהם:
 
1.טיפול בנושאים שהם מהווים חלק מבעיות של כלל האחוזות של דיור מוגן-ניתחנו את הבעיות המהותיות של  כל הדיירים שהן הערבות על הפקדון,והתקשורת עם קופות החולים למיניהן.הוועד החליט  שיש לנסות שלפחות אחד מחברי הועד יהיה חבר בהנהלת העמותה דרכה ניתן לקדם את הטיפול בנושאים אלה.לאור זאת לני ואברהם יגישו מועמדות להנהלת העמותה בבחירות שתתקיימנה בחודש  יוני.
 
2. בעיית חוסר נרשמים לארוחות שישי- הועד ינסה למצוא פיתרון עם ההנהלה כדי להבטיח שארוחת שישי תתקיים גם במקרה שנרשמו פחות מהמינימום להפעלת המסעדה.
 
3. ועדת  המשנה לנושאי בריאות מקיימת מעקב על כל ההתפתחויות בתחום זה באחוזה ותפרסם לכלל הדיירים על היקף הפעילות.
 
4.התנהגות לא נאותה של דיירים כלפי עובדים באחוזה- אנחנו מבקשים שכל הדירים יפנימו כי העובדים באחוזה הם אנשים כמונו ואם יש חוסר שביעות רצון מעבודתו של מי מהם מן הראוי להעלות זאת לועד או להנהלת האחוזה ולהימנע מעימות עם העובד ללא תלות בתפקידו ובמעמדו.
 
5.בעיות בהפעלת השער לכניסה לאחוזה- נמצאות בטפול בימים אלה.
6, חניית אורחים- במקומות שאינם  מיועדים לחנייה ואף למקומות השמורים לדיירים ומצוינים כשייכים להם. התופעה פוגמת באיכות החיים של כולנו ומן הראוי שכל  אחד מאיתנו ינחה את המבקרים
אצלו  לנהוג בהתאם להוראות. אנחנו פוגעים איש ברעהו דבר שאנחנו מקוים שלא נעשה בזדון.
 
7. הועד נפגש עם שמואל רותם ושמע ממנו נושאים שטופלו בעבר ושטרם קיבלו את  הפיתרון המצופה.
 
8.פנינו להנהלה להכניס לאולם המרכזי מסכים גדולים משני צידי הבמה עליהם ניתן יהיה לראות מצגות מרצים,פסנתרנים בהופעות וכו, ועל ידי כך לאפשר לשורות המרוחקות מהבמה לצפות בצורה  מתאימה בהופעות.

 
========================================================================
סיכום ישיבת וועד מיום 19.2.2016
נוכחים כל הוועד ונציג וועדת ביקורת.
הנושאים שהועלו לדיון והסיכומים
1.תחילת הבניה במרפאה ובמחלקה הסיעודית-העבודות החלו והכניסה למרפאה בתקופה הקרובה תהיה מהכניסה הצפונית של הבניין. הוועד יעקוב מקרוב  בכדי להקטין ככל האפשר את אי הנוחות של דירי הבניין בעת העבודות. ההערכה שהעבודות תסתיימנה תוך 3 חודשים.

2.רופא נוסף במרפאה-ההנהלה סיכמה עם רופא נוסף שיחל בעבודתו . מאחלים הצלחה לד"ר רוני כהן

3.קבלת המרצים והצגתם לדיירים-היות וחוזרים המקרים שחלק מהדיירים  לא מכירים את  המרצים. כמו כן  חלק מהדיירים שוכחים לסגור טלפונים וחלקם קמים באמצע ההרצאה-מופע, הוועד ידאג שלפני כל הרצאה  נציג הדיירים יזכיר לכולנו את ההערות אותן ציינו. לא מעט דיירים פנו בנושאים אלה לוועד  וחלק  מהפניות אף פורסם על לוח הוועד.
                                                                                                                                                                                  4.סיוע בהיקלטות חברתית של דוברי האנגלית. חלקם לא משתתפים באירועים משום הקושי להבין את המרצים. בשיחה שהתקיימה עם הדיירים דוברי האנגלית הם הביעו רצונם לקיום הרצאות באנגלית וכן טיולים עם מדריך דובר אנגלית. הוועד באמצעות לני ינסה למצוא פתרון הולם ויתכן אף שיתוף  עם הדיירים דוברי האנגלית באחוזת פרוטאה -בכפר השכנה.

5.בעיית דיירים שאינם נוהגים והצורך שלהם בשאטלים ליעדים השונים.הוועד ממשיך לטפל בבעיה עם ההנהלה על פיתרון סביר לכל הצרכים של הדיירים.

6.הירשמות דיירים לאירועים המחייבים תשלום. נוצרה בעיה שחלק מהדיירים נרשמים לטיול או להצגה וברגע האחרון מבטלים את רישומם. כדי למנוע את התופעה והנזק שניגרם בעקבותיה הן להנהלה והן לדיירים עצמם, הוועד יסכם עם ההנהלה על מועד אחרון של ביטול ההרשמה. ולאחר מכן אם מישהו יבטל הוא יחויב בתשלום  כפי שמקובל בתחום זה בכל המוסדות.

7.לאחרונה התאורה לאורך הכביש בכניסה לאחוזה איננה  פועלת. הנושא יטופל עם הנהלת האחוזה.

8. תקלות במערכת הכניסה לאחוזה. הוכנסה מערכת חדשה ועדיין יש בה תקלות. הוועד ינסה להעביר להנהלת האחוזה כי הנזק של אי המצאות שומר בשער בשעות העבודה הוא חמור  יותר מעלות  השומר ומקווים שנצליח להוכיח ולשכנע כי נוכחות השומר בשער  חיונית למרות כל המערכות המתוחכמות.

9.בחלק מהשטחים הציבוריים הגינות אינה מטופחות והגננים משאירים לכלוך באזורים שבהם הם אכלו. הנושא יועלה לדיון בהנהלת האחוזה למתן מענה לתופעה.


 
================================================================================
משולחן וועדת הבריאות
 1. מרפאת שיניים באחוזה:
 2. אנו שמחים לבשר לכם שבחודש מרץ תתחיל לפעול באחוזה מרפאת שיניים בראשותו של דר' ארנסטו קרובסקי. המרפאה ממוקמת במתחם של מעגלים.
 3.  
 4. תודתנו לנעמי שדמי שהגתה את הרעיון וקידמה את הנושא תקופה ארוכה בשקידה רבה, אל מול ההנהלה עד למימושו, ומודים לאורה מנכלית האחוזה  על התמיכה ושיתוף הפעולה החיובי בפרויקט.

 5. חלוקת תפקידים בין חברי וועדת הבריאות:
  חילקנו את התפקידים בין  חברי וועדת הבריאות כדלקמן:

 6. מעקב אחרי סידורי המרפאה למתן שירות הולם בתקופת הבנייה: חני גדעוני 7344

 7. קבלת פניות ותלונות דיירים בקשר לרופאים:חיים גו'סמן 7416

 8. קבלת פניות ותלונות בקשר לאחים ואחיותנעמי דשא 7155קבלת פניות ותלונות בקשר לתרופות ובדיקותאורה קרומר 7251

 9. מעקב וקידום בניית תיקיית החירוםחוה תדהר  7456 ומרים שחף 7354

 10. פניות בכל אחד מהנושאים האלה יועברו לדיון ולטיפול בישיבת הועד המתכנס מידי שבוע.
  שרות ללא תשלום למענה על שאלות הקשורות להתאמה בינתרופתית:
  ברצוננו לידע את הדיירים על המרכז למידע תרופתי לבני 70 + בהדסה אשל ירושלים. ניתן לפנות לקבלת מידע בטלפון: 02-6778866  או בפקס  02-6778166. המרכז פועל בהנהלת צוות מומחים ובראשם פרופ' יוסף קרקו.                                                            בריאות טובה לכולנו - וועדת הבריאות

===============================================================================

סיכום ישיבת וועד  מיום  10.2.2016
נוכחים כל חברי הועד למעט מיקה וכן נוכח נציג ועדת ביקורת.

החלטות:
1.הוועד מעודכן  ומודע לעבודות הבנייה להקמת המחלקה הסעודית ושינוי מיקום המרפאה. הוועד מברך על פעילות זו והקמת המחלקה הסיעודית ויעקוב מקרוב על הבנייה וצמצום אי הנוחות של הדיירים בבניין,כדי להבטיח שהפגיעה ושיגרת החיים תהייה מנמלית.

2. מפגש עם אורה מנהלת האחוזה- הוועד נפגש עימה לעיתים קרובות, במעקב  מתמיד על הדברים הנחוצים להערכתנו לרווחת הדיירים. הנקודות שלובנו לאחרונה:

טמפרטורת המים בבריכה היא 29 לבין 29.8 מעלות על פי הנחיית משרד הבריאות.הטמפרטורה נמדדת כל 3 שעות.היות ומספר דיירים משתמשים בבריכה בשעות הבוקר המוקדמות, מחממים גם את  החלל כדי להנעים ככל האפשר את הכניסה למים בשעות המוקדמות של הבוקר.
חוג כתיבה יוצרת- יתחיל מחדש בשעות הבוקר היות ולא נמצא מדריך  לשעות אחה"צ . ההנהלה ממשיכה לחפש מנחה לשעות אחה"צ כמבוקש  ע"י  חלק מהדיירים  .
החלפת הוילונות הירוקים בבניין בקומת הקרקע- ההנהלה הסכימה להחליף את הוילונות הירוקים אשר אינם מוסיפים נוי לאחוזה ולאחר מציאת פיתרון הולם הוילונות יוחלפו.
נעשית פעילות לשלב יותר דוברי האנגלית באחוזה  הן ע"י הרצאות בשפה האנגלית והן  בשילוב טיולים לדוברי אנגלית. הנושא בטיפולו של לני קרטון.
במפגשי ההנהלה עם דיירים חדשים יהיה נוכח  נציג וועד.

3.אגרת הביוב – לאחרונה המועצה האזורית מחייבת אגרת ביוב בנפרד מאגרת המים.הנושא ייבדק על ידי הוועד ועדכון יימסר לדיירים.

4. שאטלים ליעדים שונים ¬-נמשכת הבדיקה של שיפור התחבורה לדיירים בכל הקשור בשאטלים. הנושא בטיפולו של לני קרטון.

5.רופא נוסף למרפאה- הרופא הנוסף יתחיל בעבודתו בימים הקרובים.

6.ביטחון-הועלה בפני ההנהלה הבעיה שחייב להיות שומר בשער בשעות העבודה כדי להבטיח שלאחוזה נכנסים רק אנשים הרשאים לכך. הנושא נמצא בטפול קצין הביטחון של אחוזות רובינשטיין וכאשר תהיה החלטה לרוחנו נעדכן בהתאם.

 
============================================================================

סיכום ישיבת וועד דיירים 5.2.2016

נוכחות כל חברי הועד ונציג ועדת ביקורת.
נושאים שהועלו:
1.העלאת מחירי הארוחות במסעדה- הוועד עודכן על העלאה המתוכננת ובחן את העלות של ארוחות בדיורים מוגנים אחרים וכן העלות הסבירה להפעלת המסעדה.לאור  המימצאים הוועד ראה בצורה חיובית את העלאת המחיר של הארוחות בערב משיקולים אלה:שיפור איכות וגיוון המזון בארוחות במיוחד בימי שישי וערב חג. שמירה על המשך הפעלת המסעדה ברמה  נאותה לצורכי כל הדיירים.
2. יוקם צוות מתנדבים-מתנדבות שיהיה מוכן לסייע במקרים שדיירים נתקלים בבעיות יום יומיות לפונים בזמן אמת. הצוות ירוכז ויופעל  ע"י חברת הועד – מיקה  להערכתנו הצוות צריך לכלול 4 מתנדבים-מתנדבות.
3.קיום פעילויות  לדוברי אנגלית- לני חבר הוועד ירכז את דוברי האנגלית לבחון צרכים מיוחדים בנושאי הרצאות וטיולים
 עם מדריך דובר אנגלית.במידה ותהיה נכונות ומספר המשתתפים יהיה קטן נבחן אפשרות שילובם עם דוברי אנגלית באחוזות אחרות.לפחות בתחום הטיולים.
4.עדכון תקנון הדיירים- חוה אלון הסכימה לטפל  בעדכון התקנון תוך השוואתו לתקנונים בבתי דיור מוגן אחרים. עורכי הדין שבינינו יתבקשו לסייע ככל הנדרש.
5.רופא  נוסף למרפאה- ההנהלה סכמה עם רופא נוסף האמור להצטרף למרפאה לאחר השתלמותו בכל הקשור להפעלת המחשב ואיסוף מידע הקשור לכך.
6.מבקשים להזכיר לכל הדיירים כי נציג הוועד נמצא כל יום שישי   בן השעות 1100-1200  בחדר התופרת מול הספריה.להעלאת כל נושא הדורש פעילות של הוועד- זאת כדי  להימנע משיחות טלפוניות לחברי הוועד לביתם.
כמו כן מזכירים לכל הדיירים כי סיכומי ישיבות הוועד מופצים באתר שלנו וכל דייר שמתקשה להכנס לאתר מתבקש להתקשר לחיים לקבלת עזרה דרושה.
7. הוועד מודה לכל המתנדבים- מתנדבות  שהביעו רצונם לסייע ולקדם את הפעילויות שהוועד לקח על עצמו לריווחת כולנו. 

=================================================================================

  סיכום ישיבת וועד 29.1.20161.

נוהל כניסה לאתר ourpoleg . כניסה ל-ourpoleg ללחוץ על הקטגוריה "משולחן הוועד" . האיקון נמצא על שולחן העבודה. למי שעדיין אין -לפנות לחיים מחשבים.
2.גנן של האחוזה לגינות פרטיות – לא ניתן לקיים פעילות כזאת משום  שמחייבת  התחיבות קבועה של דיירים להשתמש בגנן ספציפי,מומלץ שאם אכן יש דיירים שמעוניינים בכך להתארגן על בסיס פרטי ולשכור את הגנן המתאים להם.
3. ספר הדיירים באתר- הוועד בודק מחדש עם  הנהלת האחוזה להחזיק ספר דיירים מעודכן  באתר  ,במקום קלסר שנמצא ברשות הדיירים. ולא תמיד מעודכן.
4.במרפאה יחולו בתקופה הקרובה מספר שינויים . ביניהן תוספת שעות רופא- חדש וכו" ברגע שהדברים יגובשו יועברו לידיעת הדיירים.
 
 
   ================================================================================

          סכום ישיבת ועד מיום 22.1.2016
 
1.פרסום הודעות הועד וההתייחסות אליהם:
לאחרונה נתקלנו בתופעה שפרסום סיכומי של הועד נתלש מלוח המודעות ואנשים הוסיפו בכתב יד התייחסות שלהם לפרוטוקול. אנחנו מבקשים מכל אחד שיעיין בפרוטוקול  ויאפשר גם שאחרים יקראו, והיה ויש הערות הועד בשמחה מוכן לראותן על נייר   בצרוף פרטיו של המעיר.
 
2. רפואה:נקבע מועמד חדש לרופא ,שכנראה יתחיל לעבוד בימים הקרובים בימי חמישי .ימי שישי שבת לא ימצא רופא במרפאה , אלא רק תורנות אחות.
מחלקה סעודית תוקם בחודשים הקרובים ולפני פתיחתה תתקיים פגישה בין הדיירים לנציגת רובינשטיין – על הסבר המחלקה החדשה תכולתה ואופן פעילותה.
בתקופה הקרובה תרכש קלנועית למרפאה שתאפשר תגובה מהירה  לצורכי הדיירים בביתם.
 
3. תחבורה : הוגשה בקשה להנהלת האחוזה על הגדלת תדירות השאטלים – טרם קבלנו תשובה.
תחנת האוטובוס בכניסה לאחוזה לא מכורה נקבע אחראי מטעם הועד -     לנושא התחבורה , נציג הועד לני קרטון יקים ועדה שתטפל בנושא זה.
4.הועד נפגש עם נציגי העמותה של כל הדיורים המוגנים וכן עם נציגי  אחוזות רובינשטיין האחרות במטרה ללמוד מה ניתן לקדם באחוזה שלנו.
 
5.הותקן מתקן נגישות בבריכה לאנשים המתקשים לרדת במדרגות. לאחר בקשת הועד.
 
6.טופל עם מזכירות קבוץ תל יצחק לתקון הכביש ולפתרון חנית האוטובוסים – בכניסה  "למשואה". כמו כן בחודשים הקרובים  יבנה ככר שיאפשר הכוונה טובה יותר לאוטובוסים ולחניה מחוץ לכביש לבאים ל"משואה".
 
7.איכות שמיעה באולם- בבדיקה שנעשתה  האמצעים הקיימים טובים, למעט 2 מגבלות -מיקרופונים באיכות ירודה וחלק ממכשירי  השמע של הדיירים לא תקינים.לכן לכל דייר שיש בעיה במכשיר שמיעה יפנה לאוריאל לבדיקה.
 
8.סרטים בסוף שבוע:האחוזה תתקשר ל-    vod ותוכל לקבל את הסרטים הזמינים הטובים להקרנה במוצ"ש.
 
9.זכויות אזרחים ותיקים וניצולי שואה-עוס תקיימנה פגישות בהן  יוסברו הזכויות .
10.אנו מזכירים לכל הדיירים שנתן לפנות לוועד באמצעות תיבת הדואר הלבנה, או במפגש של כל יום שישי בשעה 11 עם נציג הוועד. בחדר מול הספרייה.
 
11.הוועד רוצה לחדש את מפגשי  השכונות ומטפל בנושא. המפגש הראשון מתקיים ביום  שלישי  26.1.
12.להלן  שמות הנציגים בועדת תרבות :כרמית ריקי מייק
מרים עפרה אילנה רותי ברוך.
נציגי ועדת תזונה  מיקה תחיה אסתר בר לב שולה מצא.


 
==========================================================================


העיקר הבריאות!!!.....

דיירים יקרים,

חברי וועדת הבריאות באחוזה הם:
חיים ג'וסמן, עליזה רותם, חני גדעוני, נעמי דשא, מרים שחף ואורה קרומר. אחראית מטעם וועד הדיירים – חוה תדהר.

בפגישה שהתקיימה ב10.1.2016 בין וועדת הבריאות ואורית מנהלת המרפאה הוחלט:
תוקם במרפאה תיקיית חרום ובה לכל דייר תהייה מעטפה שתשלח עמו בעת פינוי לבית חולים. דיירים שאינם חברי קופת חולים כללית מתבקשים להעביר לנורית דף מודפס עם אישור רפואי עדכני מרופא המשפחה עם מידע על מצב בריאות, תרופות קבועות ורגישות לתרופות. דיירים שבידם אישור משרד הבריאות בקשר להארכת חיים מתבקשים להעביר עותק למרפאה. עותק זה יצורף לתיק החרום.

למותר לציין את חשיבות הנושא, בשלב החיים בו כולנו מצויים וחשופים לדברים בלתי צפויים. 
 נוהל המענה הטלפוני במרפאה: במקרה חרום יש ללחוץ על לחצן מצוקה או לפנות לביטחון.  בכל מצב אחר אם אין מענה במרפאה יש לפנות לביטחון שמעביר מידית הודעה לתמי.
 חשוב ביותר שדיירים המשתחררים מאשפוז ידווחו למרפאה מיד.
ביום שלישי 26.1.2016בשעה 16.30-17.00 שיחת הסבר עם מנהלת המרפאה לדיירים המתעניינים בנושא טופס הארכת חיים ורפואה פליאטיבית. על המקום תצא הודעה.
דיירים הנזקקים לעזרה בקביעת תורים לשירותים רפואיים מיוחדים במכונים ובמרפאות יפנו דרך אורית לוועדת הבריאות שתסייע להם בנושא. אורית תעביר לרשות הוועדה מספרי טלפונים של מכונים, מרפאות ובתי חולים.
 
הצעות, תלונות והשגות לשיפור המערך הרפואי:
דיירים שיש להם הצעות, תלונות והשגות מוזמנים לדבר ישירות עם אורית שאוזניה קשובות. במידה ויהיה מי שירצה להגיע לאורית בלווי נציג וועדת הבריאות יבקש סיוע מחברי הוועדה.
 
המערך הרפואי הנוכחי:    מזכירות המרפאה פתוחה מידי יום ביומו משעה 8.30 עד שעה 16.30 ובימים שני ורביעי עד השעה 19.00.  אחים ואחיות:בימים א, ב, ג,ה שנים משעה 7.00- 15.00  ובימים ד, ו -  אחות אחת באותן שעות. כל יום אחרי שעות אלה, אחר הצהרים ובלילה אחות אחת.   
  רופאים : בנוסף לשני הרופאים בחודש הקרוב יכנס רופא שלישי שימצא כאן בימי חמישי.
 
באיחולי בריאות טובה לכולנו
חוה תדהר וועדת הבריאות.

 


נושאים שהועלו ע"י הדיירים באסיפה מיום 7.1.2016 ובעקבותיה:

המסעדה- טיב וכמות האוכל,ארוחתערב שבת, הדבר בטפול ועדת תזונה עם הנהלת האחוזה וננקטו צעדים לשיפור.

מועדון הדיירים אינו יוצר אוירה מזמינה- יטופל ע"י הועד עם עזרת הדיירים.

מרפאה- רופאים בימי השבוע, מחלקה סעודית.
א. מחלקה סיעודית  על פי  החוק הינה על פי הנחיות ופיקוח משרד הרווחה והבריאות-כך תהיה גם המחלקה הסעודית באחוזה.  במחלקה שתיבנה יהיו מספר חדרים מיועדים  לדיירי האחוזה והעלות של שהייה בהם תהיה נמוכה יותר לבעלי האחוזה  ביחס לגורמי חוץ.
ב.הנהלת האחוזה והוועד-מקדמים הגדלת מספר שעות רופא בכל ימות השבוע למעט שישי שבת וחג.

4. גנן מטעם האחוזה לטפול בגינות הפרטיות בתשלום סביר, יטופל ע"י הוועד עם הנהלת האחוזה.

5. ניהול פרוטוקול דיוני הוועד- הוועד מפרסם את סיכום ההחלטות והדיונים בכל האמצעים שיביאו לידיעת כל הדיירים.

הוועד מודה לדיירים שניאותו ובאו לישיבה ואפשרו לנהל את הישיבה בנועם כראוי לכולנו.
 
=======================

 


 
 חוק דיור מוגן

  פרק א': הגדרות
הגדרות 1. בחוק זה –
  "בית דיור מוגן" – מקבץ דירות המיועד למגורי דיירים, הבנוי במבנה אחד או בכמה מבנים סמוכים, שבו מוצעים לדיירים, תמורת תשלום מצדם, שירותים נוסף על שירותי אחזקה, ניקיון או שמירה;
  "בקשה בעניין צו" – בקשה להארכת תוקפו של צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 38(ז), בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 39 או בקשה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 40;
  "דייר" – מי שמלאו לו שישים שנים ומתגורר בדירה בבית דיור מוגן וכן בן זוגו המתגורר עמו בדירה;
  "דירה" – חדר או מערכת חדרים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, ושניתן לנהל בהם משק בית עצמאי;
  "הליך פלילי" – החל בהגשת כתב אישום;
  "הסכם התקשרות" – כמשמעותו בסעיף 16;
  "ועד דיירים" – כמשמעותו בסעיף 35;
  "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל''ז–1977‏ ;
  "מדד המחירים לצרכן" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
  "מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם;
  "מיופה כוח" – כמשמעותו בסעיף 34(א);
  "מחלקה סיעודית" – מוסד רפואי שבו מאושפזים חולים סיעודיים כהגדרתם לפי פקודת בריאות העם;
  "הממונה" – ממונה על בתי דיור מוגן, שמונה לפי סעיף 47;
  "מנהל", של בית דיור מוגן – מי שאחראי בפועל לניהול השוטף של בית הדיור המוגן;
  "מסמך גילוי" – כמשמעותו בסעיף 17;
  "מפקח" – מי שהשר מינה למפקח לפי סעיף 36;
  "משרד הרווחה" – משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
  "פיקדון" – תשלום שמשלם דייר לבעל רישיון הפעלה על פי הסכם התקשרות, לרבות כבטוחה לעמידתו בתנאי הסכם ההתקשרות, אשר בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות על בעל רישיון ההפעלה להשיבו, כולו או חלקו, לדייר בסיום ההתקשרות, בניכוי כל סכום שנוכה מאותו תשלום בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות והדין;
  "פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם, 1940‏ ;
  "רופא מחוזי" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;
  "רישיון הפעלה", "רישיון" – רישיון להפעלת בית דיור מוגן שניתן לפי
פרק ב';
  "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏ ;
  "השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
  פרק ב': רישיון להפעלת בית דיור מוגן
חובת רישוי  2.  לא יפעיל אדם בית דיור מוגן, אלא אם כן ניתן לו, לגבי אותו בית דיור מוגן, רישיון הפעלה לפי פרק זה ובכפוף לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
בקשה לרישיון
או לחידושו 3.  (א) המבקש לקבל רישיון הפעלה או המבקש לחדש רישיון כאמור (בפרק זה – מבקש הרישיון) יגיש לממונה בקשה לכך.
  (ב) בקשה לחידוש רישיון הפעלה תוגש לממונה 45 ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפו של הרישיון.
  (ג) השר יקבע בתקנות הוראות לעניין הגשת בקשה לפי סעיף זה, לרבות הפרטים שתכלול ומסמכים שיצורפו אליה.
תנאים למתן רישיון או לחידושו 4.  (א) הממונה לא ייתן רישיון הפעלה ולא יחדשו, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:
   (1) מתקיים אחד מאלה:
    (א) מבקש הרישיון הוא הבעלים של המקרקעין שעליהם בנוי או ייבנה, לפי העניין, בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו (בסעיף זה – המקרקעין), ואם היו המקרקעין משועבדים לטובת צד שלישי – מבקש הרישיון צירף לבקשה לקבלת הרישיון או לחידושו (בסעיף זה – בקשה) אישור שימוש חתום בידי הצד השלישי;
    (ב) מבקש הרישיון הוא חוכר של המקרקעין או שהוא זכאי להירשם כבעלים או כחוכר של המקרקעין, והוא צירף לבקשה אישור שימוש חתום בידי בעל המקרקעין; ואולם, אין במתן אישור שימוש כאמור כדי לפטור את מבקש הרישיון מהחובות החלות עליו לפי כל דין אחר, ובכלל זה החובה לקבל אישור או היתר אחר הנדרשים לפי כל דין; היו המקרקעין משועבדים לטובת צד שלישי – מבקש הרישיון צירף לבקשה גם אישור שימוש חתום בידי הצד השלישי;
   בפסקה זו –
   "אישור שימוש" – אישור בכתב שאינו מוגבל ואינו מותנה, חתום בידי בעל המקרקעין או צד שלישי שלטובתו שועבדו המקרקעין, לפי העניין, שבו הוא מאשר למבקש הרישיון להשתמש במקרקעין לצורך הפעלת בית דיור מוגן וכן כי הוראות סעיף 29 תקפות לגביו;
   "חוכר" – חוכר של המקרקעין למשך תקופה של עשרים שנה לפחות;
   (2) מבקש הרישיון והמנהל של בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהל התאגיד, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי, לדעת הממונה, להיות מפעיל, מנהל או בעל שליטה, לפי העניין, של בית דיור מוגן, או בעבירה שהממונה סבר כי מי שביצעה עלול לסכן את הדיירים שבבית הדיור המוגן או לפגוע בטובתם, והכל כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של משרד הרווחה;
   (3) מבקש הרישיון לא הוכרז פושט רגל או פסול דין, ואם הוא תאגיד – לא ניתן לגביו צו פירוק או צו פירוק זמני, לא מונה לו כונס נכסים, והוא לא החליט על פירוקו מרצון;
   (4) מבקש הרישיון הוכיח כי הוא בעל יציבות כלכלית מתאימה, כפי שקבע השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשם הבטחת פעילותו התקינה של בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו;
   (5) בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לא ניתנה בידי הממונה או בידי בית משפט, בנוגע לבית דיור מוגן שאותו הפעיל מבקש הרישיון או בנוגע לבית דיור מוגן אחר שהפעיל תאגיד בשליטת אותו בעל שליטה השולט במבקש הרישיון, החלטה סופית שבשלה אין זה ראוי ליתן רישיון למבקש הרישיון, והיא אחת מאלה:
    (א) החלטה שלא לחדש רישיון, לפי סעיף זה או לפי סעיף 6, או החלטה על ביטול רישיון לפי סעיף 10;
    (ב) החלטה להוציא צו הגבלה מינהלי לסגירת בית הדיור המוגן, לפי סעיף 38;
   (6) מבקש הרישיון הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא ערוך לעמוד בתנאים הנדרשים לפעילותו של בית דיור מוגן לפי סעיף 13.
  (ב) הממונה רשאי להתנות מתן רישיון הפעלה או חידושו בקיומם של תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), אם מצא שתנאים אלה נדרשים לשם הבטחת פעילותו התקינה של בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, מנימוקים שימסור למבקש הרישיון, לאחר שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו. 
  (ג) הממונה רשאי להתנות מתן רישיון הפעלה בהמצאת חוות דעת של מורשה לנגישות השירות ושל מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה כהגדרתם בסעיף 8ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 , ולפיה קוימו הוראות נגישות לפי כל דין המחייבות נגישות לאנשים עם מוגבלות כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 ; לעניין זה, יביא הממונה בחשבון קיומה של חוות דעת כאמור לפי הסעיף האמור, ואת הצורך בחוות דעת נוספת.
  (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), הממונה רשאי ליתן רישיון אם הדיירים בבית הדיור המוגן הם הבעלים או החוכרים של המקרקעין או שהם זכאים להירשם כבעלים או כחוכרים של המקרקעין, והוא רשאי להתנות רישיון לפי סעיף קטן זה בתנאים; בסעיף קטן זה, "חוכר" – כהגדרתו בסעיף קטן (א).
דחיית החלטה לעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו 5. נוכח הממונה כי נגד מבקש רישיון או נגד מנהל של בית דיור מוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – גם נגד בעל השליטה בתאגיד או מנהלו, מתנהלים הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף 4(א)(2), רשאי הוא, לאחר שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לדחות את החלטתו בעניין מתן הרישיון או חידושו, לפי העניין, עד לסיום ההליכים כאמור.
סירוב לתת רישיון או לחדשו  6.  הממונה רשאי לסרב לתת רישיון הפעלה או לחדשו, מנימוקים שימסור למבקש הרישיון ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אף אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 4, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לקבל רישיון.
תנאים ברישיון 7. (א) הממונה רשאי לקבוע ברישיון הפעלה תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה,  לשם קיום הוראות חוק זה, לרבות התנאים שנקבעו לפי סעיף 13, וכן רשאי הוא, בכל עת, מיוזמתו או על פי בקשת בעל הרישיון, אם מצא כי הדבר דרוש בשל שינוי הנסיבות לאחר מתן הרישיון, להוסיף תנאים ברישיון, לגרוע מהם או לשנותם, לשם קיום ההוראות האמורות, ובלבד שלא יעשה כן מיוזמתו אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.
  (ב) הממונה רשאי לקבוע ברישיון כי מבקש הרישיון יקיים מערכת ניהול חשבונות נפרדת לבית הדיור המוגן, כדי לאפשר מינוי מפעיל מיוחד לפי סעיף 44, בעת הצורך.
  (ג) הממונה רשאי ליתן רישיון מותנה, גם אם לא התקיימו כל הוראות חוק זה, אשר יעמוד בתוקפו חמש שנים או עד ליום תחילת אכלוס בית הדיור המוגן, לפי המוקדם.
תקופת תוקפו של רישיון 8.  (א) רישיון הפעלה יינתן לתקופה של ארבע שנים, והממונה רשאי לחדש את תוקפו לתקופות נוספות של ארבע שנים כל אחת.
  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), הממונה רשאי לתת רישיון הפעלה או לחדשו, לפי העניין, לתקופות קצרות מהתקופות האמורות באותו סעיף קטן, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר שהודיע למבקש הרישיון בכתב את נימוקיו לכך ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
העברת רישיון 9.  רישיון הפעלה, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובתנאים שקבע; אישור כאמור יינתן אם שוכנע הממונה שמתקיימים בנעבר כל התנאים הנדרשים למתן רישיון הפעלה.
ביטול או התליה
של רישיון  10.   (א) הממונה רשאי, לאחר שנתן לבעל רישיון הפעלה הזדמנות לטעון את טענותיו ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים אחד מאלה:
   (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
   (2) חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון או לחידושו, לפי סעיף 4;
   (3) הופר תנאי מתנאי הרישיון, או הופרה הוראה מההוראות לפי חוק זה;
   (4) בעל הרישיון לא חדל מלהפריע למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 36(ד), לאחר שנמסרה לו התראה מאת הממונה לפי סעיף 37;
   (5) בעל הרישיון, ואם בעל הרישיון הוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד, הפר הוראה לפי כל דין לעניין ניהול עסק של בית דיור מוגן או של בית אבות; בפסקה זו, "בית אבות" – מעון לזקנים כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה–1965 ;
   (6) אם מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן בעל הרישיון לא היה ראוי לקבל רישיון, אף שהתקיימו לגביו התנאים למתן הרישיון לפי סעיף 4.
   (ב) הממונה לא יבטל רישיון הפעלה ולא יתלה אותו לפי הוראות סעיף קטן (א)(2), (3) או (5), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, באופן ובתוך המועד שהורה, ובעל הרישיון לא עשה כן, ובכלל זה, רשאי הממונה, לדרוש מבעל הרישיון להחליף את מנהל בית הדיור המוגן, כל בעל תפקיד אחר בו או נותן שירותים לבית הדיור המוגן (בסעיף זה – בעל תפקיד), בבעל תפקיד אחר, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במקרה שבו לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.
  (ג) היה לממונה יסוד סביר להניח כי נגד בעל רישיון הפעלה או נגד מנהל של בית דיור מוגן, ואם בעל הרישיון הוא תאגיד – גם נגד בעל השליטה בתאגיד, מתנהלים הליכים פליליים בקשר לעבירה כאמור בסעיף 4(א)(2), במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, רשאי הוא, לאחר שנתן לבעל הרישיון ולבעל השליטה, הזדמנות לטעון את טענותיהם, להתלות את הרישיון עד לסיום ההליכים כאמור.
  (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות להוציא צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 38 או צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 40.
הודעה על שינוי פרטים 11.  בעל רישיון הפעלה יודיע לממונה, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר לפי סעיף 3, בתוך שלושים ימים מיום השינוי.
ניהול מרשם לעניין רישיונות הפעלה 12.  (א) הממונה ינהל מרשם שבו יירשמו בתי דיור מוגן שניתן לגביהם רישיון הפעלה וכן בתי דיור מוגן שרישיון ההפעלה שניתן לגביהם בוטל או הותלה לפי סעיף 10 (בסעיף זה – המרשם).
  (ב) המרשם יועמד לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הרווחה ובכל דרך נוספת שהממונה ימצא לנכון.
  פרק ג': תנאים, חובות והגבלות לעניין הפעלת בית דיור מוגן
תנאים לפעילותו
של בית דיור מוגן 13.  (א) השר, לאחר התייעצות עם השר לאזרחים ותיקים, יקבע תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן שניתן לגביו רישיון הפעלה, בין השאר בעניינים אלה:
   (1) תנאים ואמצעים, לרבות תנאים פיזיים, סביבתיים, בטיחותיים ותברואתיים, הדרושים להפעלתו התקינה של בית הדיור המוגן; הוראות לעניין תנאים תברואתיים ייקבעו גם לאחר התייעצות עם שר הבריאות;
   (2) תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק הנדרשים ממנהל של בית דיור מוגן.
  (ב) תקנות לפי פסקאות (1) ו-(2) בסעיף קטן (א) טעונות אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
מינוי צוות
רב-מקצועי 14. בעל רישיון הפעלה ימנה צוות רב-מקצועי המורכב מרופא, עובד סוציאלי ואחות, אשר ימלא בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן לו הרישיון את התפקידים המפורטים בפרק זה (בחוק זה – צוות רב מקצועי).
אישור לצורך קבלת דייר לבית דיור מוגן  15. בעל רישיון הפעלה רשאי לקבל אדם כדייר לבית הדיור המוגן שלגביו ניתן לו הרישיון, ובלבד שהצוות הרב-מקצועי אישר כי הוא מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים ולנהל את משק ביתו, גם אם ניתן לו סיוע חלקי.
חובת התקשרות בהסכם 16.  (א) בעל רישיון הפעלה יערוך הסכם התקשרות בכתב עם מי שמבקש להיות דייר בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן לו הרישיון ושאושר לגביו האמור בסעיף 15 (בפרק זה – מי שמבקש להיות דייר) אשר יסדיר את היחסים ביניהם.
  (ב) בהסכם ההתקשרות יפורטו, בין השאר, העניינים המנויים בסעיף 17(א) כפי שפורטו במסמך הגילוי שנמסר למי שמבקש להיות דייר, וכן יצורפו לו מפרט של הדירה בבית הדיור המוגן שבה יתגורר המבקש להיות דייר, הערוך בטופס שקבע השר, והעתק מסמך הגילוי ותנאיו כפי שקיבל מי שמבקש להיות דייר מבעל רישיון ההפעלה שעמו נערך הסכם ההתקשרות.
  (ג) הסכם התקשרות יהיה ערוך, ככל האפשר, בשפתו של מי שמבקש להיות דייר או בשפה שהוא דובר ומבין אותה, או, על פי בקשתו, באחת מהשפות האלה: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית; על אף האמור בסעיף קטן זה, בעל רישיון הפעלה רשאי לערוך את ההסכם בעברית אם המציא, על חשבונו, לדייר תרגום של ההסכם לאחת השפות האמורות או לשפה אחרת שביקש הדייר.
  (ד) בעל רישיון הפעלה העומד להתקשר בהסכם התקשרות עם מי שמבקש להיות דייר, ייתן לו הזדמנות סבירה לעיין בהסכם ההתקשרות לפני חתימתו, וכן
ימסור לו העתק מההסכם לאחר החתימה.
  (ה) הסכם ההתקשרות יהיה לתקופה בלתי קצובה.
חובת מסירת מסמך גילוי לפני כריתת הסכם 17.  
 (א) בעל רישיון הפעלה ימסור למי שמבקש להיות דייר, זמן סביר לפני כריתת הסכם ההתקשרות עמו, מסמך גילוי, לפי טופס שקבע השר, שבו יפורטו עניינים אלה:
   (1) זהות בעל הרישיון ומנהל בית הדיור המוגן, ובכלל זה שמם ומספרי הזהות שלהם, ואם בעל הרישיון הוא תאגיד – מספר התאגיד, וכן מענם ודרכי ההתקשרות עמם;
   (2) מספר הרישיון שניתן לבעל הרישיון, היותו של הרישיון רישיון קבוע או רישיון מותנה כאמור בסעיף 7(ג), וכן המועד שבו ניתן ותקופת תוקפו;
   (3) זכויותיו של בעל הרישיון במקרקעין שעליהם בנוי או ייבנה, לפי העניין, בית הדיור המוגן, ואם בעל הרישיון אינו בעליהם של המקרקעין כאמור – גם פרטי זהותו של בעל המקרקעין;
   (4) התנאים לקבלתו של מי שמבקש להיות דייר לבית הדיור המוגן, ככל שישנם, לרבות תנאים הנוגעים למצבו הרפואי והתנאים לפינוי דייר בשל מצב רפואי לפי הוראות סעיף 29(א)(3);
   (5) תיאור המבנה בבית הדיור המוגן, הדירות שבהן התעניין מי שמבקש להיות דייר, ותנאי השימוש בהן;
   (6) תיאור השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן ותנאי השימוש בהם;
   (7) תקופת הניסיון ומשכה, בהתאם להוראות סעיף 18, והתשלומים שישלם הדייר בעדה;
   (8) השירותים שיספק בעל רישיון ההפעלה לדייר בבית הדיור המוגן, בהתאם להוראות סעיף 19, בסיווג לפי שירותי חובה, שירותים לפי ההסכם ושירותי רשות, אם ישנם;
   (9) התשלומים שישלם הדייר, ובכלל זה פיקדון, וכן פרטים אלה לגבי דירות כאמור בפסקה (5):
    (א) לעניין פיקדון –
     (1) גובה הפיקדון, וכן מנגנון קיזוז הפיקדון כנגד חיוב של הדייר ככל שנקבע מנגנון כאמור;
     (2) אופן השבת הפיקדון, כולו או חלקו, לאחר סיום ההתקשרות, הוראות לעניין ניכוי סכומים מהפיקדון ומועדי השבת הפיקדון בהתאם להוראות סעיף 28(א) ו-(ב);
     (3) הצמדת הפיקדון בהתאם להוראות סעיף 28(ד);
    (ב) לעניין דמי האחזקה – גובהם, המועדים לתשלומם, המנגנון לעדכונם כאמור בסעיף 26, ופירוט השירותים שיינתנו לדייר בעדם; בחוק זה, "דמי האחזקה" ¬– תשלום עתי שהדייר מחויב לשלמו לבית הדיור המוגן בעד השירותים הניתנים לו בבית הדיור המוגן, בלי שניתנת לו אפשרות מעשית לוותר על התשלום במסגרת העסקה;
    (ג) לעניין כל תשלום אחר, שאינו כלול בדמי האחזקה – גובה התשלום, מועדי התשלום, המנגנון לעדכונם וזכותו של הדייר לבטל את קבלת השירותים;
   (10) זכותו של הדייר להבטחת כספי הפיקדון שישולמו על ידו ופרטי הבטוחה שמתחייב בעל הרישיון לתת לדייר להבטחת הכספים בהתאם להוראות סעיף 27;
   (11) פרטים בדבר זכותו של הדייר לבטל את ההסכם;
   (12) פרטים לגבי קיומה או העדרה של מחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן וכן כל הסדר אחר שעניינו מתן טיפול סיעודי לדייר;
   (13) תנאים למגוריו של מטפל בדירה בבית הדיור המוגן, בהתאם להוראות סעיף 33;
   (14) תנאים להחזקת בעל חיים בבית הדיור המוגן;
   (15) תנאים למעבר של דייר מדירה אחת לדירה אחרת בבית הדיור המוגן, למחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן או במקום אחר, או למוסד רפואי אחר, לרבות התשלום הנובע ממעבר כאמור בתוך אותו בית דיור מוגן, והשבת הפיקדון, כולו או חלקו, בנסיבות אלה;
  
 (16) תנאים לשמירת זכות המגורים בבית הדיור המוגן במקרה של אשפוז הדייר באופן זמני במוסד אחר, והתשלום בעד שמירת הזכות כאמור;
   (17) כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן שנקבעו לפי סעיף 21;
   (18) תנאים לפינוי החפצים מהדירה לאחר סיום ההתקשרות, לרבות לאחר פטירתו של הדייר, והטיפול בחפצים שנותרו בדירה;
   (19) כל עניין אחר שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר.
  (ב) (1) מסמך הגילוי ייחתם בידי בעל הרישיון או מי מטעמו, ויצוין בו התאריך שבו נמסר למבקש להיות דייר; מסמך הגילוי, למעט לעניין כללי ההתנהגות לפי סעיף קטן (א)(17), יהיה בתוקף כלפי בעל הרישיון שלושים ימים ממועד מסירתו.
   (2) מסמך הגילוי יהיה ערוך, ככל הניתן, בשפתו של מי שמבקש להיות דייר או בשפה שהוא דובר ומבין אותה, או באחת מהשפות המפורטות להלן על פי בקשתו: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית; על אף האמור, בעל רישיון הפעלה רשאי לערוך את מסמך הגילוי  בעברית אם המציא, על חשבונו, למבקש להיות דייר תרגום של מסמך הגילוי לאחת השפות האמורות או לשפה אחרת שביקש המבקש.
   (3) הוראות לפי סעיף 4א לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 , לעניין גודל אותיות בחוזה אחיד, יחולו, בשינויים המחויבים, על מסמך הגילוי.
  (ג) מסמך גילוי כשלעצמו לא יהווה התחייבות של המבקש להיות דייר או של בעל הרישיון להתקשר בהסכם התקשרות.
תקופת ניסיון וביטול הסכם התקשרות 18.
 (א) שלושת החודשים הראשונים למגוריו של דייר בדירה בבית דיור מוגן יהיו תקופת ניסיון; הצדדים רשאים להאריך תקופה זו ובלבד שתקופת הניסיון הכוללת לא תעלה על שנה.
  (ב) במהלך תקופת הניסיון רשאי צד להודיע למשנהו על ביטול הסכם ההתקשרות, ובלבד שמסר לצד השני הודעה על כך, בכתב, שבועיים מראש לפחות.
  (ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), דייר רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות בכל עת, ובלבד שהודיע על כך לבעל הרישיון שלושה חודשים מראש; על ביטול כאמור יחולו הוראות סעיף 28.
חובה לספק שירותים לדייר  19.
 (א) בעל רישיון הפעלה יספק לדייר, בעצמו או באמצעות אחר, שירותים אלה:
   (1) כל השירותים המנויים בתוספת; השירותים האמורים יינתנו בהיקף ובאופן כפי שהתחייב בעל הרישיון כלפי הדייר בהסכם ההתקשרות (בפרק זה – שירותי חובה), ואין הוא רשאי לצמצם את היקף שירותי החובה או לגרוע מטיבם במהלך תקופת תוקפו של ההסכם; 
   (2) כל השירותים שאותם התחייב בעל הרישיון לתת בהסכם ההתקשרות, מעבר לשירותי החובה (בפרק זה – שירותים לפי ההסכם), בהיקף ובאופן כפי שהתחייב בעל הרישיון כלפי הדייר בהסכם ההתקשרות, ואין הוא רשאי לצמצם את היקף השירותים לפי ההסכם או לגרוע מטיבם, אלא אם כן קיבל את הסכמת הדייר בכתב בסמוך לפני מועד השינוי.
  (ב) בעל רישיון הפעלה רשאי להציע לדייר לספק לו שירותים נוספים שאינם שירותי חובה או שירותים לפי ההסכם (בפרק זה – שירותי רשות); ואולם, אין הוא רשאי לחייב דייר לקבל שירותי רשות, אלא אם כן בחר הדייר לקבלם והסכמתו לכך ניתנה, מראש ובכתב.
חובת הקמת מחלקה סיעודית  20. (א) בעל רישיון הפעלה של בית דיור מוגן שבו 250 דירות לפחות, יבטיח כי בבית הדיור המוגן תפעל מחלקה סיעודית, והוא יאפשר לדייר הזקוק לאשפוז, להתאשפז באותה מחלקה.
  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה רשאי לפטור בעל רישיון מחובת הפעלה של מחלקה סיעודית, למשך תוקפו של הרישיון, אם הוכח להנחת דעתו כי התקיימו כל אלה:
   (1) בסמוך לבית הדיור המוגן פועלת מחלקה סיעודית וקיים הסדר בין בית הדיור המוגן למחלקה הסיעודית לעניין אשפוז דייר הזקוק לאשפוז סיעודי באותה מחלקה;
   (2) מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להקים או להפעיל מחלקה סיעודית באותו בית דיור מוגן.
קביעת כללי התנהגות 21. (א) בעל רישיון הפעלה יקבע כללי התנהגות סבירים שעל הדיירים בבית הדיור המוגן וכן על מי שמבקר אותם או שמטפל בהם בבית הדיור המוגן לנהוג לפיהם (בסעיף זה – כללי התנהגות).
  (ב) בעל רישיון הפעלה רשאי, לאחר שהתייעץ עם ועד הדיירים בבית הדיור המוגן, ככל שמונה, לשנות את כללי ההתנהגות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם,
ובלבד שהודיע על כך לדיירים שלושים ימים מראש לפחות.
שמירה על כבודם ופרטיותם של הדיירים 22.  (א) בעל רישיון הפעלה ידאג לשמירה על כבודו ופרטיותו של כל דייר בבית הדיור המוגן, תוך התחשבות ברצונו של הדייר.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בעל רישיון הפעלה או מי מטעמו רשאי להיכנס לדירתו של דייר רק בהתקיים אחד מאלה:
   (1) הדייר נתן את הסכמתו לכך;
   (2) הכניסה לדירה נדרשת לצורך מתן שירותים לדייר בהתאם להוראות סעיף 19, או לצורך טיפול ואחזקה בדירה או בדירות הסמוכות לדירתו של הדייר או במערכות של בית הדיור המוגן, ובלבד שכניסה כאמור תיעשה, ככל הניתן, בתיאום מראש עם הדייר;
   (3) הכניסה נדרשת בשל חשש לשלומו של הדייר או לרווחת דיירים אחרים בבית הדיור המוגן.
בדיקת שלומם ורווחתם של הדיירים 23.  בעל רישיון הפעלה אחראי לבדיקת שלומו ורווחתו של כל דייר בבית הדיור המוגן, ולשם כך יבצע, בין השאר, את הפעולות המפורטות להלן, והכל תוך שמירה על פרטיותו של הדייר והתחשבות ברצונו:
  (1) בדיקת שלומו של הדייר; בדיקה כאמור תתבצע פעם אחת ביום לפחות;
  (2) פנייה לצוות הרב-מקצועי, אם ראה או הובא לידיעתו כי חל שינוי לרעה במצבו הרפואי או התפקודי של הדייר;
  (3) דיווח מיידי למיופה כוחו של הדייר, ככל שמונה, בדבר אירוע חריג שאירע לדייר, לרבות פטירתו, וכן דיווח בכתב לממונה על אירוע כאמור ונסיבותיו; במקרה של מוות בלתי טבעי של הדייר, ידווח בעל הרישיון גם למשטרת ישראל.
העסקת עובדים או התקשרות עם נותני שירותים
 24.  (א) לא יועסק בבית הדיור המוגן, לרבות העסקה על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירות כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 , אדם הבא במגע ישיר ומתמשך עם דיירי בית הדיור המוגן, אלא אם כן ניתן לגביו אישור מאת הממונה כי לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה עלול לסכן דיירים בבית הדיור המוגן או לפגוע בטובתם, ולא תלויים ועומדים נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור; הגיש בעל רישיון בקשה לממונה להעסיק עובד
מסוים, ישיב לו הממונה בתוך שבעה ימי עבודה; לא השיב הממונה כאמור, רשאי בעל הרישיון להעסיק את אותו עובד.
  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), בנסיבות המחייבות העסקה מיידית של עובד, רשאי בעל רישיון הפעלה שהגיש בקשה לממונה להעסיק עובד מסוים והממונה טרם השיב לו, להעסיק את אותו עובד, לפי סעיף קטן זה, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימי עבודה.
  (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על העסקת עובד על ידי הדייר.
ביצוע שינויים בשטחי בית הדיור המוגן 25. בעל רישיון הפעלה –
  (1) לא יקטין את השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן בלתי סביר ולא ישנה באופן בלתי סביר לרעה את מיקומם או את אופיים, אלא אם כן קיבל את אישור הממונה לכך;
  (2) לא יעשה שימוש בשטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן הפוגע בטובת הדיירים; היתה מחלוקת בין בעל רישיון הפעלה לבין דייר בשאלת הפגיעה בטובתו, יכריע הממונה בדבר;
  (3) לא יקטין את דירתו של דייר ולא ישנה לרעה, באופן בלתי סביר, את אופייה;
  (4) לא יעביר דייר מדירתו לדירה אחרת אלא בהסכמת הדייר., למעט לצורך תיקון, שיפוץ או אחזקה של הדירות או המבנה (בפסקה זו – תיקון), המחייבים את העברת הדייר לדירה אחרת בבית הדיור המוגן, ולתקופת התיקון, ובלבד שהיא תקופה סבירה; ככל הניתן, יועבר הדייר לדירה דומה לדירתו.
גביית תשלומים מדייר 26.  (א) בעל רישיון הפעלה –
   (1) לא יגבה מדייר תשלום שלא פורט בהסכם ההתקשרות עמו;
   (2) לא יעלה את דמי האחזקה וכל תשלום אחר שאין לדייר אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה, הנגבים מהדייר, מעבר לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, אלא בהתאם לשינוי בעלויות התפעול השוטף של בית הדיור המוגן, ולא יותר מהשיעור המרבי שנקבע בהסכם ההתקשרות;
   (3) לא יגבה מדייר תשלום רק בשל עזיבתו את בית הדיור המוגן.
  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), בעל רישיון הפעלה רשאי לגבות מדייר תשלום בעד שירותי רשות שהוא מספק לו, אשר לא פורט בהסכם ההתקשרות, אם ניתנה הסכמת הדייר, מראש ובכתב, לקבלת השירותים ולתשלום בעדם.
  (ג) בעל רישיון הפעלה יפרט, במסמך בכתב שיצורף לדרישת התשלום הנמסרת לדייר, את רכיבי התשלום הנגבים ממנו.
בטוחות להבטחת כספי הפיקדון 27. (א) בעל רישיון לא יקבל מדייר על חשבון הפיקדון, סכום העולה על שבעה אחוזים מהפיקדון או 70,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, אלא אם כן עשה  אחד מאלה לצורך הבטחת השבת כספי הפיקדון, כפי סכומו מעת לעת, לפי בחירתו של בעל רישיון ההפעלה:
   (1) מסר ערבות בנקאית לדייר;
   (2) ביטח את הדייר אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981‏ , כמוטב בלתי חוזר בחוזה הביטוח, ובלבד שדמי הביטוח שולמו מראש;
   (3) העביר 40 אחוזים מהפיקדון לנאמן, לפי חוזה נאמנות שהדייר הוא הנהנה בו;
   (4) רשם משכנתה ראשונה על המקרקעין לטובת הדייר.
  (ב) בעל רישיון הפעלה יישא ב-20 אחוזים מהעלות הכרוכה בהבטחת הכספים ששילם דייר על חשבון פיקדון, בהתאם להוראות סעיף זה, וביתרת העלות – יישא הדייר; בעל רישיון הפעלה לא ישית את העלויות המוטלות עליו לפי סעיף קטן זה על הדיירים, לרבות באמצעות דמי האחזקה.
  (ג) מימוש בטוחה שניתנה לפי סעיף קטן (א) יהיה בנסיבות של חדלות פירעון, לרבות בנסיבות של צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים או בנסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת להשיב את הפיקדון; השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע לעניין זה עילות נוספות של חדלות פירעון למימוש הבטוחות, וכן הוא רשאי, בלי לגרוע מהוראות כל דין, לקבוע את נוסח הערבות הבנקאית ואת נוסח פוליסת הביטוח.
  (ד) הוראות סעיף קטן (א), לא יחולו אם הדייר בחר שלא לקבל בטוחה; החלטת הדייר כאמור תינתן בכתב.
השבת הפיקדון 28. (א) בעל רישיון הפעלה ישיב לדייר, לאחר סיום ההתקשרות עמו, את הפיקדון ששילם, כולו או חלקו, בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה בהסכם ההתקשרות, לא יאוחר מיום השבת הדירה או מיום סיום הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר; בד בבד, ישיב הדייר לבעל הרישיון את הבטוחה שניתנה לו לפי סעיף 27, וכל בטוחה אחרת שבידו.
  (ב) בעל רישיון הפעלה רשאי להשאיר בידיו בנאמנות, סכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים מהפיקדון, שישמש לתשלום יתרת חיוביו של הדייר על פי הסכם ההתקשרות שלא נפרעו עד המועד שבו השיב את הפיקדון; הסכום האמור יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם ב-1 בינואר של השנה הקודמת.
  (ג) נפטר דייר, ישיב בעל רישיון ההפעלה את הפיקדון ששילם הדייר, כולו או חלקו, בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה בהסכם ההתקשרות, ליורשיו של הדייר, לא יאוחר משלושים ימים ממועד המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ואם מונה לנפטר מנהל עיזבון – מיום המצאת צו למינוי מנהל עיזבון; לא הומצא צו ירושה, צו קיום צוואה או צו ניהול עיזבון בתוך שישה חודשים ממועד פטירתו של הדייר, יודיע בעל רישיון ההפעלה למיופה כוחו של הדייר שנפטר, ככל שמונה, על קיומו של הפיקדון; בד בבד עם השבת הפיקדון, ישיב היורש לבעל רישיון ההפעלה את הבטוחה שניתנה לו לפי סעיף 27, וכל בטוחה אחרת שבידו; לעניין זה, "צו ירושה", "צו קיום צוואה", "צו למינוי מנהל עיזבון" – כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה–1965‏ .
  (ד) היה דייר זכאי, בהתאם להוראות סעיף זה או בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, להשבת הפיקדון ששילם, כולו או חלקו, יושב הפיקדון לדייר, ליורשיו או למנהל העיזבון, לפי העניין, בתוספת שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לפני יום השבת הפיקדון לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם לפני יום תשלום הפיקדון.
פינוי דייר מדירתו 29.  (א) על אף הוראות כל דין, בעל רישיון הפעלה, בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגבי המקרקעין, נושה של כל אחד מהם וכן מפרק לא יפנה דייר מדירה בבית הדיור המוגן, אלא בהתקיים אחת העילות המפורטות להלן:
   (1) בעל הרישיון ביטל את הסכם ההתקשרות בשל הפרה יסודית של הדייר, לאחר שהדייר לא תיקן בתוך זמן סביר את ההפרה לאחר שניתנה לו ארכה לתיקונה, ובלבד שהדייר לא פינה את הדירה במועד, והסכם ההתקשרות כולל תנאי לגבי פינוי בנסיבות אלה;
   (2) בית משפט החליט על ביטול הסכם ההתקשרות, לפי תנאיו;
   (3) הצוות הרב-מקצועי קבע כי בשל מצבו הבריאותי של הדייר, טובתו של הדייר מחייבת העברתו מדירתו או שבשל מצבו הבריאותי של הדייר, המשך שהותו בדירתו פוגע ביתר הדיירים בבית הדיור המוגן;
   (4) בית משפט של פירוק כמשמעותו בפקודת החברות נוכח כי אין אפשרות לממש את הנכס לטובת נושי החברה כבית דיור מוגן, והתיר למפרק למכור את הנכס, ובלבד שלפני אישור המכירה נמצא דיור חלופי הולם לדיירים להנחת דעתו של בית המשפט;
   (5) ההסכם בוטל או הסתיים לפי סעיף 18 והדייר לא פינה את הדירה.
  (ב) הודעה על מועד הפינוי תימסר לדייר תשעים ימים לפחות לפני מועד הפינוי המתוכנן.
  (ג) ביקש הדייר, מיופה כוחו או אפוטרופסו, לפי העניין, להשהות את פינויו מדירתו בבית הדיור המוגן עד שיימצא לו דיור חלופי, יתאפשר לו להמשיך ולהתגורר בדירה, לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים נוספים ממועד הפינוי המתוכנן; הוראה זו לא תחול על דייר שפונה לפי סעיף קטן (א)(1) או (5).
  (ד) הממונה רשאי להקדים את המועדים האמורים בסעיפים קטנים (ב)
ו-(ג),  בשל צורך דחוף לפנות את הדייר מדירתו בעילה כאמור בסעיף קטן (א), למעט פסקה (3) שבו; הממונה ישיב לפנייה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימים מיום שהועברה אליו.
  (ה) (1) הרופא המחוזי רשאי להקדים את המועדים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), בשל צורך דחוף לפנות את הדייר מדירתו בעילה כאמור בסעיף קטן (א)(3), והוא רשאי להתיר את פינוי הדייר מדירתו בטרם ההחלטה בערר כאמור בפסקה (2); הרופא המחוזי ישיב לפנייה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14
ימים מיום שהועברה אליו.
   (2) הרואה עצמו נפגע מהחלטה לפנות דייר בעילה כאמור בסעיף קטן (א)(3), רשאי לערור עליה לפני הרופא המחוזי בתוך 21 ימים ממתן ההחלטה; הרופא המחוזי, בהתייעצות עם הממונה, ייתן את החלטתו בתוך 14 ימים ועד להחלטת הרופא המחוזי בערר לא יפונה הדייר מדירתו בבית הדיור המוגן; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג).
המחאת זכויות או חובות לפי הסכם התקשרות  30.  (א) בעל רישיון הפעלה לא ימחה חלק מזכויותיו או מחובותיו לפי הסכם התקשרות.
  (ב) בעל רישיון הפעלה לא ימחה את כל הסכם ההתקשרות אלא אם כן מתקיימים כל אלה:
   (1) הנמחה זכאי לקבל רישיון הפעלה;
   (2) הנמחה התחייב לקיים את חובות הממחה על פי הסכם ההתקשרות;
   (3) (א) נמסרו לכל אחד מהדיירים בבית הדיור המוגן, לפני ביצוע ההמחאה, פרטי הנמחה, וככל שמונה ועד דיירים – הוא נתן את הסכמתו להמחאה, בכתב; ועד הדיירים ימסור את החלטתו בתוך שלושים ימים מיום שברשותו כל המידע והמסמכים הנדרשים להחלטה.
    (ב) סירב ועד הדיירים לביצוע ההמחאה מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים או לא נתן את הסכמתו בפרק הזמן האמור או שלא מונה ועד כאמור, רשאי הממונה להתיר את ביצוע ההמחאה ללא הסכמת ועד הדיירים; הממונה יודיע לבעל רישיון ההפעלה על החלטתו בתוך תשעים ימים מהיום שבו הוגשה לו הבקשה להתיר את ביצוע ההמחאה, ונמסרו לו כל המידע והמסמכים הנדרשים להחלטה.
  פרק ד': זכויות דיירים
ניהול אורח חיים בדירה 31. דייר זכאי לנהל את אורח חייו בדירתו בבית דיור מוגן בדרך הנראית לו, ובלבד שאין בכך כדי להפריע לזולתו ואין בכך משום הפרה של כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן שקבע בעל רישיון ההפעלה לפי סעיף 21.
התקשרות עם נותן שירות 32.  דייר רשאי להתקשר עם כל נותן שירות, בהסכם למתן שירות אישי או שירות אחר בדירתו, ובלבד שהודיע לבעל רישיון ההפעלה על רצונו להתקשר כאמור והוא לא התנגד להתקשרות זו; בעל רישיון הפעלה לא יתנגד להתקשרות כאמור ולא ימנע את מתן השירות כאמור, אלא מטעמים סבירים.
מגורי מטפל בדירה 33. (א) דייר רשאי לשכן בדירתו, באופן זמני או מתמשך, באחריותו ובמימונו, מטפל מטעמו, לאחר שקיבל לכך אישור מאת בעל רישיון ההפעלה ובלבד שהדירה מותאמת למגורי אדם נוסף, ולאחר שהצוות הרב-מקצועי אישר כי יש צורך רפואי או תפקודי במטפל או כי רשות מרשויות המדינה אישרה כי יש צורך כאמור; הדייר רשאי לערור על החלטת הצוות הרב-מקצועי בפני הרופא המחוזי.
  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעל רישיון הפעלה רשאי לסרב לבקשת דייר לפי אותו סעיף קטן, בהתקיים נסיבות מיוחדות, אם קיבל את אישור הממונה לכך, לאחר שניתנה לדייר הזדמנות לטעון את טענותיו בפני הממונה.
  (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 29.
מינוי בא כוח 34. (א) דייר רשאי למנות בא כוח מטעמו לצורך קבלת הודעות מבעל רישיון הפעלה או לצורך קבלת החלטות בשמו בעניינים הקשורים לבית הדיור המוגן, לרבות פינוי הדירה לאחר סיום ההתקשרות (בפרק זה – מיופה כוח).
  (ב) ייפוי כוח כאמור בסעיף קטן (א) יינתן בכתב ויהיה חתום בידי הדייר; ייפוי הכוח יצורף להסכם ההתקשרות ויפורטו בו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מיופה הכוח מוסמך לקבל הודעות או החלטות כאמור באותו סעיף קטן.
ועד דיירים 35. (א) דיירים רשאים למנות, מביניהם, נציגות, שתהיה שלוח של הדיירים בכל הנוגע לענייניהם המשותפים בקשר לבית הדיור המוגן וכן תהיה מוסמכת לייצג את הדיירים בכל הנוגע לעניינים אלה לפני בעל רישיון ההפעלה, רשויות המדינה, רשויות מקומיות או גופים אחרים (בפרק זה – ועד דיירים); ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי להסמיך ועד דיירים להתקשר בהסכמים ולהיות צד בהליך משפטי בשם הדיירים.
  (ב) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ועד הדיירים, לרבות דרכי המינוי ותקופת כהונתו.
  פרק ה': פיקוח, אכיפה ומפעיל מיוחד
מינוי מפקחים וסמכויותיהם 36. (א) השר ימנה מפקחים מבין עובדי משרדו, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.
  (ב) לא יתמנה למפקח לפי סעיף זה, אלא מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
   (1) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהתייעצות עם השר לאזרחים ותיקים ובהסכמת השר לביטחון הפנים, ולעניין הכשרה כאמור בתחום בריאות הציבור – גם בהסכמת שר הבריאות;
   (2) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים.
  (ג) הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
  (ד) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף קטן (ה) –
   (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
   (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה; לעניין זה, "מסמך" – לרבות מידע הנוגע לדיירים בבית דיור מוגן וכן פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏ ;
   (3) להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי פועל בו בית דיור מוגן, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בו אלא על פי צו של בית משפט;
   (4) לבצע מדידות וליטול דוגמאות, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה;
   (5) לדרוש ממי שיש לו יסוד להניח כי הוא מפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי רישיון הפעלה, כי יפסיק את ההפרה כאמור.
  (ה) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים שניים אלה:
   (1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
   (2) יש בידו תעודת מפקח המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יראה על פי דרישה.
הפרעה למפקח 37.  הפריע בעל רישיון הפעלה או מי מטעמו, למפקח, להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 36(ד), רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב ולפיה אם לא יחדל מלהפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה יהיה רשאי הממונה להפעיל את סמכותו לפי סעיף 10(א)(4).
צו הגבלה מינהלי

 38/  )t( vhv knnubv hxus xchr kjas fh jsk kv,ehho ,bth ni v,btho kn,i rhahui vpgkv kph xgh; 4 או כי הופר תנאי מתנאי הרישיון או מההוראות לפי חוק זה, וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלום הציבור או בשלומם או ברווחתם של דיירים בבית דיור מוגן או שיש יסוד סביר לחשש שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, רשאי הוא לדרוש ממי שמפעיל את בית הדיור המוגן או ממי שמנהל אותו, לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו (בפרק זה – התראה מינהלית), באופן ובתוך המועד שנקבעו בהתראה.
  (ב) ניתנה התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הממונה להורות, בצו, כי לא ייעשה כל שימוש במקום שבו מופעל בית הדיור המוגן או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין (בפרק זה – צו הגבלה מינהלי); הממונה רשאי לקבוע בצו הגבלה מינהלי הוראות לעניין האחראים לביצועו ודרכי הבטחת מילויו.
  (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), מצא הממונה כי התקיים אחד מאלה, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי בלי שנתן קודם לכן התראה מינהלית:
   (1) בית דיור מוגן פועל בלא רישיון הפעלה ולא הוגשה לגביו בקשה לרישיון או לחידושו לפי הוראות סעיף 3;
   (2) כתוצאה מפעילותו של בית הדיור המוגן יש אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלום הציבור או בשלומם של הדיירים המתגוררים בו.
  (ד) (1) לא יינתן צו הגבלה מינהלי אלא לאחר שניתנה למפעיל של בית הדיור המוגן שלגביו ניתן הצו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו; לא ניתן לאתר את המפעיל בשקידה סבירה, תינתן ההזדמנות כאמור למנהל בית הדיור המוגן, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה.
   (2) על אף הוראות פסקה (1), רשאי הממונה להוציא צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (ג)(2) גם בלא שניתנה הזדמנות לטעון טענות כאמור בפסקה (1), אם סבר שיהיה במתן הזדמנות לטעון טענות כאמור כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.
  (ה) עותק של צו הגבלה מינהלי יוצג בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן, ויומצא למפעיל של בית הדיור המוגן או למי שמנהל אותו, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה.
  (ו) לא קוימו הוראותיו של צו הגבלה מינהלי, רשאי שוטר להיכנס לבית דיור מוגן שלגביו ניתן הצו, ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש במנעולים או באמצעי סגירה אחרים כפי שייקבעו בפקודות משטרת ישראל ושימוש בכוח, הדרושים לצורך ביצועו.
  (ז) צו הגבלה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על שישים ימים מיום שניתן; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 45, רשאי להאריך את תוקפו של צו כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושים ימים כל אחת; ואולם אם הוגש כתב אישום בעבירה שבקשר אליה הוצא הצו לא יאריך בית המשפט את תוקפו לפי סעיף זה מעבר לשלושים ימים לאחר הגשת כתב האישום.
  (ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות להוציא צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 40.
ביטול צו הגבלה מינהלי 39.  (א) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 38 רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 45 בקשה לביטולו.
  (ב) הגשת בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.
  (ג) בית המשפט רשאי לבטל צו הגבלה מינהלי, לאשרו או לשנותו.
צו הגבלה שיפוטי 40.  (א) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 45 או בשל הפרת צו הגבלה מינהלי, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום, אם שוכנע כי התקיימה עילה מהעילות האמורות בסעיף 38(א) או (ג), לצוות כי לא ייעשה כל שימוש במקום שבו מופעל בית הדיור המוגן שבקשר אליו הוגש כתב האישום או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, עד לסיום ההליכים המשפטיים (בסעיף זה – צו הגבלה שיפוטי); בית המשפט רשאי לקבוע בצו הגבלה שיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הוראות הצו ודרכי הבטחת מילויו.
  (ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל עליו, לתת צו הגבלה שיפוטי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.
קבילות ראיות במתן החלטה בעניין צו 41.  לצורך החלטה בבקשה בעניין צו רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט.
סדרי דין  42.  בכל עניין של סדרי דין שאין עליו הוראה אחרת לפי חוק זה או בחיקוק אחר ינהג בית המשפט, בדונו בבקשה בעניין צו, בדרך הנראית לו הטובה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
עיון חוזר וערעור על החלטה בבקשה בעניין צו 43.  (א) בית משפט שנתן החלטה בבקשה בעניין צו רשאי לדון מחדש בהחלטתו, לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה אשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה.
  (ב) על החלטה בבקשה בעניין צו ניתן לערער לבית משפט שלערעור.
  (ג) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה שיפוטי שניתן לפי סעיף 40(ב) רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין.
מינוי מפעיל מיוחד על ידי הממונה  44.  (א) ביטל הממונה או לא חידש רישיון הפעלה, התלה רישיון הפעלה, או מצא כי בית דיור מוגן פועל ללא רישיון, רשאי הוא למנות בעל תפקיד מטעמו (בסעיף זה – מפעיל מיוחד), לתקופה שיורה, ורשאי הוא להאריך תקופה זו בתקופות נוספות.
  (ב) הממונה יקבע את סמכויותיו וחובותיו של המפעיל המיוחד, לשם הבטחת שלומם ורווחתם של הדיירים בבית הדיור המוגן; שכרו של המפעיל המיוחד ישולם מהכנסות הנובעות מהפעלת בית הדיור המוגן.
  (ג) בית המשפט המחוזי (בסעיף זה – בית המשפט) רשאי, בכל עת, לבקשת הממונה, לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויות המפעיל המיוחד או סמכויות הנאמן שמונה לפי סעיף קטן (ה).
  (ד) בוטל רישיון הפעלה, רשאי הממונה לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה לבעל הרישיון שבוטל, למכור או להשכיר את בית הדיור המוגן לבעל רישיון הפעלה אחר בתוך תקופה שיקבע.
  (ה) לא מילא בעל רישיון הפעלה שבוטל אחר הוראת בית המשפט לפי סעיף קטן (ד), רשאי הממונה לבקש מבית המשפט למנות נאמן לשם מכירת בית הדיור המוגן או השכרתו; בית המשפט יקבע את סמכויותיו, חובותיו ושכרו של הנאמן; שכרו של הנאמן ישולם בהתאם להחלטת בית המשפט, מהכנסות הנובעות מהפעלת בית הדיור המוגן או מהכנסות המכירה או ההשכרה.
  (ו) מצא בית המשפט, לבקשת הממונה או הנאמן לאחר שקיבל את אישור הממונה, כי לא ניתן למכור את בית הדיור המוגן לפי הוראות סעיפים קטנים (ד) או (ה), וכי לא ניתן להמשיך את הפעלת בית הדיור המוגן על ידי מפעיל מיוחד ללא פגיעה בשלומם או בזכויותיהם של הדיירים, רשאי הוא להורות על פינוי
הדיירים מבית הדיור המוגן, ובלבד שנמצא לדיירים דיור הולם אחר.
  (ז) בהליכים לפי סעיפים קטנים (ג) עד (ו), יהא בעל רישיון הפעלה של בית דיור מוגן או מי שהפעיל בית דיור מוגן, צד להליכים בפני בית המשפט לגבי אותו בית דיור מוגן; התעורר חשש כי בעל הרישיון הוא חדל פירעון, רשאי בית המשפט להורות כי הכונס הרשמי יגיש את עמדתו או יתייצב לדיון.
  פרק ו': עונשין
עונשין 45.  (א) מי שמפעיל בית דיור מוגן שלא ניתן לגביו רישיון הפעלה בניגוד להוראות סעיף 2, או מי שמפעיל בית דיור מוגן שלא בהתאם לתנאי רישיון ההפעלה או להוראות לפי חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 2, באופן שיש בו כדי לסכן את שלומם של הדיירים בבית הדיור המוגן, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס כאמור.
   (ב) מי שמפעיל בית דיור מוגן שלא בהתאם לתנאי רישיון ההפעלה או להוראות לפי חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 2 באופן שאין בו כדי לסכן את שלומם של הדיירים בבית הדיור המוגן, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
אחריות נושא משרה בתאגיד 46. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה מהעבירות לפי סעיף 45 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 45 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.
  (ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, בעל תפקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה ושותף למעט שותף מוגבל.
  פרק ז': הוראות שונות
ממונה דיור מוגן  47.  המנהל הכללי של משרד הרווחה ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה דיור מוגן שתפקידיו יהיו לפי הוראות חוק זה.
סודיות  48.  אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט; לעניין זה, "מידע" – לרבות כל ידיעה, נתון או רישום, בין על גבי מסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע אלקטרוני.
טיפול בפניות הציבור 49. (א) הממונה או אדם מטעמו יהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור, לרבות פניות של דיירים בבתי דיור מוגן, לעניין הפרת ההוראות לפי חוק זה; פרטי האדם שמונה כאמור, הכוללים את שמו, מען משרדו ופרטי ההתקשרות עמו, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הרווחה וכן במקום בולט לעין בשטח ציבורי בבית הדיור המוגן.
  (ב) נמצא כי הופרה הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הממונה להורות לבעל רישיון הפעלה של בית הדיור המוגן לתקן את הליקוי שנמצא בתוך פרק זמן שיקבע.
התניה – לטובת הדייר 50. אין להתנות על ההוראות לפי חוק זה אלא לטובת הדייר.
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

]nxw 74[ 51/  cjue c,h napy kgbhhbho nhbvkhho’ v,a"x–2000‏ ’ c,uxp, vrtaubv’ tjrh pry 7 hcut:
  "7א. הסדרת הפעלת עסק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
   (1) חוק הדיור המוגן, התשע"ב–2012 ."
תיקון חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים 52. בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008‏ , בתוספת, בפרט 10, בסופו יבוא "וכן בתי דיור מוגן כהגדרתם בחוק הדיור המוגן, התשע"ב–2012 ".
שמירת דינים  53. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, אלא אם כן נאמר אחרת בחוק זה.
ביצוע, תקנות ושינוי התוספת 54. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לאזרחים ותיקים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הטלת אגרה על מבקש רישיון בעד הגשת בקשה לקבלת רישיון הפעלה לפי סעיף 3 ואגרה שנתית על בעל רישיון הפעלה.
  (ב) השר, לאחר התייעצות עם השר לאזרחים ותיקים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
תחולה על בתים משותפים 55. ההוראות לפי חוק זה יחולו גם לעניין בית דיור מוגן שהוא בית משותף; ואולם במקרה של סתירה בין הוראות חוק זה לבין הוראות חוק המקרקעין לעניין בית משותף, יגברו הוראות חוק זה; לעניין זה –
  "בית משותף" – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, וכן בית שאינו רשום כבית משותף כמשמעותו לפי פרק ו'1 לחוק האמור;
  "חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969‏ .
סייגים לתחולה 56. ההוראות לפי חוק זה לא יחולו לעניין –
  (1) החלק בבית הדיור המוגן המשמש כמחלקה סיעודית;
  (2) מעון המשמש או שנועד לשמש למגורי זקנים כהגדרתם לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965‏, שההוראות לפי החוק האמור חלות לגביו;
  (3) בית דיור מוגן המשמש או שנועד לשמש למגורי זקנים, אשר מנוהל בידי המדינה או מי מטעמה.
תחילה ותחולה  57. (א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם על חוזים שנכרתו בין דייר לבין מפעיל של בית דיור מוגן (בסעיף זה – חוזים) לפני יום התחילה, והכל אם לא נקבעה הוראה אחרת בסעיפים קטנים (ב) עד (ו).
  (ב)  (1) תחילתם של פרק ב', סעיפים 13, 19, 24, 25(1) ו-(2), 27, 29(ב) עד (ה), 30 ו-32, פרקים ה' ו-ו', וסעיפים 47 ו-49, במועד הקובע, ואולם הממונה רשאי ליתן רישיונות לפי פרק ב' לפני המועד הקובע; בסעיף זה, "המועד הקובע" –  30 חודשים מיום התחילה.
   (2) תחילתו של סעיף 20 חמש שנים מיום התחילה. 
  (ג) סעיף 19(א)(2) לא יחול על חוזים שנכרתו לפני יום התחילה, ואולם אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין תוקף החוזים האמורים.

  )s(  becgu kpbh huo v,jhkv vurtu, cjuzv kgbhhi vmns, vphesui knss  tjr nvtnur cxgh; 28)s(’ יחולו ההוראות לעניין הצמדת הפיקדון כאמור באותו סעיף קטן, על התקופה שמיום התחילה ואילך; סכום הפיקדון ביום התחילה יהיה הסכום המעודכן בהתאם למדד שנקבע בחוזה.
  (ה) סעיף 16(ה) יחול על הסכמי התקשרות שנכרתו מיום התחילה ואילך ועל חוזים שנכרתו לפני יום התחילה שתקופת ההתקשרות לפיהם היא של 20 שנה לפחות.
  (ו) על אף האמור בסעיף 26, נכרת לפני יום התחילה חוזה שלא נקבע בו שיעור מרבי כאמור באותו סעיף, יקראו לגביו את סעיף 26(א)(2) ללא המילים "ולא יותר מהשיעור המרבי שנקבע בהסכם ההתקשרות."
הוראות מעבר 58. (א) על אף הוראות סעיף 4(א)(1), לגבי בית דיור מוגן שהיה קיים ערב יום פרסומו של חוק זה, לרבות בית דיור מוגן שעד למועד האמור ניתן אישור של רשויות התכנון לבנייתו, רשאי הממונה, מטעמים מיוחדים, ליתן רישיון הפעלה גם אם לא התקיימו במבקש הוראות אותו סעיף, אם לא ניתן היה בידי מבקש הרישיון באופן סביר, לעמוד בהוראות האמורות, ובלבד שהובטחו להנחת דעתו של הממונה זכויות מבקש הרישיון במקרקעין שעליהם בנוי בית הדיור המוגן או לגביהם, וזכויות הדייר למגורים בדירה; במסמך הגילוי שיימסר לדייר תיכלל הוראה מפורשת לעניין זה.
  (ב) על אף הוראת סעיף 14, מונה לפני יום פרסומו של חוק זה צוות רב-מקצועי אשר מורכב מבעלי תפקידים שונים מהמנויים באותו סעיף, רשאי מי שמינה השר לכך, לאשר לבעל רישיון או למי שמפעיל בית דיור מוגן להעסיק את מי שמונה כאמור כצוות רב-מקצועי גם לאחר יום התחילה, ולתקופה שיקבע.
   (ג) בתקופה שמיום התחילה ועד למועד הקובע, יחולו הוראות חוק זה  החלות באותה תקופה על בעל רישיון הפעלה על מי שמפעיל בית דיור מוגן, בשינויים המחויבים.
  (ד) בקביעת תקנות לפי סעיף 13(א)(1) ו-(2), רשאי השר לקבוע דרישות שונות לעניין בתי דיור מוגן שהיו קיימים ערב יום התחילה.
  (ה)  כל עוד לא נקבע טופס כאמור בסעיף 16(ב) או 17(א), יימסר המסמך לפי טופס שעליו יחליט בעל הרישיון, ואשר יכלול את העניינים המנויים באותם סעיפים.
  (ו) אין בהוראות סעיף 27 כדי לפגוע בכל בטוחה או ערובה שהיתה קיימת לדיירים ערב תחילתו של חוק זה.
  תוספת
  (סעיף 19(א)(1))
  (1) שירותי אחזקה לבית הדיור המוגן, ובכלל זה לדירות, לשטחים הציבוריים, למערכות ההפעלה ולציוד שמעמיד בעל רישיון הפעלה בבית הדיור המוגן;
  (2) שירותי ניקיון לבית הדיור המוגן, ובכלל זה לשטחים הציבוריים שבו,
ולמעט ניקיון הדירות;
  (3) כניסה מבוקרת לבית הדיור המוגן;
  (4) הפעלת מנגנון של מענה אנושי לקריאה לעזרה של דייר לאורך כל שעות היממה;
  (5) מתן שירותי בריאות לדיירים בידי אחות, לרבות ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפניה לטיפול רפואי, בכפוף לרצונם;
  (6) שירותי עזרה ראשונה בבית הדיור המוגן, במשך כל שעות היממה, בידי אדם שקיבל הכשרה מתאימה לכך;
  (7) פעילות תרבות, העשרה וספורט, אשר תיקבע בהתייעצות עם ועד הדיירים, ככל שמונה, מתוך סל שירותים שעליו יורה השר, בהתייעצות עם השר לאזרחים ותיקים;
  (8) שירותי עבודה סוציאלית בידי עובד סוציאלי.


 בנימין נתניהו
ראש הממשלה  משה כחלון
שר הרווחה והשירותים החברתיים

   

שמעון פרס
נשיא המדינה  ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת 


 
                                            leg:
איך להוסיף טקסט פשוט לאתר
  הפניה התקבלה על ידי הנציג/ה Rita. כרגע בחדר: poleg, Rita.
Rita:
שלום רב
poleg:
אבקש פרטים איך להכניס טקסט פשוט לאתר
Rita:
יש לגרור את הכלי "טקסט פשוט" לתוכן העמוד >> ללחוץ עליו >> ערוך >> למחוק את הטקסט הקיים ולהוסיף טקסט חדש
poleg:
אנסה
poleg:
תודה
Rita:
בכיףleg:
איך להוסיף טקסט פשוט לאתר
  הפניה התקבלה על ידי הנציג/ה Rita. כרגע בחדר: poleg, Rita.
Rita:
שלום רב
poleg:
אבקש פרטים איך להכניס טקסט פשוט לאתר
Rita:
יש לגרור את הכלי "טקסט פשוט" לתוכן העמוד >> ללחוץ עליו >> ערוך >> למחוק את הטקסט הקיים ולהוסיף טקסט חדש
poleg:
אנסה
poleg:
תודה
Rita:
בכיףleg:
איך להוסיף טקסט פשוט לאתר
  הפניה התקבלה על ידי הנציג/ה Rita. כרגע בחדר: poleg, Rita.
Rita:
שלום רב
poleg:
אבקש פרטים איך להכניס טקסט פשוט לאתר
Rita:
יש לגרור את הכלי "טקסט פשוט" לתוכן העמוד >> ללחוץ עליו >> ערוך >> למחוק את הטקסט הקיים ולהוסיף טקסט חדש
poleg:
אנסה
poleg:
תודה
Rita:
בכיףleg:
איך להוסיף טקסט פשוט לאתר
  הפניה התקבלה על ידי הנציג/ה Rita. כרגע בחדר: poleg, Rita.
Rita:
שלום רב
poleg:
אבקש פרטים איך להכניס טקסט פשוט לאתר
Rita:
יש לגרור את הכלי "טקסט פשוט" לתוכן העמוד >> ללחוץ עליו >> ערוך >> למחוק את הטקסט הקיים ולהוסיף טקסט חדש
poleg:
אנסה
poleg:
תודה
Rita:
בכיף
לייבסיטי - בניית אתרים